Face­bo­ok vypá­lil do sve­ta s nie­čím, čo nazý­va The Groups. Revo­lú­cia?

Martin Kráľ / 18. novembra 2014 / Business

Face­bo­ok sa opäť sna­ží silou mocou repli­ko­vať úspe­ch face­bo­oku. Ten­to krát to je novou apli­ká­ci­ou s náz­vom Groups, kto­rú dnes pred­sta­vil verej­nos­ti. No ten­to krát už Face­bo­ok pocho­pil, že je chyt­rej­šie vytvá­rať men­šie app­ky, kto­ré sup­lu­jú, to čo už dnes face­bo­ok tak efek­tív­ne nedo­ká­že.

The Groups app je dostupná pre iOS aj Android. ''Nikto v súčasnosti nespravil to, čo sme spravili my. Myslíme si, že to čo táto aplikácia ponúka je unikátne'', hovorí projektový manažér Groups app, Shirley Sum.

Tak nechajme sa teda prekvapiť :).

 

Zdroj: TC

 

 

 

 

Pridať komentár (0)