Fir­my sú zúfa­lé z pra­cov­né­ho trhu na Slo­ven­sku: Stá­ti­sí­ce neza­mest­na­ných, no tak­mer nikto schop­ný

Martin Bohunický / 17. januára 2016 / Zo Slovenska

Napriek veľ­kej neza­mest­na­nos­ti dnes majú fir­my váž­ny prob­lém s hľa­da­ním správ­nych zamest­nan­cov.

Pod­ľa šta­tis­tík ÚPS­VaR bolo v novem­bri 2015 na Slo­ven­sku neza­mest­na­ných viac ako 330 000 ľudí, pri­čom toto čís­lo postup­ne kle­sá. A napriek tomu má tak­mer kaž­dý, kto si hľa­dá do fir­my kva­lit­né­ho člo­ve­ka, jeden veľ­ký prob­lém.

Moh­li by sme pove­dať, že potre­bu­je­me sys­te­ma­tic­ké zme­ny v záko­noch, že potre­bu­je­me pre­ko­pať naše škols­tvo. Áno, potre­bu­je­me. Tie­to zme­ny sa však pre­ja­via naj­skôr za 5 – 7 rokov. A my nepot­re­bu­je­me zme­nu za 5 rokov, ani za rok, dokon­ca ani za mesiac. Potre­bu­je­me zme­nu hneď od zaj­tra rána. Áno, vlá­da sa musí k tým­to otáz­kam posta­viť a pri­niesť rie­še­nia. Ale čo sa bude diať dovte­dy, to je momen­tál­ne v našich rukách.

the-wolf-of-wall-street_7272bf1-800x400

Dnes už mimo štát­ne­ho sek­to­ra sko­ro niko­ho nezau­jí­ma tvoj titul. Vyso­ká ško­la pri súčas­nom nasta­ve­ní nezna­me­ná prak­tic­ky nič a dip­lom urči­te nezna­me­ná, že ide o do pra­xe pou­ži­tel­né­ho člo­ve­ka. Všet­ko je to len o tvo­jich skil­loch — ukáž čo vieš a ja ti poviem, či ťa beriem.

Bohu­žiaľ, nasta­ve­nie našej mys­le nám stá­le ako­si nedo­vo­lí pri­jať fakt, že ško­la nie je všet­ko. Z našich uni­ver­zít pre­to cho­dia maxi­mál­ne neprip­ra­ve­ní ľudia, kto­rí absol­vo­va­li max. dvoj­týž­dňo­vú povin­nú prax — vyba­vi­li si pečiat­ku, ale­bo dva týžd­ne vari­li kávu (pokiaľ teda nepra­co­va­li z vlast­nej vôle pop­ri ško­le). Nasta­ve­nie mys­le štu­den­tov je napriek všet­kým raci­onál­nym argu­men­tom stá­le také, že keď doš­tu­du­jem, sto­jím za to. Potom sem cho­dia na poho­vor ľudia, kto­rí nedo­ká­žu prak­tic­ky nič a pýta­jú si 10 eur/hodinu.

3042445-inline-i-1-itll-be-a-lot-harder-to-cut-class-with-this-classroom-facial-recognition-app

Máme roz­vi­nu­tý auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel, tvá­ri­me sa na veľ­moc, no nemá­me a ani nevy­cho­vá­va­me ľudí, kto­rí by sa v ňom doká­za­li pohy­bo­vať. Máme akut­nú potre­bu kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov, no nedá­va­me im pou­ži­teľ­né poznat­ky do pra­xe, za to im masí­ru­je­me mys­le o tom, ako sa o nich po absol­vo­va­ní ško­ly potr­ha­jú. A nemu­sí­me si mazať med oko­lo úst — mno­hí ľudia sú jed­no­du­cho prí­liš leni­ví na to, aby nie­čo so sebou robi­li. Neus­tá­le počú­vam sťaž­nos­ti od ľudí, ako si neve­dia nájsť prá­cu.

Nedáv­no som bol v Nit­re na obe­de a pani za mnou pre­svied­ča­la jej spo­loč­ní­ka, ako straš­ne si ju nevá­žia, keď jej ponú­ka­jú 3 eurá na hodi­nu, pre­to­že “keby som vede­la nemec­ky, tak mi v Rakús­ku dajú za to isté ove­ľa viac.” Áno, ja keby viem pre­dá­vať jach­ty a ovlá­dam 10 sve­to­vých jazy­kov, tak som mul­ti­mi­li­onár. Aký nespra­vod­li­vý svet..

FILE - In this June 12, 2013, file photo, workers assemble Volkswagen Passat sedans at the German automaker's plant in Chattanooga, Tenn. Workers at the plant will decide in a three-day vote Wednesday, Feb. 12, 2014, whether they want to be represented by the United Auto Workers union. (AP Photo/Erik Schelzig, file)

Z 330 000 neza­mest­na­ných je ich nema­lá časť jed­no­du­cho “neza­mest­na­teľ­ná” a môže si za to sama.

Toto všet­ko sú dôvo­dy, pre­čo sa v Star­ti­tup stá­le sna­ží­me pre­zen­to­vať slo­ven­ské nástro­je ako Lear­n2Co­de či Web­re­bel + celú radu zahra­nič­ných nástro­jov, ako naprí­klad Cour­se­ra ale­bo Ude­my. Vie­me, že náš por­tál číta­jú mla­dí ambi­ci­óz­ni ľudia, kto­rí si veľ­mi dob­re uve­do­mu­jú potre­bu neus­tá­le na sebe pra­co­vať a chce­me im tie­to skve­lé nástro­je pri­po­mí­nať.

10896203_416294411872017_8922325386010832964_o

Trh má svo­je požia­dav­ky a tie sú nasta­ve­né úpl­ne inak, než boli pred 10 rok­mi. Škols­tvo na to neza­re­a­go­va­lo, poli­ti­ci na to neza­re­a­go­va­li, môž­me pre­to byť maxi­mál­ne vďač­ní, že títo šikov­ní ľudia nám dali prí­le­ži­tosť naučiť sa naprí­klad prog­ra­mo­vať v prie­be­hu pár mesia­cov. Pre­to­že už to nie je o tom, že dosta­neš výpo­veď a čakáš, kým ťa zamest­ná nie­kto iný. Už je to o tom, nevy­pad­núť z roz­be­hnu­té­ho vla­ku, neus­tá­le sa vzde­lá­vať a učiť sa nové skil­ly. A kľud­ne aj sám.

A keď budeš pri­pra­ve­ný po všet­kých strán­kach tak, ako to dneš­ný svet vyža­du­je, zra­zu nebu­de hľa­da­nie prá­ce vôbec prob­lém — fir­my sa o teba potr­ha­jú.

Stocksy_txp4eb78dc4luW000_Small_2725751-800x400
Pridať komentár (0)