Goog­le má nový jed­no­du­chý nástroj na tes­to­va­nie webov, no sám v ňom poho­rel

Linda Cebrová / 3. júna 2016 / Business

Goog­le sa sna­ží robiť osve­tu vo sve­te mobil­né­ho webu a jeho opti­ma­li­zá­cie. Vče­ra pred­sta­vil nástroj, kto­rí ti pomô­že zis­tiť, ako je na tom tvo­ja strán­ka. Jed­no­du­cho a rých­lo zis­tíš jej res­pon­zi­vi­tu, rých­losť a povie ti aj ako opra­viť prí­pad­né chy­bič­ky.

Goog­le vče­ra na svo­jom Small Busi­ness Blo­gu pred­sta­vil nový nástroj. Využiť ho môže kaž­dí aj tech­nic­ky menej zdat­ný jedi­nec. Ten­to nástroj spá­ja nie­koľ­ko fun­kcií. Sta­čí len zadať URL strán­ky a za pár sekúnd zis­tíš, jej rých­losť ale­bo to, ako sa sprá­va na mobil­ných zaria­de­niach.

Ten­to “tool” by mal uľah­čiť život pre­dov­šet­kým malým biz­ni­som. Tie nebu­dú musieť puto­vať po rôz­nych strán­kach, aby zis­ti­li ako je na tom ich web. Všet­ko náj­du na jed­nom mies­te v jed­no­du­chej a pre­hľad­nej for­me.

Čo všet­ko ti uká­že?

Po zada­ní URL strán­ky ju Goog­le ohod­no­tí 0 až 100 bod­mi. Ak budeš chcieť vedieť viac detai­lov o svo­jom webe, môžeš si požia­dať o zasla­nie “repor­tu” na e-mail. Ak sa ti nebu­de nie­čo pozdá­vať, jed­no­du­cho ho pošleš tvoj­mu web­mas­ter tímu, kto­rý by sa mal posta­rať o nápra­vu chýb.

Opti­ma­li­zá­cia strán­ky pre mobil­né zaria­de­nia

1
Tu uvi­díš kva­li­tu zážit­ku náv­štev­ní­kov, kto­rí si pre­ze­ra­li strán­ku cez smart­fón. Na webe sa opla­tí mať všet­ky tla­čid­lá res­pon­zív­ne. Navi­gá­cia by mala byť jed­no­du­chá aj na malých obra­zov­kách a všet­ky dôle­ži­té infor­má­cie je dob­ré mať v pre­du v stred­nej čas­ti obra­zov­ky.

Rých­losť strán­ky na desk­top a mobil­ných zaria­de­niach

mop
Goog­le tvr­dí, že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov opus­tí strán­ku ak sa nena­čí­ta do troch sekúnd. Goog­le sa zame­ria­va na nie­koľ­ko fak­to­rov ovplyv­ňu­jú­cich cel­ko­vú rých­losť webu, naprí­klad CSS, HTML script ale aj obráz­ky.

Zau­jí­ma­vé je, že samot­ný Goog­le svo­jim vlast­ným tes­tom nepre­šiel prá­ve ukáž­ko­vo. Tomu by pod­ľa jeho nástro­ja neuš­ko­di­la opti­ma­li­zá­cia obráz­kov ale­bo zvi­di­teľ­ne­nie con­ten­tu. Stán­ka tvor­cov samot­né­ho nástro­ja obiš­la spo­me­dzi strá­nok goog­lu naj­hor­šie.

think-with-google-score

Zato Bing.com pre­šiel skúš­kou veľ­mi sluš­ne. Asi tu pla­tí sta­ré zná­me prí­slo­vie, že obuv­ní­kov syn cho­dí bosí. Avšak tím od Goog­lu už urči­te zvo­lá­va armá­du web­mas­te­rov, aby chy­bič­ku napra­vi­li a zobra­zo­va­li sa v zele­ných čís­lach.

bing

Goole pri­šiel s novým nástro­jom v čase, kedy sa zame­ria­va pri­már­ne na mobil­né ver­zie webov a ich res­pon­zív­nosť. Pred nedáv­nom tak­tiež inves­to­val nema­lé penia­ze do novej tech­no­ló­gie AMP – Acce­le­ra­ted Mobi­le Pages. Strán­ky zosta­ve­né na prin­cí­pe AMP sa na mobil­ných zaria­de­niach načí­ta­va­jú rých­lej­šiepou­ží­va­jú menej dát. 

Tak­tiež aktu­ali­zo­val svoj vyhľa­dá­va­cí algo­rit­mus v kto­rom majú “mobi­le-friend­ly” weby ove­ľa lep­šie posta­ve­nie. V záuj­me Goog­le je teda uro­biť všet­ko pre to, aby mobil­né weby uží­va­te­ľov neza­os­tá­va­li za tými desk­to­po­vým. Aj ten­to nástroj by mal k ich sna­he dopo­môcť.

Otes­tuj si aj ty svoj web tu.

zdroj:thenextweb.com, techcrunch.com zdroj obrázkov:thenextweb.com

Pridať komentár (0)