Fan­tas­tický byt v Bra­ti­slave s átriom upro­stred

Ing. Juraj Krc, Mgr. art. Zuzana Horniakova, Ing. Zoltán Horváth, .archstyl / 15. júna 2016 / Zaujímavosti

Inte­riér v nad­stavbe his­to­ric­kého byto­vého domu s výhľa­dom na cen­trum Bra­ti­slavy vyzerá parádne. 

Nad­stavby vo veľ­kých mes­tách sa stá­vajú v dneš­nej dobe popu­lár­nym a vyhľa­dá­va­ným býva­ním. Ich hlav­nou výho­dou je najmä loka­lita blízko alebo priamo v cen­tre mesta.

Býva­nie v cen­tre so sebou však obvykle pri­náša obme­dze­nia v podobe pôvod­ných inte­ri­é­ro­vých dis­po­zí­cii a ener­ge­ticky neefek­tív­nej pre­vádzky. Pri rie­šení inte­ri­éru v nad­stavbe majú archi­tekti voľ­nej­šie ruky a mož­nosť vytvo­riť moderné býva­nie so všet­kými jeho atri­bútmi. Maji­te­lia majú mož­nosť pris­pô­so­biť si dis­po­zí­ciu a ener­ge­ticky zefek­tív­niť býva­nie.

Archi­tekti začali pro­jekt rie­šiť ako holo­byt tesne pred jeho dokon­če­ním. Vyko­nali sa drobné dis­po­zičné úpravy, aby pries­tor napĺňal pred­stavy kli­enta. Na dokon­čení spo­lu­pra­co­vali s deve­lo­pe­rom, ktorý rea­li­zo­val nad­stavbu. Ten na základe návrhu dokon­čil detaily v podobe exte­ri­é­ro­vého scho­diska, roz­vo­dov elek­tric­kej ener­gie a kli­ma­ti­zá­cie.

Návrh trval pri­bližne dva mesiace, inte­riér bol následne zre­a­li­zo­vaný pri­bližne za 3 mesiace.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Dis­po­zí­cia

Denná spo­lo­čen­ská časť má otvo­renú dis­po­zí­ciu s prí­stu­pom na bal­kón. Domi­nan­tou celého pries­toru je átrium, ktoré pre­pája inte­riér s tera­sou na stre­che budovy. Pre­sk­lené átrium vpúšťa do bytu denné svetlo, pre­svet­ľuje vstup a vnáša kúsok exte­ri­éru priamo do cen­tra bytu. K den­nej časti pri­slú­cha aj samos­tatná toaleta. Det­ské izby majú vlastnú spo­ločnú kúpeľňu, ktorá ich záro­veň navzá­jom pre­pája. K rodi­čov­skej spálni pri­slú­cha samos­tatná kúpeľňa.

Vzduš­nosť a dosta­tok svetla inte­ri­éru dodá­vajú veľké pre­sk­lené pano­ra­ma­tické okná a átrium.

Denná časť

Obý­va­cia izba spo­jená s kuchy­ňou a jedál­ňou vytvára veľ­ko­rysý pries­tor pre rodinný život. Antra­ci­tová skriňa so vsta­va­nými spot­re­bičmi vytvára kori­dor a odde­ľuje denný pries­tor od vstupu do bytu s átriom, vstu­pom na terasu. Veľké pano­ra­ma­tické okná umož­ňujú výhľad na pano­rámu Sta­rého mesta, tie­niť je ich však treba exte­ri­é­ro­vými žalú­ziami.

Mate­riá­lovo a farebne je skladba bytu jed­no­du­chá a funkčná. Farebné rie­še­nie bolo zvo­lené s cie­ľom vytvo­re­nia kon­trastu medzi suro­vos­ťou betónu, prí­rod­ného dreva, bie­lou a antra­ci­to­vou far­bou. Kuchyn­ská linka je z masív­neho kar­tá­čo­va­ného dubu a bie­lych strie­ka­ných polo­mat­ných dvie­rok. Biely náby­tok náj­deme aj v ostat­ných izbách. Stenu za lin­kou z pále­ných tehál chráni skle­nená zás­tena. V den­nej časti je dre­vená pod­laha z bie­leho dubu. Za TV je indus­triálne pôso­biaci veľ­kop­lošný obklad z pohľa­do­vého betónu.

Nočná časť

Rodi­čov­ská spálňa spolu s det­skými izbami sú trošku ukrá­tené o plno­hod­notné metre štvor­cové, o ktoré ich oberá sklon stre­chy. Tomu je pris­pô­so­bený aj náby­tok a vsta­vané skrine, ktoré kopí­rujú jej sklon. Využi­teľ­nosť týchto pries­to­rov a úložný pries­tor tak ostávjú zacho­vané.

Det­ská kúpeľňa je oblo­žená svet­lou mozai­kou, v rodi­čov­skej kúpeľni náj­deme pre zmenu obklad z kar­tá­čo­va­ného dubu.

Väč­šina nábytku je navr­hnutá a vyro­bená na mieru. Zaria­de­nie bolo šité pre potreby maji­te­ľov, čo umož­nilo lep­šiu kon­trolu nad výsled­ným vzhľa­dom celého inte­ri­éru. Pri­hlia­dalo sa najmä na vytvo­re­nie množ­stva ukla­da­cieho pries­toru. K výrobe nábytku z masív­neho dreva neod­mys­li­teľne pat­ria aj tra­dičné výrobné tech­no­ló­gie, ručná práca a tesár­ske spoje.

Jed­not­livé latky z kar­tá­čo­va­ného dreva, ktoré náj­deme na obkla­doch a kuchyn­skej skrinke sú spá­jané perod­ráž­kou s vlast­ným perom. Pou­žitý masív je morený vo via­ce­rých odtie­ňoch, čo ešte viac zvý­raz­ňuje jeho pri­ro­dze­nosť.

Jedá­len­ský stôl je vyro­bený z bie­le­ného kar­tá­čo­va­ného dubu a ošet­rený ole­jo­vou vrstvou pre jeho väč­šiu odol­nosť.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Marián Sví­tek

Pridať komentár (0)