Gar­tner uznal ESET ako vizi­onára vo svo­jej naj­nov­šej ana­lýze Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­tion Plat­forms

Rišo Néveri / 18. februára 2016 / Zo Slovenska

Ana­ly­tická spo­loč­nosť Gar­tner, Inc. uznala firmu ESET ako vizi­onára vo svo­jej naj­nov­šej ana­lýze Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­tion Plat­forms, ktorá bola vydaná 1. feb­ru­ára 2016. ESET je v kvad­rante vizi­oná­rov umiest­nený naj­vyš­šie vďaka svo­jej „schop­nosti pre­ve­de­nia“.

Naj­novší Gar­tner Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­tion Plat­forms hod­no­til 18 pre­daj­cov na základe desia­tich kri­té­rií a umiest­nil ESET do kvad­rantu „Visi­ona­ries“, čím ho pre­su­nul z pred­chá­dza­jú­ceho zara­de­nia v kvad­rante „Niche Pla­y­ers“.

maxresdefault (1)

foto: youtube.com

Naše umiest­ne­nie v Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­tion Plat­forms spo­loč­nosti Gar­tner pova­žu­jeme za potvr­de­nie toho, že ESET úspešne posky­tuje tech­no­lo­gicky pokro­čilé a pop­redné bez­peč­nostné rie­še­nia, ktoré umož­ňujú veľ­kým orga­ni­zá­ciám i men­ším fir­mám dosa­ho­vať v pod­ni­kaní viac,“ pove­dal Richard Marko, gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET. „Mys­líme si, že bola uznaná naša dlho­dobá snaha posky­to­vať oce­ňo­vanú ochranu pred hroz­bami vyvá­ženú s pou­ži­teľ­nos­ťou, výko­nom a hor­li­vos­ťou.“

Nový Gar­tner Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­tion Plat­forms posky­tuje kom­plexnú ana­lýzu špič­ko­vých pre­daj­cov firem­nej bez­peč­nosti a tak­tiež pre­hľad trhu s firem­nou bez­peč­nos­ťou. Celú ana­lýzu náj­dete tu.

*Gar­tner “Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­tion Plat­forms” by Peter Firstb­rook, Eric Ouel­let, Feb­ru­ary 1, 2016

Eset in space

foto: Eset

Magické kvad­ranty zais­ťujú gra­fické porov­na­nie posky­to­va­te­ľov tech­no­ló­gií a slu­žieb na trhoch, kde je rast vysoký a roz­lí­še­nie medzi posky­to­va­teľmi je zre­teľné. Magické kvad­ranty zná­zor­ňujú trhy v stred­nej fáze svojho život­ného cyklu pou­ži­tím dvoj­di­men­zi­onál­nej matice, ktorá hod­notí výrob­cov na základe ich „kom­plet­nosti vízie“ a „schop­nosti pre­ve­de­nia“.

** Gar­tner, How Mar­kets and Ven­dors Are Eva­lu­ated in Gar­tner Magic Quad­rants, David Black, Julie Tho­mas, Tim Wea­ver, 22 Janu­ary 2016

Odmiet­nu­tie zod­po­ved­nosti

Gar­tner nepod­po­ruje žiad­neho pre­dajcu, pro­dukt alebo službu, ktorú uvá­dza vo svo­jich výskum­ných pub­li­ká­ciách a neod­po­rúča pou­ží­va­te­ľom tech­no­ló­gií vybrať si len pre­daj­cov s naj­lep­ším hod­no­te­ním. Výskumné pub­li­ká­cie spo­loč­nosti Gar­tner obsa­hujú názory výskum­ných orga­ni­zá­cií Gar­tner a nemali by vyznieť ako tvr­de­nie faktu. Gar­tner sa zrieka všet­kých záruk, vyjad­re­ných alebo pred­po­kla­da­ných s ohľa­dom na výskum, vrá­tane záruky obcho­do­va­teľ­nosti alebo vhod­nosti pre kon­krétny účel.

eset-booth

foto: Eset

Zdroj: Blog Eset, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Eset

Pridať komentár (0)