Geniálny ria­di­teľ, ktorý dáva zamest­nan­com 2000 dolá­rov na dovo­lenku tvrdí, že ľudia sú pro­duk­tív­nejší

vedelisteze.sk / 12. októbra 2016 / Zaujímavosti

Exis­tujú ľudia, ktorí sa zdrá­hajú vziať si v práci dovo­lenku, ktorú si zaslú­žia zo stra­chu z toho, čo sa bude diať v ich neprí­tom­nosti. Mark Doug­las, výkonný ria­di­teľ mar­ke­tin­go­vej spo­loč­nosti Ste­el­House, nara­zil na tento prob­lém.

Keď pove­dal svo­jim zamest­nan­com, že si môžu vziať dovo­lenku, kedy­koľ­vek to bude pre nich najv­hod­nej­šie, mnoho z nich neve­delo, ako rea­go­vať.
Potom dostal Mark nápad. Prečo neza­pla­tiť svo­jim zamest­nan­com, aby si zobrali dovo­lenku kam­koľ­vek budú chcieť? Samo o sebe to nie je prí­liš prek­va­pivý ťah, ale v tomto prí­pade mal Mark v sku­toč­nosti na mysli zapla­tiť svo­jim zamest­nan­com bonus vo výške $ 2,000, ktoré by boli pou­žité iba na ich voľný čas.

foto: © Ste­el­House / facebook.com

Inými slo­vami, ak budeš pra­co­vať pre Mar­kovu spo­loč­nosť, raz za rok môžeš ísť kam­koľ­vek budeš chcieť. Samoz­rejme, nie­ktorí ľudia jed­no­du­cho chceli bonus bez toho, aby ho museli minúť na dovo­lenku. Ale Mark v tejto otázke nech­cel robiť kom­pro­misy. “Chcem, aby ste nie­kam vyces­to­vali a strá­vili tam pekný čas,” trval na svo­jom.

Výsledky jeho nápadu hovo­ria samé za seba. Za posledné tri roky, len päť ľudí z 250 zamest­nan­cov opus­tilo spo­loč­nosť a traja z nich to uro­bil z dôvo­dov nesú­vi­sia­cich s prá­cou.Uká­zalo sa tiež, že po ich “bonu­so­vej” dovo­lenke sa Mar­kovi zamest­nanci vrá­tili s novými záso­bami ener­gie a ich pro­duk­ti­vita je oveľa vyš­šia.

foto: © Ste­el­House / facebook.com

Mark je pre­sved­čený, že iné spo­loč­nosti by spra­vili dobre, keby napo­dob­nili jeho nápad. Verí, že všetko, čo musia uro­biť je pri­jať, že to fun­guje, a potom sa to nebude zdať ako bláz­nivý plán, ktorý ohro­zuje ich úspech.

Jedna vec je pove­dať svo­jim zamest­nan­com – Máte tri týždne dovo­lenku. – ako je to vo väč­šine spo­loč­ností,” hovorí Mark. “A vec druhá, keď ozná­mite, že na ňu dostanú nejaké peniaze, a ak ich nechcú pou­žiť na svoju dovo­lenku, potom jed­no­du­cho vyjdú na zmar. Je to efek­tív­nejší spô­sob, ako pre­sved­čiť svo­jich zamest­nan­cov, aké dôle­žité je oddých­nuť si. “

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)