Fan­tas­tic­ký byt v Bra­ti­sla­ve s átri­om upro­stred

Ing. Juraj Krc, Mgr. art. Zuzana Horniakova, Ing. Zoltán Horváth, .archstyl / 15. júna 2016 / Zaujímavosti

Inte­ri­ér v nad­stav­be his­to­ric­ké­ho byto­vé­ho domu s výhľa­dom na cen­trum Bra­ti­sla­vy vyze­rá parád­ne.

Nad­stav­by vo veľ­kých mes­tách sa stá­va­jú v dneš­nej dobe popu­lár­nym a vyhľa­dá­va­ným býva­ním. Ich hlav­nou výho­dou je naj­mä loka­li­ta blíz­ko ale­bo pria­mo v cen­tre mes­ta.

Býva­nie v cen­tre so sebou však obvyk­le pri­ná­ša obme­dze­nia v podo­be pôvod­ných inte­ri­é­ro­vých dis­po­zí­cii a ener­ge­tic­ky neefek­tív­nej pre­vádz­ky. Pri rie­še­ní inte­ri­é­ru v nad­stav­be majú archi­tek­ti voľ­nej­šie ruky a mož­nosť vytvo­riť moder­né býva­nie so všet­ký­mi jeho atri­bút­mi. Maji­te­lia majú mož­nosť pris­pô­so­biť si dis­po­zí­ciu a ener­ge­tic­ky zefek­tív­niť býva­nie.

Archi­tek­ti zača­li pro­jekt rie­šiť ako holo­byt tes­ne pred jeho dokon­če­ním. Vyko­na­li sa drob­né dis­po­zič­né úpra­vy, aby pries­tor napĺňal pred­sta­vy kli­en­ta. Na dokon­če­ní spo­lu­pra­co­va­li s deve­lo­pe­rom, kto­rý rea­li­zo­val nad­stav­bu. Ten na zákla­de návrhu dokon­čil detai­ly v podo­be exte­ri­é­ro­vé­ho scho­dis­ka, roz­vo­dov elek­tric­kej ener­gie a kli­ma­ti­zá­cie.

Návrh trval pri­bliž­ne dva mesia­ce, inte­ri­ér bol násled­ne zre­a­li­zo­va­ný pri­bliž­ne za 3 mesia­ce.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Dis­po­zí­cia

Den­ná spo­lo­čen­ská časť má otvo­re­nú dis­po­zí­ciu s prí­stu­pom na bal­kón. Domi­nan­tou celé­ho pries­to­ru je átrium, kto­ré pre­pá­ja inte­ri­ér s tera­sou na stre­che budo­vy. Pre­sk­le­né átrium vpúš­ťa do bytu den­né svet­lo, pre­svet­ľu­je vstup a vná­ša kúsok exte­ri­é­ru pria­mo do cen­tra bytu. K den­nej čas­ti pri­slú­cha aj samos­tat­ná toale­ta. Det­ské izby majú vlast­nú spo­loč­nú kúpeľ­ňu, kto­rá ich záro­veň navzá­jom pre­pá­ja. K rodi­čov­skej spál­ni pri­slú­cha samos­tat­ná kúpeľ­ňa.

Vzduš­nosť a dosta­tok svet­la inte­ri­é­ru dodá­va­jú veľ­ké pre­sk­le­né pano­ra­ma­tic­ké okná a átrium.

Den­ná časť

Obý­va­cia izba spo­je­ná s kuchy­ňou a jedál­ňou vytvá­ra veľ­ko­ry­sý pries­tor pre rodin­ný život. Antra­ci­to­vá skri­ňa so vsta­va­ný­mi spot­re­bič­mi vytvá­ra kori­dor a odde­ľu­je den­ný pries­tor od vstu­pu do bytu s átri­om, vstu­pom na tera­su. Veľ­ké pano­ra­ma­tic­ké okná umož­ňu­jú výhľad na pano­rá­mu Sta­ré­ho mes­ta, tie­niť je ich však tre­ba exte­ri­é­ro­vý­mi žalú­zia­mi.

Mate­riá­lo­vo a fareb­ne je sklad­ba bytu jed­no­du­chá a funkč­ná. Fareb­né rie­še­nie bolo zvo­le­né s cie­ľom vytvo­re­nia kon­tras­tu medzi suro­vos­ťou betó­nu, prí­rod­né­ho dre­va, bie­lou a antra­ci­to­vou far­bou. Kuchyn­ská lin­ka je z masív­ne­ho kar­tá­čo­va­né­ho dubu a bie­lych strie­ka­ných polo­mat­ných dvie­rok. Bie­ly náby­tok náj­de­me aj v ostat­ných izbách. Ste­nu za lin­kou z pále­ných tehál chrá­ni skle­ne­ná zás­te­na. V den­nej čas­ti je dre­ve­ná pod­la­ha z bie­le­ho dubu. Za TV je indus­triál­ne pôso­bia­ci veľ­kop­loš­ný obklad z pohľa­do­vé­ho betó­nu.

Noč­ná časť

Rodi­čov­ská spál­ňa spo­lu s det­ský­mi izba­mi sú troš­ku ukrá­te­né o plno­hod­not­né met­re štvor­co­vé, o kto­ré ich obe­rá sklon stre­chy. Tomu je pris­pô­so­be­ný aj náby­tok a vsta­va­né skri­ne, kto­ré kopí­ru­jú jej sklon. Využi­teľ­nosť tých­to pries­to­rov a úlož­ný pries­tor tak ostáv­jú zacho­va­né.

Det­ská kúpeľ­ňa je oblo­že­ná svet­lou mozai­kou, v rodi­čov­skej kúpeľ­ni náj­de­me pre zme­nu obklad z kar­tá­čo­va­né­ho dubu.

Väč­ši­na nábyt­ku je navr­hnu­tá a vyro­be­ná na mie­ru. Zaria­de­nie bolo šité pre potre­by maji­te­ľov, čo umož­ni­lo lep­šiu kon­tro­lu nad výsled­ným vzhľa­dom celé­ho inte­ri­é­ru. Pri­hlia­da­lo sa naj­mä na vytvo­re­nie množ­stva ukla­da­cie­ho pries­to­ru. K výro­be nábyt­ku z masív­ne­ho dre­va neod­mys­li­teľ­ne pat­ria aj tra­dič­né výrob­né tech­no­ló­gie, ruč­ná prá­ca a tesár­ske spo­je.

Jed­not­li­vé lat­ky z kar­tá­čo­va­né­ho dre­va, kto­ré náj­de­me na obkla­doch a kuchyn­skej skrin­ke sú spá­ja­né perod­ráž­kou s vlast­ným perom. Pou­ži­tý masív je more­ný vo via­ce­rých odtie­ňoch, čo ešte viac zvý­raz­ňu­je jeho pri­ro­dze­nosť.

Jedá­len­ský stôl je vyro­be­ný z bie­le­né­ho kar­tá­čo­va­né­ho dubu a ošet­re­ný ole­jo­vou vrstvou pre jeho väč­šiu odol­nosť.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Marián Sví­tek

Pridať komentár (0)