Fes­ti­val Bur­ning Man pri­chá­dza do Európy

Linda Cebrová / 18. november 2016 / Zaujímavosti

Naj­šia­le­nejší fes­ti­val pri­chá­dza do Holand­ska.

Nie len hudobný fes­ti­val Bur­ning Man, ktorý sa koná upro­stred Nevad­skej púšte, je niečo, čo stojí za to zažiť. Vždy tu na pár dní vznikne Black Rock City, to je mes­tečko s 60 000 oby­va­teľmi, ktorí spo­ločne zdie­ľajú najb­láz­ni­vej­šie chvíle ich živo­tov. Najb­liž­šie k celému fes­ti­valu sa nachá­dza len jedna osada s náz­vom Ger­lach, nebýva tam viac ako 206 oby­va­te­ľov. Na fes­ti­val Bur­nig Man je ťažké sa dostať, ale ešte ťaž­šie je pre­žiť celý týž­deň v zdraví. Stany posta­vené v strede púšte, pre­miest­ňo­va­nie sa bicy­klami z jed­nej pred­nášky na druhú a stovky bez­plat­ných párty dajú naozaj zabrať.

b3

foto: fest300.com
Na Bur­ning Man sa v roku 2013 pri­hlá­silo viac ako 2-tisíc kem­pov a tisíc even­tov. Všetko bolo pri­tom vymys­lené len náv­štev­níkmi. Žia­den line-up alebo prog­ram.
Na záver fes­ti­valu je tra­dične spá­lená obrov­ská ľud­ská postava, ktorá z pôvod­ných dvoch met­rov vyrá­stla na súčas­ných trid­sať. Neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou „horia­ceho muža“ sú aj kre­a­tívne kos­týmy jeho náv­štev­ní­kov. Kre­a­ti­vite sa medze nekladú a nie je vôbec výni­močné, ak stret­neš aj ľudí, ktorí si s kos­tý­mami nero­bili vôbec sta­rosti a prišli nahí.

b2

foto:fest300.com

Táto uda­losť patrí kaž­do­ročne k veľmi obľú­be­ným aj medzi kre­a­tív­cami v Sil­li­con Val­ley. Jej his­tó­ria siaha až do roku 1986, vtedy sa ešte odo­hrá­val na pláži v San Fran­cisku. Až od roku 1991 sa pre­su­nul na púšť v Nevade. Tento tra­dičný ame­rický fes­ti­val má v pláne skú­siť svoje šťas­tie aj v Európe. Miesto toho, aby sa pou­žil uzná­vaný bran­ding Bur­ning Man, roz­ho­dol sa tím sto­jaci za týmto pro­jek­tom zalo­žiť v Holand­sku nový troj­dňový fes­ti­val s náz­vom Where the Sheep Sleep.

b1

foto: fest300.com

Bude sa konať v národ­nom parku Veluwe od 29. do 31. júla. Dostať sa k lís­tku nebude vôbec jed­no­du­chou zále­ži­tos­ťou. Naj­skôr je potrebné sa pri­dať do face­bo­oko­vej sku­piny Bur­ning Man Nether­lands a zaob­sta­rať si takz­vaný Event Mem­bers­hip za 10 eur. Až potom dosta­neš odkaz, kde si môžeš kúpiť samotný lís­tok. Základná cena vstu­penky na tento netra­dičný fes­ti­val sa bežne pohy­buje okolo 350 eur, dá sa však pred­po­kla­dať, že lís­tky zmiznú ako teplé rožky.

zdroj:youredm.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:fest300.com

Pridať komentár (0)