Feno­mén menom MIND­FULL­NESS, čo to vlast­ne je?

Henrieta Balázsová / 22. októbra 2016 / Lifehacking

Pul­ty kníh­ku­pec­tiev zapla­vu­je čoraz viac titu­lov na tému mind­full­ness. Téma sa sta­la veľ­mi obľú­be­nou aj na rôz­nych por­tá­loch zaobe­ra­jú­cich sa ľud­skou mys­ľou a moti­vá­ci­ou. O čo vlast­ne ide?

Význam slo­va mind­full­ness

Ak sa pýtaš, pre­čo sa väč­ši­nou pou­ží­va slo­vo mind­full­ness, a nie neja­ký jeho slo­ven­ský ekvi­va­lent, odpo­veď je taká, že slo­vo sa nedá cel­kom pre­lo­žiť tak, aby zostal zacho­va­ný jeho pôvod­ný význam. Napriek tomu sa však nie­ke­dy pre­kla­dá ako vší­ma­vosť, bde­losť, vedo­mie, či uve­do­mo­va­nie. Pôvod­ný význam mind­full­ness však pochá­dza z pálij­ské­ho jazy­ka, v kto­rom boli napí­sa­né naj­star­šie bud­his­tic­ké tex­ty. Mind­full­ness je pre­kla­dom slo­va sati, kto­ré vyjad­ru­je schop­nosť jas­ne si uve­do­mo­vať, čo v prí­tom­nom oka­mi­hu pre­ží­vaš vo svo­jej mys­li a vo svo­jom tele.

pexels-photo

Zdroj: unsplash.com

Čo vlast­ne mind­full­ness je?

Mind­full­ness teda chá­pe­me ako sústred­né uve­do­mo­va­nie si aktu­ál­ne pre­ží­va­né­ho oka­mi­hu. Urči­te už veľ­mi dob­re vieš, že pokiaľ svo­ju myseľ nekon­tro­lu­ješ, je schop­ná zablú­diť kam­koľ­vek. A pri čom­koľ­vek. Mini­mum ľudí sa napr. dnes pri jede­ní sústre­dí na jed­lo. Aj pri obe­de rozo­be­rá­me pra­cov­né prob­lé­my, odpo­ve­dá­me na mai­ly, či nezmy­sel­ne kon­tro­lu­je­me, čo nové na sociál­nych médiách. Ďal­ším prí­kla­dom môže byť šport. Roz­hod­neš sa nie­čo spra­viť pre svo­je telo, no namies­to toho, aby si sa sústre­dil na pohyb, ale­bo na oko­li­tú prí­ro­du, celý čas pre­mýš­ľaš nad svo­ji­mi prob­lé­ma­mi a nad tým, čo ťa ešte čaká. Pod­sta­ta je vždy rov­na­ká – člo­vek málo­ke­dy vní­ma prí­tom­ný oka­mih napl­no. Odstrá­niť ruši­vé ele­men­ty z našej mys­le ale môže napo­môcť k rea­go­va­niu na nega­tív­ne situ­ácie s väč­ším poko­jom. Cvi­če­nie mind­full­ness ti umož­ní byť plne prí­tom­ným vo svo­jom živo­te, v prá­ci, a záro­veň výraz­ne zlep­ší kva­li­tu tvoj­ho živo­ta.

pexels-photo-40076-large

Zdroj: unsplash.com

Pre­čo mind­full­ness apli­ko­vať do svoj­ho živo­ta?

Mind­full­ness člo­ve­ku pomô­že roz­poz­nať síce mož­no neve­do­mé, ale zato zau­ží­va­né emo­ci­onál­ne a fyzi­olo­gic­ké reak­cie na kaž­do­den­né uda­los­ti. Tie v našej mys­li vytvá­ra­jú blo­ky, kto­ré spe­jú k nega­tív­ne­mu vní­ma­niu ako samé­ho seba, tak aj oko­lia. Je množ­stvo výsku­mov, kto­ré doká­za­li vplyv toh­to mys­le­nia. Vo vše­obec­nos­ti doká­že odbú­rať stres, strach, dep­re­sie, hnev a úzkosť. Z naj­zau­jí­ma­vej­ších urči­te sto­ja za zmien­ku napr. nasle­dov­né:

 • Už po ôsmych týžd­ňoch prak­ti­zo­va­nia mind­full­ness si môžeš nakop­núť svo­ju osla­be­nú imu­ni­tu 
 • Min­du­full­ness zlep­šu­je vzťa­hy. Štú­dia doká­za­la, že par­tne­ri sa po apli­ko­va­ní toh­to spô­so­bu mys­le­nia do svoj­ho živo­ta sta­li viac opti­mis­tic­ký­mi, uvoľ­ne­ný­mi a tole­ran­tnej­ší­mi.
 • Mind­full­ness zavied­li aj na ško­lách. Žia­ci sa sta­li vše­obec­ne šťast­nej­ší­mi, tole­ran­tnej­ší­mi a zvý­ši­la sa ich schop­nosť pozor­nos­ti.
 • Zme­na mys­le­nia pomoh­la aj väz­ňom. Nový spô­sob pre­mýš­ľa­nia im pomo­hol zre­du­ko­vať hnev a výky­vy nálad.
 • Uve­do­me­lé jede­nie pomô­že pod­ľa výsku­mov aj v boji s obe­zi­tou. Sústre­de­nie sa na jed­lo totiž pomá­ha k zdrav­ším stra­vo­va­cím návy­kom.

pexels-photo-168890-large

Zdroj: freestocks.org

Ako prak­ti­zo­vať mind­full­ness?

Pri­jať mind­full­ness ako stav mys­le samoz­rej­me nezna­me­ná dať si nedo­dr­ža­teľ­ný závä­zok už nikdy nemys­lieť na minu­losť a na budúc­nosť – to je nemož­né. Cie­ľom však je nie svoj život pre­ží­vať, ale žiť ho. Žiť ho v prí­tom­nos­ti a vždy s plným vedo­mím pri čin­nos­ti, kto­rej sa prá­ve venu­ješ. Cvi­če­ní na mind­full­ness je naozaj veľa, no naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ný­mi a najob­ľú­be­nej­ší­mi sú nasle­dov­né.

 • Chô­dza. Dopraj si den­ne aspoň 10 minú­to­vú pre­chádz­ku, počas kto­rej sa nebu­deš sústre­diť na nič iné, len na sna­hu zosú­la­de­nia ryt­mu tvo­jej chô­dze s ryt­mom tvoj­ho dýcha­nia.
 • Dýcha­nie. Pohodl­ne sa usaď. Napl­no sa sústreď na kaž­dý jeden výdych a kaž­dý nádych. Spo­čiat­ku tvo­ja myseľ urči­te mno­ho­krát zablú­di, je to pri­ro­dze­né. Vždy ju ale pri­veď späť k sústre­de­niu sa na dýcha­nie.
 • Na jed­lo si vyhraď dosta­tok času a neve­nuj sa pri ňom žiad­nej inej čin­nos­ti. Vší­maj si far­bu a štruk­tú­ru jed­la. Sústreď sa na jeho chuť, snaž sa ju vo vnút­ri svo­jej mys­le popí­sať slo­va­mi. Zame­raj sa aj na vôľu jed­la.
 • Nesúď. Nič a niko­ho. Nedo­voľ svo­jej mys­li skĺz­nuť do súde­nia a hod­no­te­nia. Vždy, keď sa pri­tom pri­chy­tíš, zbav sa tých­to myš­lie­nok.
 • Buď off­li­ne. Dopraj si čas bez mai­lov, bez Face­bo­oku, bez tele­fo­ná­tov. Uvi­díš, aké je to oslo­bo­dzu­jú­ce
 • Búraj zvy­ky. Urči­te máš neja­kú ran­nú ruti­nu, obvyk­lú ces­tu do prá­ce, či do ško­ly, zau­ží­va­ný spô­sob upra­to­va­nia… Skús tie­to veci nie­ke­dy spra­viť inak. Veľa čin­nos­ti máme totiž natoľ­ko zau­to­ma­ti­zo­va­ných, až ich ani nevní­ma­me.

hipsters-and-food-1

Zdroj: amazonaws.com

Ak ťa člá­nok zau­jal a skú­siš mind­full­ness apli­ko­vať do svoj­ho kaž­do­den­né­ho živo­ta, tvo­ja myseľ sa ti urči­te odme­ní. Ži pre prí­tom­nosť. Minu­losť už pred­sa neexis­tu­je a budúc­nosť je len tvo­jou fan­tá­zi­ou.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: unsplash.com

Pridať komentár (0)