Firmy sú zúfalé z pra­cov­ného trhu na Slo­ven­sku: Stá­ti­síce neza­mest­na­ných, no tak­mer nikto schopný

Martin Bohunický / 17. januára 2016 / Zo Slovenska

Napriek veľ­kej neza­mest­na­nosti dnes majú firmy vážny prob­lém s hľa­da­ním správ­nych zamest­nan­cov.

Podľa šta­tis­tík ÚPS­VaR bolo v novem­bri 2015 na Slo­ven­sku neza­mest­na­ných viac ako 330 000 ľudí, pri­čom toto číslo postupne klesá. A napriek tomu má tak­mer každý, kto si hľadá do firmy kva­lit­ného člo­veka, jeden veľký prob­lém.

Mohli by sme pove­dať, že potre­bu­jeme sys­te­ma­tické zmeny v záko­noch, že potre­bu­jeme pre­ko­pať naše škols­tvo. Áno, potre­bu­jeme. Tieto zmeny sa však pre­ja­via naj­skôr za 5 – 7 rokov. A my nepot­re­bu­jeme zmenu za 5 rokov, ani za rok, dokonca ani za mesiac. Potre­bu­jeme zmenu hneď od zaj­tra rána. Áno, vláda sa musí k týmto otáz­kam posta­viť a pri­niesť rie­še­nia. Ale čo sa bude diať dovtedy, to je momen­tálne v našich rukách.

the-wolf-of-wall-street_7272bf1-800x400

Dnes už mimo štát­neho sek­tora skoro nikoho nezau­jíma tvoj titul. Vysoká škola pri súčas­nom nasta­vení nezna­mená prak­ticky nič a dip­lom určite nezna­mená, že ide o do praxe pou­ži­tel­ného člo­veka. Všetko je to len o tvo­jich skil­loch — ukáž čo vieš a ja ti poviem, či ťa beriem.

Bohu­žiaľ, nasta­ve­nie našej mysle nám stále akosi nedo­volí pri­jať fakt, že škola nie je všetko. Z našich uni­ver­zít preto cho­dia maxi­málne neprip­ra­vení ľudia, ktorí absol­vo­vali max. dvoj­týž­dňovú povinnú prax — vyba­vili si pečiatku, alebo dva týždne varili kávu (pokiaľ teda nepra­co­vali z vlast­nej vôle popri škole). Nasta­ve­nie mysle štu­den­tov je napriek všet­kým raci­onál­nym argu­men­tom stále také, že keď doš­tu­du­jem, sto­jím za to. Potom sem cho­dia na poho­vor ľudia, ktorí nedo­kážu prak­ticky nič a pýtajú si 10 eur/hodinu.

3042445-inline-i-1-itll-be-a-lot-harder-to-cut-class-with-this-classroom-facial-recognition-app

Máme roz­vi­nutý auto­mo­bi­lový prie­my­sel, tvá­rime sa na veľ­moc, no nemáme a ani nevy­cho­vá­vame ľudí, ktorí by sa v ňom doká­zali pohy­bo­vať. Máme akutnú potrebu kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov, no nedá­vame im pou­ži­teľné poznatky do praxe, za to im masí­ru­jeme mysle o tom, ako sa o nich po absol­vo­vaní školy potr­hajú. A nemu­síme si mazať med okolo úst — mnohí ľudia sú jed­no­du­cho prí­liš leniví na to, aby niečo so sebou robili. Neus­tále počú­vam sťaž­nosti od ľudí, ako si neve­dia nájsť prácu.

Nedávno som bol v Nitre na obede a pani za mnou pre­svied­čala jej spo­loč­níka, ako strašne si ju nevá­žia, keď jej ponú­kajú 3 eurá na hodinu, pre­tože “keby som vedela nemecky, tak mi v Rakúsku dajú za to isté oveľa viac.” Áno, ja keby viem pre­dá­vať jachty a ovlá­dam 10 sve­to­vých jazy­kov, tak som mul­ti­mi­li­onár. Aký nespra­vod­livý svet..

FILE - In this June 12, 2013, file photo, workers assemble Volkswagen Passat sedans at the German automaker's plant in Chattanooga, Tenn. Workers at the plant will decide in a three-day vote Wednesday, Feb. 12, 2014, whether they want to be represented by the United Auto Workers union. (AP Photo/Erik Schelzig, file)

Z 330 000 neza­mest­na­ných je ich nemalá časť jed­no­du­cho “neza­mest­na­teľná” a môže si za to sama.

Toto všetko sú dôvody, prečo sa v Star­ti­tup stále sna­žíme pre­zen­to­vať slo­ven­ské nástroje ako Lear­n2Code či Web­re­bel + celú radu zahra­nič­ných nástro­jov, ako naprí­klad Cour­sera alebo Udemy. Vieme, že náš por­tál čítajú mladí ambi­ci­ózni ľudia, ktorí si veľmi dobre uve­do­mujú potrebu neus­tále na sebe pra­co­vať a chceme im tieto skvelé nástroje pri­po­mí­nať.

10896203_416294411872017_8922325386010832964_o

Trh má svoje požia­davky a tie sú nasta­vené úplne inak, než boli pred 10 rokmi. Škols­tvo na to neza­re­a­go­valo, poli­tici na to neza­re­a­go­vali, môžme preto byť maxi­málne vďační, že títo šikovní ľudia nám dali prí­le­ži­tosť naučiť sa naprí­klad prog­ra­mo­vať v prie­behu pár mesia­cov. Pre­tože už to nie je o tom, že dosta­neš výpo­veď a čakáš, kým ťa zamestná nie­kto iný. Už je to o tom, nevy­pad­núť z roz­be­hnu­tého vlaku, neus­tále sa vzde­lá­vať a učiť sa nové skilly. A kľudne aj sám.

A keď budeš pri­pra­vený po všet­kých strán­kach tak, ako to dnešný svet vyža­duje, zrazu nebude hľa­da­nie práce vôbec prob­lém — firmy sa o teba potr­hajú.

Stocksy_txp4eb78dc4luW000_Small_2725751-800x400
Pridať komentár (0)