Google sle­duje každý tvoj krok. Dovo­líš mu to?

Linda Cebrová / 1. decembra 2016 / Tech a inovácie

Google je s tebou vždy a všade, v dob­rom aj v zlom.

To, že Google sle­duje zeme­pisnú polohu tvojho smart­fónu, už zrejme vieš. Vedel si však, že všetky zozbie­rané dáta si môžeš jed­no­du­cho pre­ze­rať na časo­vej osi a v pre­hľad­ných gra­foch? Google je v sle­do­vaní tvo­jich kro­kov jed­no­du­cho pro­fe­si­onál, pri­tom ani veľmi nezá­leží na tom, či mu dovo­líš sa „poze­rať.“ Geo­gra­fickú polohu tab­le­tov alebo smart­fó­nov vie určiť podľa Wi-Fi a ešte pres­nej­šie údaje získa, ak máš zapnuté GPS. Všetky zhro­maž­dené dáta sa potom pou­ží­vajú k vylep­šo­va­niu slu­žieb vyhľa­dá­va­nia a lep­šiemu zacie­le­niu reklám.

aft

foto:static.panoramio.com

Naštas­tie exis­tuje spô­sob ako si ove­riť, čo všetko Google o tvo­jej polohe vie a kde všade s tebou bol. Stačí ak sa pri­hlá­siš k Google účtu, ktorý pou­ží­vaš aj na tvo­jom smart­fóne a klik­neš na tento odkaz. Je dobré vedieť, že bez ohľadu na to, aké nasta­ve­nia ochrany osob­ných úda­jov si si vybral, tvoje infor­má­cie sa stále zhro­maž­ďujú a sú ulo­žené nie­kde u spo­loč­nosti Google. Dob­rou sprá­vou je, že si môžeš regu­lo­vať to, do akej miery veľký brat Google tvoje kroky sle­duje. Preto si ich rad­šej pre­zri a pop­rí­pade aj rovno uprav.

map

zdroj obrázku:thehigherlearning.com

Ak chceš zis­tiť, či je his­tó­ria polohy tvojho účtu akti­vo­vaná, prejdi na “Google Maps Loca­tion His­tory” a klikni na ikonu Nasta­ve­nia v tvare ozu­be­ného kolieska. Následne môžeš danú službu povo­liť alebo úplne zablo­ko­vať. Deak­ti­vá­ciou tvo­jej his­tó­rie polohy však neod­strá­niš všetky ulo­žené dáta, ktoré Google zozbie­ral.
Budeš mať mož­nosť pre­zrieť si záznamy o tom, kde všade si bol v uply­nu­lom období. Na začiatku uvi­díš dáta od prvého dňa daného mesiaca.

V nasta­ve­niach je takisto mož­nosť pre­zrieť si údaje o tvo­jej polohe za posled­ných 30 dní, alebo rovno kom­pletnú his­tó­riu a zozbie­rané dáta, ktoré si Google ulo­žil za obdo­bie odkedy Google Maps pou­ží­vaš. Je dosť prav­de­po­dobné, že uvi­díš len more čer­ve­ných čiar a bodiek. Ak sa ti nepáči, čo vidíš rad­šej si službu deak­ti­vuj. Určite sa však nájdu aj takí, ktorí budú vedieť ako zozbie­rané dáta využiť vo svoj pros­pech.

zdroj:anonews.co zdroj titul­nej fotografie:sitesforbusiness.co.uk

Pridať komentár (0)