Fotka z vášho krku kaž­dých 30 sekúnd

LG jr. / 5. januára 2015 / Tech a inovácie

Po roku na rov­na­kej výstave spo­loč­nosť Nar­ra­tive pred­viedla druhú gene­rá­ciu malého foto­apa­rátu Clip 2. Autori pred dvoma rokmi roz­behli kam­paň na Kicks­tar­tery a dostali oveľa viac peňazí, ako si pove­dali. Myš­lienka, že si budú zazna­me­ná­vať celý život, šted­rým ľuďom oči­vidne pri­pa­dala atrak­tívna.

Záu­jem­co­via môžu kameru nosiť na krku po celý deň. Nar­ra­tive Clip 2 vytvorí snímku kaž­dých 30 sekúnd. Druhá gene­rá­cia oproti prvej zväč­šila šírke záberu a dis­po­nuje šošov­kou s roz­lí­še­ním 8 Mpx. Čo sa do malého prí­stroja ďalej vošlo? Okrem aku­mu­lá­tora napr. Blu­e­to­oth, Wi-Fi, GPS alebo akce­le­ro­me­ter. Na boku náj­dete do konca USB pre nabí­ja­nie alebo pri­po­je­nie k počí­taču.

Našťas­tie kábel moc často vyťa­ho­vať nemu­síte, pre­tože zaria­de­nie môže vďaka bez­drô­to­vým tech­no­ló­giám komu­ni­ko­vať s vaším smartp­ho­nom, takže si nové zábery pre­hliad­nete bez ďal­šej námahy. Mož­nosti uchy­te­nia sú rôzne. K dosta­niu bude foťák v tomto roku za 199 dolá­rov v čer­ve­nej, čier­nej alebo bie­lej.

zdroj. engadget.com

Pridať komentár (0)