Gar­tner uznal ESET ako vizi­oná­ra vo svo­jej naj­nov­šej ana­lý­ze Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­ti­on Plat­forms

Rišo Néveri / 18. februára 2016 / Zo Slovenska

Ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner, Inc. uzna­la fir­mu ESET ako vizi­oná­ra vo svo­jej naj­nov­šej ana­lý­ze Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­ti­on Plat­forms, kto­rá bola vyda­ná 1. feb­ru­ára 2016. ESET je v kvad­ran­te vizi­oná­rov umiest­ne­ný naj­vyš­šie vďa­ka svo­jej „schop­nos­ti pre­ve­de­nia“.

Naj­nov­ší Gar­tner Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­ti­on Plat­forms hod­no­til 18 pre­daj­cov na zákla­de desia­tich kri­té­rií a umiest­nil ESET do kvad­ran­tu „Visi­ona­ries“, čím ho pre­su­nul z pred­chá­dza­jú­ce­ho zara­de­nia v kvad­ran­te „Niche Pla­y­ers“.

maxresdefault (1)

foto: youtube.com

Naše umiest­ne­nie v Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­ti­on Plat­forms spo­loč­nos­ti Gar­tner pova­žu­je­me za potvr­de­nie toho, že ESET úspeš­ne posky­tu­je tech­no­lo­gic­ky pokro­či­lé a pop­red­né bez­peč­nost­né rie­še­nia, kto­ré umož­ňu­jú veľ­kým orga­ni­zá­ciám i men­ším fir­mám dosa­ho­vať v pod­ni­ka­ní viac,“ pove­dal Richard Mar­ko, gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET. „Mys­lí­me si, že bola uzna­ná naša dlho­do­bá sna­ha posky­to­vať oce­ňo­va­nú ochra­nu pred hroz­ba­mi vyvá­že­nú s pou­ži­teľ­nos­ťou, výko­nom a hor­li­vos­ťou.“

Nový Gar­tner Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­ti­on Plat­forms posky­tu­je kom­plex­nú ana­lý­zu špič­ko­vých pre­daj­cov firem­nej bez­peč­nos­ti a tak­tiež pre­hľad trhu s firem­nou bez­peč­nos­ťou. Celú ana­lý­zu náj­de­te tu.

*Gar­tner “Magic Quad­rant for End­po­int Pro­tec­ti­on Plat­forms” by Peter Firstb­ro­ok, Eric Ouel­let, Feb­ru­ary 1, 2016

Eset in space

foto: Eset

Magic­ké kvad­ran­ty zais­ťu­jú gra­fic­ké porov­na­nie posky­to­va­te­ľov tech­no­ló­gií a slu­žieb na trhoch, kde je rast vyso­ký a roz­lí­še­nie medzi posky­to­va­teľ­mi je zre­teľ­né. Magic­ké kvad­ran­ty zná­zor­ňu­jú trhy v stred­nej fáze svoj­ho život­né­ho cyk­lu pou­ži­tím dvoj­di­men­zi­onál­nej mati­ce, kto­rá hod­no­tí výrob­cov na zákla­de ich „kom­plet­nos­ti vízie“ a „schop­nos­ti pre­ve­de­nia“.

** Gar­tner, How Mar­kets and Ven­dors Are Eva­lu­ated in Gar­tner Magic Quad­rants, David Black, Julie Tho­mas, Tim Wea­ver, 22 Janu­ary 2016

Odmiet­nu­tie zod­po­ved­nos­ti

Gar­tner nepod­po­ru­je žiad­ne­ho pre­daj­cu, pro­dukt ale­bo služ­bu, kto­rú uvá­dza vo svo­jich výskum­ných pub­li­ká­ciách a neod­po­rú­ča pou­ží­va­te­ľom tech­no­ló­gií vybrať si len pre­daj­cov s naj­lep­ším hod­no­te­ním. Výskum­né pub­li­ká­cie spo­loč­nos­ti Gar­tner obsa­hu­jú názo­ry výskum­ných orga­ni­zá­cií Gar­tner a nema­li by vyznieť ako tvr­de­nie fak­tu. Gar­tner sa zrie­ka všet­kých záruk, vyjad­re­ných ale­bo pred­po­kla­da­ných s ohľa­dom na výskum, vrá­ta­ne záru­ky obcho­do­va­teľ­nos­ti ale­bo vhod­nos­ti pre kon­krét­ny účel.

eset-booth

foto: Eset

Zdroj: Blog Eset, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Eset

Pridať komentár (0)