Firma Apple by mala budúci rok vydať až 3 iPhony

Daška Vanková, thinkapple.sk / 25. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ešte stále je rok 2016, stále čakáme na vyda­nie iPhonu 7, no už sú tu novinky o iPho­noch z nasle­du­jú­ceho roku. Japon­ský web Nikkei zve­rej­nil infor­má­ciu, vraj by sme sa v roku 2017 mali doč­kať až troch nových mode­lov iPho­nov.

Jeden model by mal dis­po­no­vať 5,5” OLED disp­le­jom, zvyšné dva by mali mať LCD disp­leje s veľ­kos­ťou 4,7”5,5” ako dote­raz. Model, ktorý bude mať OLED disp­lej, by mohol byť tiež mierne zahnutý, podobne ako Sam­sung Galaxy S7 edge.

Zdroj: youtube.com

Malo by to tak byť preto, že hlav­ným dodá­va­te­ľom spo­mí­na­ných OLED disp­le­jov môže byť Sam­sung. Ten však nebude vedieť stí­hať vyrá­bať tieto disp­leje pre iPhony aj svoje Sam­sungy naraz. Preto sa spo­loč­nosť Foxconn snaží pre­sa­diť čoraz viac a chce, aby si Apple rad­šej vybrala ju. Tiež predsa začali pra­co­vať na OLED disp­le­joch a dokonca aj na skle­ne­ných telách.

Ana­ly­tik Ming-Chi Kuo však pre­sa­dzuje názor, že nový, väčší iPhone bude mať 5,8” AMO­LED disp­lej. Ak by toto bola prav­divá infor­má­cia, 5,8-palcový disp­lej by sa mohol apli­ko­vať na 5,5” telo iPhonu, a tak by disp­lej mohol byť po bokoch zahnutý, pre­tože na kaž­dej strane by zvy­šo­valo 7,25 mm.

Zdroj: macrumors.com

Čo však naozaj Apple chystá, to určite nebu­deme vedieť skôr, než po vyj­dení iPhonu 7 uniknú nejaké nové foto­gra­fie či videá o pri­pra­vo­va­ných iPho­noch. Nechajme to na “maj­strov od jabĺčok”, tí to vedia naj­lep­šie.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: macrumours.com

Pridať komentár (0)