Face­book vypá­lil do sveta s nie­čím, čo nazýva The Groups. Revo­lú­cia?

Martin Kráľ / 18. november 2014 / Business

Face­book sa opäť snaží silou mocou repli­ko­vať úspech face­bo­oku. Tento krát to je novou apli­ká­ciou s náz­vom Groups, ktorú dnes pred­sta­vil verej­nosti. No tento krát už Face­book pocho­pil, že je chyt­rej­šie vytvá­rať men­šie appky, ktoré sup­lujú, to čo už dnes face­book tak efek­tívne nedo­káže.

The Groups app je dostupná pre iOS aj Android. ”Nikto v súčas­nosti nespra­vil to, čo sme spra­vili my. Mys­líme si, že to čo táto apli­ká­cia ponúka je uni­kátne”, hovorí pro­jek­tový mana­žér Groups app, Shir­ley Sum.

Tak nechajme sa teda prek­va­piť :).

Zdroj: TC

Pridať komentár (0)