Goog­le Cast to chce hudob­ne roz­ba­liť!

Kika Besedičová / 5. januára 2015 / Business

Už sme sa od Goog­lu doč­ka­li zaria­de­nia Chro­me­cast, vďa­ka kto­ré­mu môže­me zdie­ľať väč­ši­nou mul­ti­me­diál­ny obsah náš­ho zaria­de­nia do tele­ví­zií. Avšak dopo­siaľ chý­ba­la jed­na zásad­ná vec. Tou je zdie­ľa­nie naprí­klad len zvu­ku, kto­rý si chce­me pus­tiť. A prá­ve ten­to prob­lém Goog­le rie­ši novým nápa­dom s náz­vom Goog­le Cast.

 

V podstate sa bude jednať o prepojenie zariadení s lokálnymi reproduktormi, na ktorých sa už podieľajú aj niektoré známe firmy. Medzi ne patrí napríklad Sony, LG a Denon. Samozrejme si hudbu nepustíte len tak na hocijakom reproduktore. Všetko bude istené pomocou Wi-Fi, ako je tomu u Chromecast.

Avšak nemusíte mať strach z odlišností. Všetko je prispôsobené a stvorené tak, aby sa používatelia zvyknutí na Chromecast nemuseli preúčať na niečo iné. Tlačidlo pre "Cast" je úplne rovnaké. Akurát namiesto mediálneho obsahu budete počuť len hudbu, ktorú chcete. Aplikácie by mali byť s touto technológiou plne kompatibilné, čiže Play Music vám už v podstate teraz môže prehrávať hudbu do reproduktora. Ďalšie aplikácie, ktoré boli tvorené pre Chromecast, by mali tiež fungovať, teda nemusíte zbytočne sťahovať ďalšie a ďalšie aplikácie. Ukážku toho, ako to celé funguje, nájdete vo videu nižšie. Enjoy!

 Zdroj: endgadget, techcrunch

Pridať komentár (0)