GoPro pred­sta­vilo nové akčné kamery Hero, ktoré sú konečne vode­odolné

Rudolf Nečas / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pri­ná­šajú so sebou via­cero uži­toč­ných vylep­šení.

Naj­nov­šia akčná kamera nesie názov Hero5, jej malá ses­tra v tvare kocky sa volá Hero 5 Ses­sion. Obe kamery zdie­ľajú prek­va­pivé množ­stvo špe­ci­fi­ká­cií a vlast­ností. Dokážu natá­čať 4K zábery pri 30 fps, 2K video pri 60 fps a Full HD pri 120 fps. Nemu­síš sa báť ani veľmi roz­tra­se­ného videa, majú totiž aj sta­bi­li­zá­ciu obrazu. Naozaj skve­lým vylep­še­ním je vode­odol­nosť bez krytu do hĺbky 10 met­rov. Kamery obsa­hujú tiež hla­sové ovlá­da­nie, so zatiaľ sied­mimi pod­po­ro­va­nými jazykmi.

27235497_hero5_black_theframe_0_master-0

Hero5 dokáže zho­to­viť 12-mega­pi­xe­lové foto­gra­fie, má vsta­vané GPS a dokáže zachy­tiť RAW foto­gra­fie a Wide Dyna­mic Range video. Prí­jem­ným vylep­še­ním je tiež 2” LCD doty­kový disp­lej. Ovlá­da­nie kamery oproti pre­doš­lému malič­kému disp­leju a trom tla­číd­lám určite uľahčí. Hero 5 Ses­sion fotí 10-mega­pi­xe­lové foto­gra­fie, nemá disp­lej ani GPS a natá­ča­nie do WDR alebo fote­nie do RAW tiež nedo­káže.

27235487_hero5_black_theframe_135_master-0

Skve­lou novin­kou je aj clou­dové úlo­žisko GoPro Plus. Fun­guje v pod­state takto: zapla­tíš si mesačný popla­tok vo výške 5 dolá­rov a keď svoju kameru pri­po­jíš doma začnú sa foto­gra­fie a videá z nej ukla­dať do cloudu. K týmto súbo­rom potom môžeš pri­stu­po­vať odkiaľ­koľ­vek cez appku v mobile alebo desk­to­povú apli­ká­ciu.

28756203_hero5_session_sf_315_master-0

Nevý­ho­dou GoPro Plus je, že jed­not­livé súbory sa dajú upra­vo­vať len lokálne. Nemô­žeš začať upra­vo­vať video v mobile ces­tou domov, potom ho doma otvo­riť v cloude cez PC a pokra­čo­vať v úpra­vách. GoPro Plus pred­platné tiež obsa­huje kniž­nicu free hudby, rov­nako ako 20-per­centnú zľavu na prí­slu­šen­stvo ku kamere. Obe kamery majú byť dostupné od 2. októbra. Hero5 bude oproti pred­chod­com o čosi lac­nej­šia s cenou 399 dolá­rov. Za Hero5 Ses­sion zapla­tíš 299 dolá­rov.

28756207_hero5_session_45_master-0

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)