Ešte si počkáme. Zrušenie striedania času sa v roku 2019 konať nebude

interez.sk / 5. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Pô­vodný ter­mín, ktorý sa mal usku­toč­niť v roku 2019, sa ko­nať ne­bude
  • Nie­ktoré člen­ské štáty Európ­skej únie majú obavy, že by na­prieč kon­ti­nen­tom pla­tili rôzne ča­sové pásma
  • Re­forma by teda mala na­stať 31. ok­tóbra 2021, kedy by sme sa mali jed­notné zhod­núť na po­ne­chaní let­ného alebo zim­ného času
zdroj: Unsplash
  • Pô­vodný ter­mín, ktorý sa mal usku­toč­niť v roku 2019, sa ko­nať ne­bude
  • Nie­ktoré člen­ské štáty Európ­skej únie majú obavy, že by na­prieč kon­ti­nen­tom pla­tili rôzne ča­sové pásma
  • Re­forma by teda mala na­stať 31. ok­tóbra 2021, kedy by sme sa mali jed­notné zhod­núť na po­ne­chaní let­ného alebo zim­ného času

Väč­šina kra­jín sa ne­do­káže zhod­núť v tom, ktorý čas si zvo­lia za trvalý. Grécko sa však pri­klo­nilo ešte k väč­šiemu ex­trému a hla­suje za to, aby sa strie­da­nie času vô­bec ne­me­nilo. Všetko vy­plýva z do­ku­mentu me­nom Ná­vrh smer­nice pre Európ­sky par­la­ment a Radu o zru­šení se­zón­nych zmien času – správa o po­kroku, ktorý vy­pra­co­vali ra­kúski pred­sta­vi­te­lia.

Podľa všet­kého si tak ešte po­riadne po­čkáme, kým ko­nečne príde vy­tú­žené zru­še­nie strie­da­nia. Za­tiaľ však ne­do­ká­žeme po­ve­dať, ktorý čas nám zo­stane na­trvalo. S ur­či­tos­ťou však vieme po­ve­dať, že bude jed­notný pre celú úniu, aby sme sa tak vy­hli cha­osu. Ho­dinky by sme si v opač­nom prí­pade ne­mu­seli pre­sta­vo­vať dva­krát ročne, ale vždy pri hra­ni­ciach.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)