Google Cast to chce hudobne roz­ba­liť!

Kika Besedičová / 5. január 2015 / Business

Už sme sa od Googlu doč­kali zaria­de­nia Chro­me­cast, vďaka kto­rému môžeme zdie­ľať väč­ši­nou mul­ti­me­diálny obsah nášho zaria­de­nia do tele­ví­zií. Avšak dopo­siaľ chý­bala jedna zásadná vec. Tou je zdie­ľa­nie naprí­klad len zvuku, ktorý si chceme pus­tiť. A práve tento prob­lém Google rieši novým nápa­dom s náz­vom Google Cast.

V pod­state sa bude jed­nať o pre­po­je­nie zaria­dení s lokál­nymi repro­duk­tormi, na kto­rých sa už podie­ľajú aj nie­ktoré známe firmy. Medzi ne patrí naprí­klad Sony, LG a Denon. Samoz­rejme si hudbu nepus­títe len tak na hoci­ja­kom repro­duk­tore. Všetko bude istené pomo­cou Wi-Fi, ako je tomu u Chro­me­cast.

Avšak nemu­síte mať strach z odliš­ností. Všetko je pris­pô­so­bené a stvo­rené tak, aby sa pou­ží­va­te­lia zvyk­nutí na Chro­me­cast nemu­seli pre­ú­čať na niečo iné. Tla­čidlo pre “Cast” je úplne rov­naké. Aku­rát namiesto mediál­neho obsahu budete počuť len hudbu, ktorú chcete. Apli­ká­cie by mali byť s touto tech­no­ló­giou plne kom­pa­ti­bilné, čiže Play Music vám už v pod­state teraz môže pre­hrá­vať hudbu do repro­duk­tora. Ďal­šie apli­ká­cie, ktoré boli tvo­rené pre Chro­me­cast, by mali tiež fun­go­vať, teda nemu­síte zby­točne sťa­ho­vať ďal­šie a ďal­šie apli­ká­cie. Ukážku toho, ako to celé fun­guje, náj­dete vo videu niž­šie. Enjoy!

Zdroj: end­gad­get, techc­runch

Pridať komentár (0)