Gol­dee: Inte­li­gentné ovlá­da­nie svetla

Kristína Hlavová / 15. apríla 2014 / Tech a inovácie

Poznáte to. V noci sa zobu­díte na neuve­ri­teľný smäd či potrebu ísť na toaletu. Oči ledva otvo­rené, po tme šmát­rate pred sebou rukami, len aby ste do nie­čoho nena­ra­zili. Spra­víte všetko pre to, aby ste nemu­seli zažať to ostré svetlo. Nie vždy sa to však podarí. Je po spánku a ešte stih­nete zobu­diť polo­vicu rodiny. Čo takto mať inte­li­gentný ovlá­dač svetla?

Reč je o slo­ven­skom star­tupe, ktorý spus­til pred­pre­daj minulý rok na jeseň, pri­čom nápad vzni­kol už v roku 2009. Stojí za ním Koši­čan Tomáš Baran.

Gol­dee Light Con­trol­ler je sve­tovo naj­vys­pe­lejší bez­do­ty­kový ovlá­dač svetla, ktorý fun­guje pomo­cou gest a mobil­nej apli­ká­cie. Tento dizaj­novo a funkčne zla­dený ovlá­dač si pri­pev­níte na stenu, smart apli­ká­ciou nasta­víte všetky potrebné úlohy a uží­vate si jeho šikov­nosť. Pre plno­hod­notné využi­tie Gol­dee odpo­rúča Tomáš Baran zakú­piť si smart LED žia­rovky (LIFX, Phil­lips Hue).

Ako môže Gol­dee pomôcť?

Gol­dee pri­náša nové mož­nosti, vytvára pocit domova a stará sa o pohod­lie. Ak vsta­nete v noci, zaria­de­nie zare­a­guje pro­stred­níc­tvom sní­ma­čov na pohyb a jemne rozs­vieti svetlo. To sa zapne vo všet­kých izbách, kto­rými pre­chá­dzate. Keď si ľah­nete, znova sa vypne. Tiež fun­guje skvele ako ranný budí­ček – postupne sa zapína a vy sa zobú­dzate spolu s ním.

Keď nie ste doma, Gol­dee vás (aspoň čias­točne) chráni pre zlo­dejmi. Zapína a vypína sa v časo­vých inter­va­loch, čo vzbu­dzuje dojem, že ste nikam neodišli.

Tím Gol­dee rie­šil finan­cie cro­wd­fun­din­go­vou kam­pa­ňou priamo na svo­jej stránke. Kam­paň skon­čila v roku 2013, kedy sa naz­bie­ral dosta­tok pros­tried­kov na plno­hod­notnú pro­duk­ciu. Pre­dob­jed­ná­va­cia cena Gol­dee zaria­de­nia bola 249 ame­ric­kých dolá­rov.

Mimo­cho­dom, odpo­rú­čam si pozrieť ich webovú stránku. Je živo a per­fektne gra­ficky spra­co­vaná. Môžete si na nej krásne vyskú­šať, ako Gol­dee fun­guje.

Ak vás omr­zia bežné módy ako svetlo a tma, z boha­tej kniž­nice si pro­stred­níc­tvom appky v smart­fóne stiah­nete dyna­mické scény a zaži­jete niečo nové. Už samotné názvy hovo­ria o tom, že sú vymys­lené sku­točne lákavo: Desert Hush (Púštne ticho), Green Forest (Zelený les), Vol­cano Flow (Sopečný prúd), Sere­nity (Pokoj).

zdroj: goldee.com, hqwide.com, slovakmagazin.sk

Pridať komentár (0)