Google má nový jed­no­du­chý nástroj na tes­to­va­nie webov, no sám v ňom poho­rel

Linda Cebrová / 3. júna 2016 / Business

Google sa snaží robiť osvetu vo svete mobil­ného webu a jeho opti­ma­li­zá­cie. Včera pred­sta­vil nástroj, ktorí ti pomôže zis­tiť, ako je na tom tvoja stránka. Jed­no­du­cho a rýchlo zis­tíš jej res­pon­zi­vitu, rých­losť a povie ti aj ako opra­viť prí­padné chy­bičky.

Google včera na svo­jom Small Busi­ness Blogu pred­sta­vil nový nástroj. Využiť ho môže každí aj tech­nicky menej zdatný jedi­nec. Tento nástroj spája nie­koľko fun­kcií. Stačí len zadať URL stránky a za pár sekúnd zis­tíš, jej rých­losť alebo to, ako sa správa na mobil­ných zaria­de­niach.

Tento “tool” by mal uľah­čiť život pre­dov­šet­kým malým biz­ni­som. Tie nebudú musieť puto­vať po rôz­nych strán­kach, aby zis­tili ako je na tom ich web. Všetko nájdu na jed­nom mieste v jed­no­du­chej a pre­hľad­nej forme.

Čo všetko ti ukáže?

Po zadaní URL stránky ju Google ohod­notí 0 až 100 bodmi. Ak budeš chcieť vedieť viac detai­lov o svo­jom webe, môžeš si požia­dať o zasla­nie “reportu” na e-mail. Ak sa ti nebude niečo pozdá­vať, jed­no­du­cho ho pošleš tvojmu web­mas­ter tímu, ktorý by sa mal posta­rať o nápravu chýb.

Opti­ma­li­zá­cia stránky pre mobilné zaria­de­nia

1
Tu uvi­díš kva­litu zážitku náv­štev­ní­kov, ktorí si pre­ze­rali stránku cez smart­fón. Na webe sa oplatí mať všetky tla­čidlá res­pon­zívne. Navi­gá­cia by mala byť jed­no­du­chá aj na malých obra­zov­kách a všetky dôle­žité infor­má­cie je dobré mať v predu v stred­nej časti obra­zovky.

Rých­losť stránky na desk­top a mobil­ných zaria­de­niach

mop
Google tvrdí, že väč­šina pou­ží­va­te­ľov opustí stránku ak sa nena­číta do troch sekúnd. Google sa zame­riava na nie­koľko fak­to­rov ovplyv­ňu­jú­cich cel­kovú rých­losť webu, naprí­klad CSS, HTML script ale aj obrázky.

Zau­jí­mavé je, že samotný Google svo­jim vlast­ným tes­tom nepre­šiel práve ukáž­kovo. Tomu by podľa jeho nástroja neuš­ko­dila opti­ma­li­zá­cia obráz­kov alebo zvi­di­teľ­ne­nie con­tentu. Stánka tvor­cov samot­ného nástroja obišla spo­me­dzi strá­nok googlu naj­hor­šie.

think-with-google-score

Zato Bing.com pre­šiel skúš­kou veľmi slušne. Asi tu platí staré známe prí­slo­vie, že obuv­ní­kov syn chodí bosí. Avšak tím od Googlu už určite zvo­láva armádu web­mas­te­rov, aby chy­bičku napra­vili a zobra­zo­vali sa v zele­ných čís­lach.

bing

Goole pri­šiel s novým nástro­jom v čase, kedy sa zame­riava pri­márne na mobilné ver­zie webov a ich res­pon­zív­nosť. Pred nedáv­nom tak­tiež inves­to­val nemalé peniaze do novej tech­no­ló­gie AMP – Acce­le­ra­ted Mobile Pages. Stránky zosta­vené na prin­cípe AMP sa na mobil­ných zaria­de­niach načí­ta­vajú rých­lej­šiepou­ží­vajú menej dát. 

Tak­tiež aktu­ali­zo­val svoj vyhľa­dá­vací algo­rit­mus v kto­rom majú “mobile-friendly” weby oveľa lep­šie posta­ve­nie. V záujme Google je teda uro­biť všetko pre to, aby mobilné weby uží­va­te­ľov neza­os­tá­vali za tými desk­to­po­vým. Aj tento nástroj by mal k ich snahe dopo­môcť.

Otes­tuj si aj ty svoj web tu.

zdroj:thenextweb.com, techcrunch.com zdroj obrázkov:thenextweb.com

Pridať komentár (0)