Google znovu mení Play Store! Pozri sa, ako sa postu­pom času vyví­jal

Martin Luther / 23. októbra 2015 / Business

Minulý týž­deň Google vypus­til infor­má­ciu o novom dizajne Play Storu. Oproti minu­lým v tejto aktu­ali­zá­cií môžeme hovo­riť o obrov­skej zmene. Google nám ponúka mnoho pozo­ru­hod­ných zmien. Ale kým sa dosta­neme ku kon­krét­nos­tiam, rád by som vám uká­zal z čoho sa tento bič uplie­tol a kde to všetko začalo. Pamä­táte si začiatky Google Play Store?

2008: Android mar­ket beta

28. augusta 2012 Google ohlá­sil úplne prvého zástupcu súčas­ného Play Storu, a to Android mar­ket. Uží­va­te­ľom bol sprí­stup­nený 22. októbra toho istého roku a ponú­kal niečo cez 50 apli­ká­cií (wha­a­a­a­a­aat?). V ten istý rok Apple uvie­dol svoj Apple Store, ktorý ponú­kal až 500 apli­ká­cií, takže androj­ďáci boli o počia­točný záži­tok značne ukrá­tení.

V roz­hraní pre­vlá­dala čierna a šedá farba. Každá položka v zozname mala svetlý text na tma­vom pozadí s jed­no­du­chými iko­nami. Položky v zozname obsa­ho­vali mená apli­ká­cií, rov­nako ako mená vývo­já­rov, cien a hod­no­tení. Android bol len v plien­kach, a funkč­nosť bola upred­nost­nená pred dizaj­nom, ktorý oku laho­diaci jed­no­značne nie je.

Medzi prvými apli­ká­ciami bol naprí­klad iSkoot pre Skype, s ktorý ste mohli pou­ží­vať ak ste boli pri­po­jení cez wifi alebo Sha­zam na vyhľa­dá­va­nie hudby, či Ama­zonMP3.

V nasle­du­jú­com roku sa na Android mar­kete obja­vili pla­tené apli­ká­cie od vývo­já­rov z USA a Veľ­kej Bri­tá­nie.

2010: Android mar­ket

Od prvého uve­de­nia už pre­šli 2 roky a stalo sa toho viac než by kto­koľ­vek (teda aspoň ja) oča­ká­val. Ako prvé si môžeme všim­núť, že nám z názvu zmizlo slo­víčko beta (it’s a real busi­ness now b*tch). Samoz­rejme sa toho udialo oveľa viac. Počet apli­ká­cií sa nám zo skrom­ných 50 vyšvi­hol na už sluš­ných 100 000 a vyví­jať ich mohli ľudia už z 29 kra­jín. Maxi­málna veľ­kosť sa zvý­šila z 25MB na 50MB.

Pod ban­ne­rom sa nachá­dzajú 3 kate­gó­rie, a to Apps, Games a Down­lo­ads. Môžeme si všim­núť, že dizajn sa už žačí­nal for­mo­vať do podoby akú poznáme dnes.

2011: Android mar­ket

V roku 2011 sa v mar­kete poriadne zaze­le­nalo podľa farby mas­kota Andro­idu. Vychut­nať ste si ho mohli už aj na PC, tak ako to fun­guje aj dnes. Google zvý­šil v appke počet obráz­kov a vytvo­ril vizu­álne prí­ťaž­livé roz­hra­nie. Upda­tom Hone­y­comb sa obja­vil aj na tab­le­toch.

Tento dizajn si pamä­tám už aj ja, keď som sa dostal k môjmu prvému HTC a stia­hol si Angry birds. Bolo to skvelé, no moji uči­te­lia na to mali iný názor a skoro každý deň som o mobil počas vyučo­va­nia pri­šiel (zau­jí­mavé, že som mal v hre po vrá­tení mobilu vždy iné skóre).

V tomto roku Android mar­ket ozná­mil správu, že počet stia­hnu­tých apli­ká­cií sa rovná neuve­ri­teľ­ných 10 miliar­dám.

2012: Zbo­hom Andoid mar­ket, vitaj Google Play

Android mar­ket končí a pred­sta­vuje sa nám jeho nástupca Google Play. Vzni­kol spo­je­ním app storu, Google music a Google eBo­oks­tore. Veľ­kosť apli­ká­cií sa nástu­pom nových smartp­hó­nov zvý­šila z 50MB na 4GB, čo je pre nezas­vä­te­ných 80-krát viac. Vývo­jári sa určite pote­šili, pre­tože im to dalo oveľa väčší pries­tor na ich rea­li­zá­ciu.

Obra­zovka sa skladá z nie­koľ­kých sní­mok, ktoré repre­zen­tujú jed­not­livé kate­gó­rie. Nachá­dza sa tu všetko od kníh, cez tele­vízne prog­ramy až po filmy.

2013: Google play

V roku 2013 dostal Google play zažil prvý veľký redi­zajn. Uptade nám pri­nie­sol krajší a z môjho pohľadu aj čis­tejší dizajn, nové odpo­rú­ča­nia a jed­no­duch­šie naku­po­va­nie apli­ká­cií. Hlavné kate­gó­rií je 6 a sú roz­de­lené do 2 stĺp­cov po 3 riadky.

2014: Google play

Osobne môj najob­ľú­be­nejší dizajn Google play. Čo si mys­líte vy? Lep­šie sa mi s app­kou pra­co­valo, keď kate­gó­rie boli roz­de­lené podľa farieb, ktoré ich iden­ti­fi­kujú, Filmy a TV- čer­vené, Hudba- oran­žová atď. To bola hlavná zmena a všetko ostatné, až na ani­má­cie a redi­zajn menu pri jed­not­li­vých apli­ká­ciách ostalo zacho­vané.

2015: Google play

Konečne sme sa dostali do prí­tom­nosti a k pred­sta­ve­niu posled­ného zástupcu Google Play rodiny. Snáď naj­po­zo­ru­hod­nej­šou zme­nou je nové uží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Hrany tla­či­diel sa zme­nili z obdĺž­ni­ko­vých na zakri­vené a v hor­nej časti sa nám vytvo­ril obrov­ský pries­tor na obrázky.

Hlavná zmena sa týka kate­gó­rií, kde môžeme z pôvod­ných 6 vidieť už len 2, a to Apps & Games a Enter­tai­ment. Hry a rôzne iné pod­ka­te­gó­rie sa budú nachá­dzať v Apps & Games a v Enter­tai­ment budú Knihy, Filmy a TV a Hudba.

Nový dizajn sa už obja­vil na nie­kto­rých zaria­de­niach, ale môže to chvíľu trvať, kým sa dostane do toho vášho. Záleží to hlavne od oblasti (region), v kto­rej sa nachá­dzate. Ak ste už mali mož­nosť si ho vyskú­šať, určite sa s nami o váš záži­tok podeľte.

Takto som vám v krát­kosti pred­sta­vil celú evo­lú­ciu Google Play Store, ktorá podľa môjho názoru ide správ­nym sme­rom. Je nesku­točné, koľko ino­vá­cií a detai­lov sa za 7 rokov usku­toč­nilo. Neviem si pred­sta­viť, kde sa ešte dosta­neme a aká bude ďal­šia zmena. Možno sa ino­vá­cia bude priamo týkať 3D holo­gra­mov alebo ohyb­ných disp­le­jov, kto­rými sa Sam­sung nevie vyna­chvá­liť. Neviem. Nech to bude čokoľ­vek, veľmi sa na to teším a dúfam, že aj vy sa tešíte aspoň (mini­málne) tak ako ja ☺

Pridať komentár (0)