Fach a Páll­fyho palác Bra­ti­slava: Koexis­ten­cia sta­rého a nového

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch Martin Skoček Ing. arch. Ilja Skoček / 6. marca 2017 / Architektúra

zdroj: Peter Jurkovič

Fach je zosku­pe­ním via­ce­rých pre­vá­dzok situ­ova­ných na prí­zemí Pálf­fyho paláca na Ven­túr­skej ulici v cen­tre Bra­ti­slavy. Palác samotný je nie­koľ­ko­krát pre­sta­vo­vaná stavba sústre­dená okolo dvoch vnú­tor­ných nádvorí. Pre­vádzky Fachu sú situ­ované na prí­zemí objektu pozdĺž Ven­túr­skej a Zele­nej ulice a okolo sklom pre­stre­še­ného nádvo­ria paláca. Jedná sa o veľmi čle­nité a zlo­žité zosku­pe­nie nesú­ro­dých pries­to­rov pozna­če­ných pia­timi sto­ro­čiami pre­sta­vieb.

Súčasný inte­riér v his­to­ric­kom objekte. Koexis­ten­cia sta­rého a nového vo vyvá­že­nom dia­lógu.

Foto: Peter Jur­ko­vič

Dnešnú palá­covú baro­kovú troj­pod­lažnú podobu dostala budova v 18. sto­ročí pri pre­stavbe grófa Pálf­fyho. Prí­ze­mie však nesie stopy kamen­ných gotic­kých a rene­sanč­ných múrov a kle­nieb pri­čom je zrejmé, že dnešný palác vzni­kol spo­je­ním via­ce­rých samos­tat­ných objek­tov.

Pri posled­nej rekon­štruk­cii v rokoch 2012 – 2016 bol palác rekon­štru­ovaný ako admi­ni­stra­tívna budova, pri­čom sa pôvodne uzav­retý par­ter poda­rilo otvo­riť a vytvo­riť tak pries­tor pre verej­nosť prí­stupné obchodné alebo reštau­račné pre­vádzky. Pries­tor sa neroz­de­lil na via­cero samos­tat­ných nezá­vis­lých jed­no­tiek.

Foto: Peter Jur­ko­vič

Fach sa pre­zen­tuje ako celok s via­ce­rými pod­ruž­nými pre­vádz­kami. Na spo­ločnú kuchyňu sú napo­jené kavia­reň Bread and Cof­fee a Reštau­rá­cia s vino­té­kou. Na ne potom nad­vä­zuje Bar a Juice shop. Každá fun­guje čias­točne samos­tatne s nezá­vis­lými otvá­ra­cími hodi­nami, ale záro­veň všetky 4 pre­vádzky spa­dajú do jed­ného celku ozna­če­ného spo­loč­ným náz­vom Fach.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Pôdorys
Pôdo­rys

Oso­bi­tým cha­rak­te­ris­tic­kým pries­to­rom je pre­stre­šené nádvo­rie, do kto­rého je orien­to­vaná otvo­rená kuchyňa, reštau­rá­cia a vino­téka. Vďaka vysa­de­ným stro­mom a mlá­to­vej štr­ko­vej pod­lahe slúži vo forme akejsi celo­ro­roč­nej terasy na občasné eventy.

Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič

Naj­väč­šou výzvou pri rie­šení výtvar­nej kon­cep­cie inte­ri­éru FACHU bolo hľa­da­nie resp. vytvo­re­nie sce­ľu­jú­ceho ele­mentu, neja­kého spo­loč­ného meno­va­teľa všet­kých pre­vá­dzok, pri­čom bolo treba v kaž­dej z pre­vá­dzok dosiah­nuť odlišnú atmo­sféru. Veľmi kom­pli­ko­vané bolo nará­ba­nie s čle­ni­tou a nesú­ro­dou sústa­vou pries­to­rov s mini­mál­nymi mož­nos­ťami dis­po­zič­ných úprav.

Foto: Peter Jur­ko­vič

Prí­ze­mie objektu postráda aký­koľ­vek palá­cový cha­rak­ter, pozos­táva z pôvod­ných hos­po­dár­skych pries­to­rov a stajní, navyše so zacho­va­nými tor­zami pôvod­ných gotic­kých a rene­sanč­ných objek­tov. Ako spo­mí­naný spo­ločný meno­va­teľ bolo zvo­lené jed­notné farebné a mate­riá­lové rie­še­nie celej sta­veb­nej sub­stan­cie stavby. Zna­me­nalo to pojed­nať všetko – pod­lahy, steny, klenby a strop v jed­nom povr­chu spĺňa­jú­com poža­do­vané este­tické aj tech­nické kri­té­riá. Zvo­lená bola stierka s cha­rak­te­rom typic­kej šúcha­nej stre­do­ve­kej omietky. Taká, aká tu možno kedysi naozaj bola.

Do takto vytvo­re­ného sce­ľu­jú­ceho backg­roundu potom vstu­pujú viac-menej soli­térne prvky zabu­do­va­ných nábyt­kov a mobi­liáru. Tie sú v jed­not­li­vých pre­vádz­kach mate­riá­lovo resp. farebne odlí­šené, aby dávali jed­not­li­vým čas­tiam urču­júcu tvár. Pre­vádzka Juice shopu bola dopl­nená bie­le­ným dre­vom, aby vynikla fareb­nosť pro­duk­tov, ovo­cia a zele­niny. Kavia­ren­ská pre­vádzka Bread and cof­fee bola posta­vená na prí­rod­nej farbe dubu ako cha­rak­te­ris­tické poza­die pre výrobky domá­cej pekárne Fachu. Bar a reštau­rá­cia boli najprv navrho­vané v tma­vom dymo­vom vyho­to­vení dubo­vej dyhy. S postup­ným vývo­jom kon­ceptu bolo drevo v bare a reštau­rá­cii nahra­dené pati­no­va­nou oce­ľou.

Aty­pické prvky zabu­do­va­ného nábytku a sto­lov sa dopl­nili seda­cím nábyt­kom a svie­tid­lami s dôra­zom na udr­ža­nie celis­tvosti mate­riá­lo­vého a fareb­ného kon­ceptu. Keďže názov Fach odka­zuje na remeslo maj­strov vznikla požia­davka na odraz tohto názvu vo výra­zo­vých pros­tried­koch inte­ri­éru.

Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič

Ako funkčne uplat­ni­teľnú meta­foru na Fach, s mini­mál­nym deko­rač­ným efek­tom sme si zvo­lili arche­typ regálu a die­ro­va­nej solo­li­to­vej steny na ukla­da­nie a veša­nie „ver­caj­chu“. Tieto sú pou­žité pre­dov­šet­kým v Juice bare a Bread and cof­fee, v reštau­rá­cii a bare už ostalo len pri regá­loch. Cha­rak­te­ris­tické pre Fach je vysoko posta­vená latka kva­lity vo všet­kých aspek­toch bez žiad­nych kom­pro­mi­sov. Preto sa pri vzniku celého Fachu dôraz na detail odra­zil nie­len pri tvorbe inte­ri­éru ale aj v ostat­ných diel­čích rie­še­niach. Kom­plexný gra­fický manuál od loga cez infor­mačný sys­tém až po nálepky úni­ko­vých svie­ti­diel malo na sta­rosti gra­fické štú­dio Milk, kos­týmy pre Fach navrho­valo dizaj­nové štú­dio Buf­fet a na mieru podľa požia­da­viek šéf­ku­chára sa vyrá­bal aj riad pre reštau­rá­ciu. Vďaka vzác­nej zhode názo­rov archi­tek­tov, dizaj­né­rov, kli­enta a šéfa Fachu sa poda­rilo udr­žať veľmi čistý a mini­ma­lis­tický kon­cept až do konca.

Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič
Foto: Peter Jur­ko­vič

Pod­klady: Mar­tin a Iľja Sko­ček, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)