Gol­dee: Inte­li­gent­né ovlá­da­nie svet­la

Kristína Hlavová / 15. apríla 2014 / Tech a inovácie

Pozná­te to. V noci sa zobu­dí­te na neuve­ri­teľ­ný smäd či potre­bu ísť na toale­tu. Oči led­va otvo­re­né, po tme šmát­ra­te pred sebou ruka­mi, len aby ste do nie­čo­ho nena­ra­zi­li. Spra­ví­te všet­ko pre to, aby ste nemu­se­li zažať to ostré svet­lo. Nie vždy sa to však poda­rí. Je po spán­ku a ešte stih­ne­te zobu­diť polo­vi­cu rodi­ny. Čo tak­to mať inte­li­gent­ný ovlá­dač svet­la?

Reč je o slo­ven­skom star­tu­pe, kto­rý spus­til pred­pre­daj minu­lý rok na jeseň, pri­čom nápad vzni­kol už v roku 2009. Sto­jí za ním Koši­čan Tomáš Baran.

Gol­dee Light Con­trol­ler je sve­to­vo naj­vys­pe­lej­ší bez­do­ty­ko­vý ovlá­dač svet­la, kto­rý fun­gu­je pomo­cou gest a mobil­nej apli­ká­cie. Ten­to dizaj­no­vo a funkč­ne zla­de­ný ovlá­dač si pri­pev­ní­te na ste­nu, smart apli­ká­ci­ou nasta­ví­te všet­ky potreb­né úlo­hy a uží­va­te si jeho šikov­nosť. Pre plno­hod­not­né využi­tie Gol­dee odpo­rú­ča Tomáš Baran zakú­piť si smart LED žia­rov­ky (LIFX, Phil­lips Hue).

Ako môže Gol­dee pomôcť?

Gol­dee pri­ná­ša nové mož­nos­ti, vytvá­ra pocit domo­va a sta­rá sa o pohod­lie. Ak vsta­ne­te v noci, zaria­de­nie zare­a­gu­je pro­stred­níc­tvom sní­ma­čov na pohyb a jem­ne rozs­vie­ti svet­lo. To sa zapne vo všet­kých izbách, kto­rý­mi pre­chá­dza­te. Keď si ľah­ne­te, zno­va sa vypne. Tiež fun­gu­je skve­le ako ran­ný budí­ček – postup­ne sa zapí­na a vy sa zobú­dza­te spo­lu s ním.

Keď nie ste doma, Gol­dee vás (aspoň čias­toč­ne) chrá­ni pre zlo­dej­mi. Zapí­na a vypí­na sa v časo­vých inter­va­loch, čo vzbu­dzu­je dojem, že ste nikam neodiš­li.

Tím Gol­dee rie­šil finan­cie cro­wd­fun­din­go­vou kam­pa­ňou pria­mo na svo­jej strán­ke. Kam­paň skon­či­la v roku 2013, kedy sa naz­bie­ral dosta­tok pros­tried­kov na plno­hod­not­nú pro­duk­ciu. Pre­dob­jed­ná­va­cia cena Gol­dee zaria­de­nia bola 249 ame­ric­kých dolá­rov.

Mimo­cho­dom, odpo­rú­čam si pozrieť ich webo­vú strán­ku. Je živo a per­fekt­ne gra­fic­ky spra­co­va­ná. Môže­te si na nej krás­ne vyskú­šať, ako Gol­dee fun­gu­je.

Ak vás omr­zia bež­né módy ako svet­lo a tma, z boha­tej kniž­ni­ce si pro­stred­níc­tvom app­ky v smart­fó­ne stiah­ne­te dyna­mic­ké scé­ny a zaži­je­te nie­čo nové. Už samot­né náz­vy hovo­ria o tom, že sú vymys­le­né sku­toč­ne láka­vo: Desert Hush (Púšt­ne ticho), Gre­en Forest (Zele­ný les), Vol­ca­no Flow (Sopeč­ný prúd), Sere­ni­ty (Pokoj).

zdroj: goldee.com, hqwide.com, slovakmagazin.sk

Pridať komentár (0)