Face­book pre­kro­čil hra­nicu 1 miliardy denne aktív­nych pou­ží­va­te­ľov!

Rišo Néveri / 8. novembra 2015 / Business

Naj­zná­mej­šia sociálna sieť sveta stále ras­tie a jej počet mesačne aktív­nych pou­ží­va­te­ľov pre­kro­čil hra­nicu 1,55 miliardy a denne aktív­nych pou­ží­va­te­ľov hra­nicu 1 miliardy!

Pre naj­väč­šiu sociálnu sieť to je medzi­ročný nárast o 14%, čo sa týka mesačne aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Z tohto počtu je až 1,39 miliardy pou­ží­va­te­ľov mobil­ných zaria­dení. Toto číslo narástlo v porov­naní s minu­lým rokom až o 23% a v najb­liž­ších rokoch sa toto per­cento ešte zrejme zvýši. Počet denne aktív­nych uží­va­te­ľov narás­tol o 17% a denne aktív­nych uží­va­te­ľov na mobil­ných zaria­de­niach narás­tol o 27%. 

Ak by sme to chceli vyjad­riť tro­cha inak, 65,16% všet­kých pou­ží­va­te­ľov Face­bo­oku pou­ží­vajú sociálnu sieť každý deň a 64,32% ju pou­žíva denne tiež. Face­bo­oku sa teda znovu doká­zalo zvý­šiť všetky svoje čísla. Pomal­šie ako v minu­losti, ale stále ras­tie. 

Naj­zau­mí­vajší nárast nastal medzi pou­ží­va­teľmi, ktorý sa na sociálnu seiť pri­hla­sujú jedine cez mobilné zaria­de­nia. Z dru­hého na tretí kvar­tál roku zís­kal Face­book do tejto sku­piny až 72 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov a cel­kové číslo zvý­šil už na 727 mili­ó­nov. To zna­mená, že cel­kový počet pou­ží­va­te­ľov pou­žíva Face­book až 46,9% iba na svo­jom tele­fóne. Pred­po­kladá sa, že toto číslo pre­kročí v roku 2016 hra­nicu 50% a bude rásť aj naďa­lej. 

Zdroj: venturebeat.com
Pridať komentár (0)