ESET dosia­hol piaty raz za sebou naj­lep­šie skóre vo VBS­pam teste

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

ESET Mail Secu­rity dosia­hol 99,999% skóre v detek­cii spamu so žiad­nymi faloš­nými pop­lachmi.

ESET Mail Secu­rity pre Mic­ro­soft Exchange Ser­ver zví­ťa­zil v naj­nov­šom teste fil­tro­va­nia spamu, ktorý usku­toč­nil pop­redný tes­to­vací maga­zín Virus Bul­le­tin. ESET v teste dosia­hol 99,999-percentné skóre v detek­cii spamu a záro­veň nezaz­na­me­nal žia­den falošný pop­lach, vďaka čomu zís­kal už piaty raz a sebou cer­ti­fi­ká­ciu VBS­pam+. Potvr­dzuje to pozí­ciu ESETu ako naj­sil­nej­šieho hráča v oblasti ochrany pred spa­mom.

Fil­trá­cia spamu si vyža­duje cit­livé lade­nie bez­peč­nost­ných mecha­niz­mov tak, aby sa našla správna rov­no­váha medzi tým, čo sa zablo­kuje ako spam, a tým, čo sa pustí ďalej ako legi­tímny e-mail. Sme radi, že snaha chrá­niť našich pou­ží­va­te­ľov sa vypláca,” hovorí Palo Luka, tech­no­lo­gický ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET.

eset_vbspam_test

Testy pou­ží­vané Virus Bul­le­ti­nom pre VBS­pam porov­na­nie napo­dob­ňujú spa­mové fil­tre pou­ží­vané vo firem­ných pro­stre­diach. Kom­bi­nujú dva živé toky spamu repre­zen­tu­júce e-mai­lové schránky na celom svete a tak­tiež živý tok legi­tím­nych medzi­ná­rod­ných e-mai­lov.

O pro­duk­to­vom port­fó­liu spo­loč­nosti ESET sa dozvieš viac na stránke www.eset.sk.

O spo­loč­nosti ESET

Spo­loč­nosť ESET je sve­to­vým výrob­com bez­peč­nost­ného soft­véru pre firemnú kli­en­telu a domác­nosti. Je líd­rom na trhu pro­ak­tív­nej detek­cie počí­ta­čo­vých hro­zieb. Vďaka tech­no­ló­gii Live Grid® využíva ESET dáta od dob­ro­voľ­ných pou­ží­va­te­ľov z celého sveta, a tak okam­žite rea­guje na nové hrozby. ESET drží vďaka zisku 80. oce­ne­nia VB100 v júli 2013 rekord v počte týchto oce­není, ktoré ude­ľuje brit­ský Virus Bul­le­tin, vysoko-rešpek­to­vaná nezá­vislá tes­to­va­cia orga­ni­zá­cia.

zdroj: eset.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fullhdpictures.com

Pridať komentár (0)