Face­bo­ok Live Stre­a­ming je odte­raz pre všet­kých!

/ 4. decembra 2015 / Tech a inovácie

Sociál­na sieť pri­dá­va mož­nosť živé­ho stre­a­mo­va­nia videa pria­mo vo tvo­jom news­fe­e­de.

Face­bo­ok túto mož­nosť dote­raz ponú­kal ove­re­ným uží­va­te­ľom — väč­ši­nou verej­ne zná­mym oso­bám. Teraz uvoľ­nil túto fun­kciu medzi “bež­ných” ľudí.

Je to úpl­ne jed­no­du­ché. Keď klik­neš na “Aktu­ali­zo­vať sta­tus”, uvi­díš tam novú mož­nosť. Keď si live, uvi­díš svoj stre­am, kde ti budú môcť pria­te­lia v reál­nom čase písať komen­tá­re.

Oči­vid­ne je toto spô­sob, ako chce Face­bo­ok zís­kať svo­jich pou­ží­va­te­ľov späť — pre­dov­šet­kým tých, kto­rí pre­chá­dza­jú na nové plat­for­my Peris­co­peMeer­kat. Tie si síce zís­ka­li svo­jich fanú­ši­kov, no Face­bo­ok veľ­mi dob­re vie, čo robí a nad video­seg­men­tom okam­ži­te pre­be­rá kon­tro­lu.

Okrem toho Face­bo­ok pri­pra­vu­je aj mož­nosť zdie­ľať kolá­že fotiek. Z tvo­jich zábe­rov na zákla­de polo­hy a času nasní­ma­nia zosta­ví koláž, kto­rú môžeš pod­ľa svoj­ho gus­ta upra­viť a násled­ne zdie­ľať. Cel­ko­vo sa tak zdie­ľa­nie fotiek stá­va omno­ho pre­hľad­nej­ším a jed­no­duch­ším.

Posted by Face­bo­ok on 2. decem­ber 2015

Zdroj: newsroom.fb.com

Pridať komentár (0)