Face­book Live Stre­a­ming je odte­raz pre všet­kých!

/ 4. decembra 2015 / Tech a inovácie

Sociálna sieť pri­dáva mož­nosť živého stre­a­mo­va­nia videa priamo vo tvo­jom news­fe­ede.

Face­book túto mož­nosť dote­raz ponú­kal ove­re­ným uží­va­te­ľom — väč­ši­nou verejne zná­mym oso­bám. Teraz uvoľ­nil túto fun­kciu medzi “bež­ných” ľudí.

Je to úplne jed­no­du­ché. Keď klik­neš na “Aktu­ali­zo­vať sta­tus”, uvi­díš tam novú mož­nosť. Keď si live, uvi­díš svoj stream, kde ti budú môcť pria­te­lia v reál­nom čase písať komen­táre.

Oči­vidne je toto spô­sob, ako chce Face­book zís­kať svo­jich pou­ží­va­te­ľov späť — pre­dov­šet­kým tých, ktorí pre­chá­dzajú na nové plat­formy Peris­copeMeer­kat. Tie si síce zís­kali svo­jich fanú­ši­kov, no Face­book veľmi dobre vie, čo robí a nad video­seg­men­tom okam­žite pre­berá kon­trolu.

Okrem toho Face­book pri­pra­vuje aj mož­nosť zdie­ľať koláže fotiek. Z tvo­jich zábe­rov na základe polohy a času nasní­ma­nia zostaví koláž, ktorú môžeš podľa svojho gusta upra­viť a následne zdie­ľať. Cel­kovo sa tak zdie­ľa­nie fotiek stáva omnoho pre­hľad­nej­ším a jed­no­duch­ším.

Posted by Face­book on 2. decem­ber 2015

Zdroj: newsroom.fb.com

Pridať komentár (0)