Face­book Mes­sen­ger už aj bez konta na Face­bo­oku!

Tomáš Kahn / 24. júna 2015 / Business

Od dneš­ného dňa spus­til Face­book novinku, ktorá ho posúva do úplne inej roviny. Jeho pou­ží­va­nie už totižto nie je obme­dzené kon­tom na Face­bo­oku.

Na to, aby ste mohli využí­vať Face­book Mes­sen­ger vám už od dneš­ného dňa bude sta­čiť zare­gis­tro­va­nie iba pomo­cou vášho celého mena a tele­fón­neho čísla. Túto novinku spus­til Face­book na teraz iba v kra­ji­nách ako USA, Kanada, Vene­zu­ela či Peru. Nový Mes­sen­ger však môžu pou­ží­vať aj exis­tu­júci pou­ží­va­te­lia Face­bo­oku, ktorí sa do neho pri­hlá­sia kla­sicky pro­stred­níc­tvom svojho Face­book konta. Následne sa im auto­ma­ticky načí­tajú z Face­bo­oku všetky kon­takty a pred­chá­dza­júce kon­ver­zá­cie. Táto novinka, pri­hlá­se­nie sa pomo­cou mena a čísla pri­náša aj ďal­šiu zmenu. Ak ste naprí­klad na smartp­hone pri­hlá­sení pomo­cou tele­fón­neho číslana tab­lete pomo­cou konta na Face­bo­oku, vaše kon­ver­zá­cie sa nebudú navzá­jom synch­ro­ni­zo­vať.

Face­book sa vyjad­ril, že týmto kro­kom chce docie­liť oveľa viac pou­ží­va­te­ľov svojho Mes­sen­geru. Pri pri­hlá­sení cez tele­fónne číslo vám tak Mes­sen­ger nestiahne z Face­bo­oku žiadne kon­takty, keďže k vášmu kontu nebude mať logicky žiadny prí­stup. Ostatné fun­kcie, ako je naprí­klad vie­oho­vor či pou­ží­va­nie face­book “stic­ke­rov” zostane samoz­rejme plne funkčné. Pou­ží­va­nie Mes­sen­geru bude v budúc­nosti čím ďalej tým viac láka­vej­šie aj pre biz­ni­sový sek­tor. Tak ako Face­book avi­zo­val na svo­jej kon­fe­ren­cii F8 začiat­kom roka, v blíz­kej dobe by sa mal stať Mes­sen­ger aj nástro­jom na kon­tak­to­va­nie zákaz­ní­kov a obcho­dov.

Po posled­nom kroku, ku kto­rému pri­stú­pil Face­book, sa môže stať kon­tak­to­va­nie zákaz­ní­kov a obchod­ní­kov pro­stred­níc­tvom Mes­sen­geru ešte láka­vej­šie, keďže zákaz­ník nebude obchod­ní­kom posky­to­vať svoj kom­pletný pro­fil na Face­boku, ale obchod­ník získa iba tele­fónne číslo zákaz­níka, tak ako je tomu dote­raz.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)