Face­book spustí o pár týž­dňov nové “Reak­cie”

Tomáš Benetin / 28. januára 2016 / Tech a inovácie

Časy, keď sme mohli sta­tusy a fotky na Face­bo­oku iba “laj­ko­vať”, budú čoskoro preč. Face­book pre agen­túru Blo­om­berg uvie­dol, že už o pár týž­dňov pridá roz­ší­renú fun­kciu “Reak­cií”. Nebude obme­dzená na loka­litu, ako sme na to zvyk­nutí.

Fun­kcia bude roz­ši­ro­vať mož­nosť reak­cií, kde “like” dosta­točne nevys­ti­huje tú správnu reak­ciu na sta­tus alebo fotku. Budeš môcť zadá­vať reak­cie ako láska, smú­tok, “Wow” alebo aj hnev.

new-like-emotions

Táto fun­kcia je dôle­žitá ako pre Face­book, tak pre pou­ží­va­te­ľov, ktorí už dlh­šie túžia po iných reak­ciách, väč­ši­nou sa hovo­rilo o “dis­like”.
Reak­cie budú dostupné nie­len pri sta­tu­soch a fot­kách, ale aj pri rekla­mách, takže FB bude lep­šie chá­pať, ako vní­mate rôznu inzer­ciu. Ja verím, že to je roz­umný krok, veľa­krát sa mi totiž stalo, že som chcel na sta­tus rea­go­vať inak ako laj­kom.

spolupraca_thinkapple

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)