ESET dosia­hol pia­ty raz za sebou naj­lep­šie skó­re vo VBS­pam tes­te

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

ESET Mail Secu­ri­ty dosia­hol 99,999% skó­re v detek­cii spa­mu so žiad­ny­mi faloš­ný­mi pop­lach­mi.

ESET Mail Secu­ri­ty pre Mic­ro­soft Exchan­ge Ser­ver zví­ťa­zil v naj­nov­šom tes­te fil­tro­va­nia spa­mu, kto­rý usku­toč­nil pop­red­ný tes­to­va­cí maga­zín Virus Bul­le­tin. ESET v tes­te dosia­hol 99,999-percentné skó­re v detek­cii spa­mu a záro­veň nezaz­na­me­nal žia­den faloš­ný pop­lach, vďa­ka čomu zís­kal už pia­ty raz a sebou cer­ti­fi­ká­ciu VBS­pam+. Potvr­dzu­je to pozí­ciu ESE­Tu ako naj­sil­nej­šie­ho hrá­ča v oblas­ti ochra­ny pred spa­mom.

Fil­trá­cia spa­mu si vyža­du­je cit­li­vé lade­nie bez­peč­nost­ných mecha­niz­mov tak, aby sa našla správ­na rov­no­vá­ha medzi tým, čo sa zablo­ku­je ako spam, a tým, čo sa pus­tí ďalej ako legi­tím­ny e-mail. Sme radi, že sna­ha chrá­niť našich pou­ží­va­te­ľov sa vyplá­ca,” hovo­rí Palo Luka, tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET.

eset_vbspam_test

Tes­ty pou­ží­va­né Virus Bul­le­ti­nom pre VBS­pam porov­na­nie napo­dob­ňu­jú spa­mo­vé fil­tre pou­ží­va­né vo firem­ných pro­stre­diach. Kom­bi­nu­jú dva živé toky spa­mu repre­zen­tu­jú­ce e-mai­lo­vé schrán­ky na celom sve­te a tak­tiež živý tok legi­tím­nych medzi­ná­rod­ných e-mai­lov.

O pro­duk­to­vom port­fó­liu spo­loč­nos­ti ESET sa dozvieš viac na strán­ke www.eset.sk.

O spo­loč­nos­ti ESET

Spo­loč­nosť ESET je sve­to­vým výrob­com bez­peč­nost­né­ho soft­vé­ru pre firem­nú kli­en­te­lu a domác­nos­ti. Je líd­rom na trhu pro­ak­tív­nej detek­cie počí­ta­čo­vých hro­zieb. Vďa­ka tech­no­ló­gii Live Grid® využí­va ESET dáta od dob­ro­voľ­ných pou­ží­va­te­ľov z celé­ho sve­ta, a tak okam­ži­te rea­gu­je na nové hroz­by. ESET drží vďa­ka zis­ku 80. oce­ne­nia VB100 v júli 2013 rekord v počte tých­to oce­ne­ní, kto­ré ude­ľu­je brit­ský Virus Bul­le­tin, vyso­ko-rešpek­to­va­ná nezá­vis­lá tes­to­va­cia orga­ni­zá­cia.

zdroj: eset.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fullhdpictures.com

Pridať komentár (0)