Geniál­ny ria­di­teľ, kto­rý dáva zamest­nan­com 2000 dolá­rov na dovo­len­ku tvr­dí, že ľudia sú pro­duk­tív­nej­ší

vedelisteze.sk / 12. októbra 2016 / Zaujímavosti

Exis­tu­jú ľudia, kto­rí sa zdrá­ha­jú vziať si v prá­ci dovo­len­ku, kto­rú si zaslú­žia zo stra­chu z toho, čo sa bude diať v ich neprí­tom­nos­ti. Mark Doug­las, výkon­ný ria­di­teľ mar­ke­tin­go­vej spo­loč­nos­ti Ste­el­Hou­se, nara­zil na ten­to prob­lém.

Keď pove­dal svo­jim zamest­nan­com, že si môžu vziať dovo­len­ku, kedy­koľ­vek to bude pre nich najv­hod­nej­šie, mno­ho z nich neve­de­lo, ako rea­go­vať.
Potom dostal Mark nápad. Pre­čo neza­pla­tiť svo­jim zamest­nan­com, aby si zobra­li dovo­len­ku kam­koľ­vek budú chcieť? Samo o sebe to nie je prí­liš prek­va­pi­vý ťah, ale v tom­to prí­pa­de mal Mark v sku­toč­nos­ti na mys­li zapla­tiť svo­jim zamest­nan­com bonus vo výš­ke $ 2,000, kto­ré by boli pou­ži­té iba na ich voľ­ný čas.

foto: © Ste­el­Hou­se / facebook.com

Iný­mi slo­va­mi, ak budeš pra­co­vať pre Mar­ko­vu spo­loč­nosť, raz za rok môžeš ísť kam­koľ­vek budeš chcieť. Samoz­rej­me, nie­kto­rí ľudia jed­no­du­cho chce­li bonus bez toho, aby ho muse­li minúť na dovo­len­ku. Ale Mark v tej­to otáz­ke nech­cel robiť kom­pro­mi­sy. “Chcem, aby ste nie­kam vyces­to­va­li a strá­vi­li tam pek­ný čas,” trval na svo­jom.

Výsled­ky jeho nápa­du hovo­ria samé za seba. Za posled­né tri roky, len päť ľudí z 250 zamest­nan­cov opus­ti­lo spo­loč­nosť a tra­ja z nich to uro­bil z dôvo­dov nesú­vi­sia­cich s prá­cou.Uká­za­lo sa tiež, že po ich “bonu­so­vej” dovo­len­ke sa Mar­ko­vi zamest­nan­ci vrá­ti­li s nový­mi záso­ba­mi ener­gie a ich pro­duk­ti­vi­ta je ove­ľa vyš­šia.

foto: © Ste­el­Hou­se / facebook.com

Mark je pre­sved­če­ný, že iné spo­loč­nos­ti by spra­vi­li dob­re, keby napo­dob­ni­li jeho nápad. Verí, že všet­ko, čo musia uro­biť je pri­jať, že to fun­gu­je, a potom sa to nebu­de zdať ako bláz­ni­vý plán, kto­rý ohro­zu­je ich úspech.

Jed­na vec je pove­dať svo­jim zamest­nan­com – Máte tri týžd­ne dovo­len­ku. – ako je to vo väč­ši­ne spo­loč­nos­tí,” hovo­rí Mark. “A vec dru­há, keď ozná­mi­te, že na ňu dosta­nú neja­ké penia­ze, a ak ich nech­cú pou­žiť na svo­ju dovo­len­ku, potom jed­no­du­cho vyj­dú na zmar. Je to efek­tív­nej­ší spô­sob, ako pre­sved­čiť svo­jich zamest­nan­cov, aké dôle­ži­té je oddých­nuť si. “

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)