GoP­ro pred­sta­vi­lo nové akč­né kame­ry Hero, kto­ré sú koneč­ne vode­odol­né

Rudolf Nečas / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Pri­ná­ša­jú so sebou via­ce­ro uži­toč­ných vylep­še­ní.

Naj­nov­šia akč­ná kame­ra nesie názov Hero5, jej malá ses­tra v tva­re koc­ky sa volá Hero 5 Ses­si­on. Obe kame­ry zdie­ľa­jú prek­va­pi­vé množ­stvo špe­ci­fi­ká­cií a vlast­nos­tí. Doká­žu natá­čať 4K zábe­ry pri 30 fps, 2K video pri 60 fps a Full HD pri 120 fps. Nemu­síš sa báť ani veľ­mi roz­tra­se­né­ho videa, majú totiž aj sta­bi­li­zá­ciu obra­zu. Naozaj skve­lým vylep­še­ním je vode­odol­nosť bez kry­tu do hĺb­ky 10 met­rov. Kame­ry obsa­hu­jú tiež hla­so­vé ovlá­da­nie, so zatiaľ sied­mi­mi pod­po­ro­va­ný­mi jazyk­mi.

27235497_hero5_black_theframe_0_master-0

Hero5 doká­že zho­to­viť 12-mega­pi­xe­lo­vé foto­gra­fie, má vsta­va­né GPS a doká­že zachy­tiť RAW foto­gra­fie a Wide Dyna­mic Ran­ge video. Prí­jem­ným vylep­še­ním je tiež 2” LCD doty­ko­vý disp­lej. Ovlá­da­nie kame­ry opro­ti pre­doš­lé­mu malič­ké­mu disp­le­ju a trom tla­číd­lám urči­te uľah­čí. Hero 5 Ses­si­on fotí 10-mega­pi­xe­lo­vé foto­gra­fie, nemá disp­lej ani GPS a natá­ča­nie do WDR ale­bo fote­nie do RAW tiež nedo­ká­že.

27235487_hero5_black_theframe_135_master-0

Skve­lou novin­kou je aj clou­do­vé úlo­žis­ko GoP­ro Plus. Fun­gu­je v pod­sta­te tak­to: zapla­tíš si mesač­ný popla­tok vo výš­ke 5 dolá­rov a keď svo­ju kame­ru pri­po­jíš doma začnú sa foto­gra­fie a videá z nej ukla­dať do clou­du. K tým­to súbo­rom potom môžeš pri­stu­po­vať odkiaľ­koľ­vek cez app­ku v mobi­le ale­bo desk­to­po­vú apli­ká­ciu.

28756203_hero5_session_sf_315_master-0

Nevý­ho­dou GoP­ro Plus je, že jed­not­li­vé súbo­ry sa dajú upra­vo­vať len lokál­ne. Nemô­žeš začať upra­vo­vať video v mobi­le ces­tou domov, potom ho doma otvo­riť v clou­de cez PC a pokra­čo­vať v úpra­vách. GoP­ro Plus pred­plat­né tiež obsa­hu­je kniž­ni­cu free hud­by, rov­na­ko ako 20-per­cent­nú zľa­vu na prí­slu­šen­stvo ku kame­re. Obe kame­ry majú byť dostup­né od 2. októb­ra. Hero5 bude opro­ti pred­chod­com o čosi lac­nej­šia s cenou 399 dolá­rov. Za Hero5 Ses­si­on zapla­tíš 299 dolá­rov.

28756207_hero5_session_45_master-0

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)