Feno­mén menom MIND­FULL­NESS, čo to vlastne je?

Henrieta Balázsová / 22. októbra 2016 / Tools a produktivita

Pulty kníh­ku­pec­tiev zapla­vuje čoraz viac titu­lov na tému mind­full­ness. Téma sa stala veľmi obľú­be­nou aj na rôz­nych por­tá­loch zaobe­ra­jú­cich sa ľud­skou mys­ľou a moti­vá­ciou. O čo vlastne ide?

Význam slova mind­full­ness

Ak sa pýtaš, prečo sa väč­ši­nou pou­žíva slovo mind­full­ness, a nie nejaký jeho slo­ven­ský ekvi­va­lent, odpo­veď je taká, že slovo sa nedá cel­kom pre­lo­žiť tak, aby zostal zacho­vaný jeho pôvodný význam. Napriek tomu sa však nie­kedy pre­kladá ako vší­ma­vosť, bde­losť, vedo­mie, či uve­do­mo­va­nie. Pôvodný význam mind­full­ness však pochá­dza z pálij­ského jazyka, v kto­rom boli napí­sané naj­star­šie bud­his­tické texty. Mind­full­ness je pre­kla­dom slova sati, ktoré vyjad­ruje schop­nosť jasne si uve­do­mo­vať, čo v prí­tom­nom oka­mihu pre­ží­vaš vo svo­jej mysli a vo svo­jom tele.

pexels-photo

Zdroj: unsplash.com

Čo vlastne mind­full­ness je?

Mind­full­ness teda chá­peme ako sústredné uve­do­mo­va­nie si aktu­álne pre­ží­va­ného oka­mihu. Určite už veľmi dobre vieš, že pokiaľ svoju myseľ nekon­tro­lu­ješ, je schopná zablú­diť kam­koľ­vek. A pri čom­koľ­vek. Mini­mum ľudí sa napr. dnes pri jedení sústredí na jedlo. Aj pri obede rozo­be­ráme pra­covné prob­lémy, odpo­ve­dáme na maily, či nezmy­selne kon­tro­lu­jeme, čo nové na sociál­nych médiách. Ďal­ším prí­kla­dom môže byť šport. Roz­hod­neš sa niečo spra­viť pre svoje telo, no namiesto toho, aby si sa sústre­dil na pohyb, alebo na oko­litú prí­rodu, celý čas pre­mýš­ľaš nad svo­jimi prob­lé­mami a nad tým, čo ťa ešte čaká. Pod­stata je vždy rov­naká – člo­vek málo­kedy vníma prí­tomný oka­mih naplno. Odstrá­niť rušivé ele­menty z našej mysle ale môže napo­môcť k rea­go­va­niu na nega­tívne situ­ácie s väč­ším poko­jom. Cvi­če­nie mind­full­ness ti umožní byť plne prí­tom­ným vo svo­jom živote, v práci, a záro­veň výrazne zlepší kva­litu tvojho života.

pexels-photo-40076-large

Zdroj: unsplash.com

Prečo mind­full­ness apli­ko­vať do svojho života?

Mind­full­ness člo­veku pomôže roz­poz­nať síce možno neve­domé, ale zato zau­ží­vané emo­ci­onálne a fyzi­olo­gické reak­cie na kaž­do­denné uda­losti. Tie v našej mysli vytvá­rajú bloky, ktoré spejú k nega­tív­nemu vní­ma­niu ako samého seba, tak aj oko­lia. Je množ­stvo výsku­mov, ktoré doká­zali vplyv tohto mys­le­nia. Vo vše­obec­nosti dokáže odbú­rať stres, strach, dep­re­sie, hnev a úzkosť. Z naj­zau­jí­ma­vej­ších určite stoja za zmienku napr. nasle­dovné:

 • Už po ôsmych týžd­ňoch prak­ti­zo­va­nia mind­full­ness si môžeš nakop­núť svoju osla­benú imu­nitu 
 • Min­du­full­ness zlep­šuje vzťahy. Štú­dia doká­zala, že par­tneri sa po apli­ko­vaní tohto spô­sobu mys­le­nia do svojho života stali viac opti­mis­tic­kými, uvoľ­ne­nými a tole­ran­tnej­šími.
 • Mind­full­ness zaviedli aj na ško­lách. Žiaci sa stali vše­obecne šťast­nej­šími, tole­ran­tnej­šími a zvý­šila sa ich schop­nosť pozor­nosti.
 • Zmena mys­le­nia pomohla aj väz­ňom. Nový spô­sob pre­mýš­ľa­nia im pomo­hol zre­du­ko­vať hnev a výkyvy nálad.
 • Uve­do­melé jede­nie pomôže podľa výsku­mov aj v boji s obe­zi­tou. Sústre­de­nie sa na jedlo totiž pomáha k zdrav­ším stra­vo­va­cím návy­kom.

pexels-photo-168890-large

Zdroj: freestocks.org

Ako prak­ti­zo­vať mind­full­ness?

Pri­jať mind­full­ness ako stav mysle samoz­rejme nezna­mená dať si nedo­dr­ža­teľný závä­zok už nikdy nemys­lieť na minu­losť a na budúc­nosť – to je nemožné. Cie­ľom však je nie svoj život pre­ží­vať, ale žiť ho. Žiť ho v prí­tom­nosti a vždy s plným vedo­mím pri čin­nosti, kto­rej sa práve venu­ješ. Cvi­čení na mind­full­ness je naozaj veľa, no naj­čas­tej­šie pou­ží­va­nými a najob­ľú­be­nej­šími sú nasle­dovné.

 • Chô­dza. Dopraj si denne aspoň 10 minú­tovú pre­chádzku, počas kto­rej sa nebu­deš sústre­diť na nič iné, len na snahu zosú­la­de­nia rytmu tvo­jej chô­dze s ryt­mom tvojho dýcha­nia.
 • Dýcha­nie. Pohodlne sa usaď. Naplno sa sústreď na každý jeden výdych a každý nádych. Spo­čiatku tvoja myseľ určite mno­ho­krát zablúdi, je to pri­ro­dzené. Vždy ju ale pri­veď späť k sústre­de­niu sa na dýcha­nie.
 • Na jedlo si vyhraď dosta­tok času a neve­nuj sa pri ňom žiad­nej inej čin­nosti. Vší­maj si farbu a štruk­túru jedla. Sústreď sa na jeho chuť, snaž sa ju vo vnútri svo­jej mysle popí­sať slo­vami. Zame­raj sa aj na vôľu jedla.
 • Nesúď. Nič a nikoho. Nedo­voľ svo­jej mysli skĺz­nuť do súde­nia a hod­no­te­nia. Vždy, keď sa pri­tom pri­chy­tíš, zbav sa týchto myš­lie­nok.
 • Buď off­line. Dopraj si čas bez mai­lov, bez Face­bo­oku, bez tele­fo­ná­tov. Uvi­díš, aké je to oslo­bo­dzu­júce
 • Búraj zvyky. Určite máš nejakú rannú rutinu, obvyklú cestu do práce, či do školy, zau­ží­vaný spô­sob upra­to­va­nia… Skús tieto veci nie­kedy spra­viť inak. Veľa čin­nosti máme totiž natoľko zau­to­ma­ti­zo­va­ných, až ich ani nevní­mame.

hipsters-and-food-1

Zdroj: amazonaws.com

Ak ťa člá­nok zau­jal a skú­siš mind­full­ness apli­ko­vať do svojho kaž­do­den­ného života, tvoja myseľ sa ti určite odmení. Ži pre prí­tom­nosť. Minu­losť už predsa neexis­tuje a budúc­nosť je len tvo­jou fan­tá­ziou.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: unsplash.com

Pridať komentár (0)