Evo­lú­cia vo vzde­lá­vaní s menom Google Class­room?

Martin Kráľ / 15. január 2015 / Tools a produktivita

Google sa dnes činí. Pred­sta­vil ďal­šiu apli­ká­ciu, ktorá sa volá Google Class­room. Je určená pre rov­no­mennú službu, ktorá je cie­lená na škols­tvo a najmä na zjed­no­du­še­nie práce uči­te­ľov a štu­den­tov.

Google Class­rom je online nástroj, ktorý pre­pája Google Drive, Docs a Gmail a umož­ňuje tak uči­te­ľom využí­vať tieto služby k roz­de­ľo­va­niu a vyhod­no­co­va­nie domá­cich úloh online. Nástroj má navyše slú­žiť na zlep­še­nie komu­ni­ká­cie medzi uči­teľmi a štu­dentmi mimo škol­ské pries­tory. Class­room je ponú­kaný v rámci balíka Google Apps for Edu­ca­tion. Nástroj špe­ci­ficky umož­ňuje uči­te­ľom zadá­vať a zbie­rať úlohy, pre­ze­rať, kto a v akej miere sa danej úlohy zúčast­nil, vyko­ná­vať vyhla­so­va­nie či vytvá­rať odde­lené adre­sáre na Drive pre kaž­dého štu­denta.

Class­room neob­sa­huje žiadne reklamy a dáta nevy­užíva na mar­ke­tin­gové účely. Apli­ká­cia ako taká umož­ňuje pre­chá­dzať jed­not­livé kurzy, vytvá­rať ich, či rovno mazať. Spro­stred­ko­váva náhľad do Class­ro­omu a základné nasta­ve­nie či pub­li­ko­va­nie prís­pev­kov. Bohu­žiaľ nemožno vytvá­rať úlohy pre žia­kov alebo čle­nov kurzu. Uči­teľ má len mož­nosť zve­rej­niť jed­no­du­ché ozná­me­nia. Samoz­rejme nechý­bajú komen­táre. No vyzerá, že Class­room môže byť veľmi silný nástroj, ktorý môže posu­núť sys­tém edu­ká­cie o krok vpred, najmä u nás na Slo­ven­sku.

zdroj: google

Pridať komentár (0)