Hamšíkov odchod z Neapolu je na spadnutie. Klub zaňho dostane pekný balík

Mária Ambrozová / 3. februára 2019 / Biznis

  • Ako to už pri fut­bale býva, pre­stupy z jed­ného klubu do dru­hého bý­vajú sle­do­va­nou zá­le­ži­tos­ťou
  • Ok­rem toho, že nie­kto o hviezdu príde a druhý ju získa, sa v hre to­čia aj po­riadne pe­niaze
  • Náš ro­dák, Ma­rek Ham­šík bol do­po­siaľ naj­zná­mej­ším Slo­vá­kom v Ta­lian­sku
  • Roz­ho­dol sa však pre od­chod do Číny, ktorý by mal byť po­tvr­dený každú chvíľu
zdroj: TASR/AP
  • Ako to už pri fut­bale býva, pre­stupy z jed­ného klubu do dru­hého bý­vajú sle­do­va­nou zá­le­ži­tos­ťou
  • Ok­rem toho, že nie­kto o hviezdu príde a druhý ju získa, sa v hre to­čia aj po­riadne pe­niaze
  • Náš ro­dák, Ma­rek Ham­šík bol do­po­siaľ naj­zná­mej­ším Slo­vá­kom v Ta­lian­sku
  • Roz­ho­dol sa však pre od­chod do Číny, ktorý by mal byť po­tvr­dený každú chvíľu

Zdá sa ti, že Star­ti­tup sa po­maly mení na špor­tové spra­vo­daj­stvo? Nuž, prav­dou je, že sme len ob­rov­skí fa­nú­ši­ko­via ši­kov­ných mla­dých ľudí a je úplne jedno, či pod­ni­kajú v gas­tre, štu­dujú mik­ro­bi­oló­giu, stoja na ly­žiach či hrajú fut­bal. Ok­rem toho, aj šport je je­den veľký biz­nis, v kto­rom sa to­čia pe­niaze, čo ti mo­hol pre­zra­diť aj náš vče­rajší člá­nok o naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cich Slo­vá­koch v NHL (náj­deš TU) či fakt, že Petra Vl­hová si v po­lo­vici se­zóny za svoje pa­rádne vý­kony na svahu za­ro­bila už viac, než stihla za celú tú mi­nulú (čí­taj TU). Dnes však bude reč o fut­bale.

Na pre­trase je to­tiž pre­stup jed­nej z na­šich naj­väč­ších hviezd, Ma­reka Ham­šíka, ktorý je v sú­čas­nosti ka­pi­tá­nom v tíme SCC Ne­apol. Ako píšu tv­no­viny.sk, pre ta­lian­ske mé­diá tré­ner muž­stva Carlo An­ce­lotti po­tvr­dil, že náš ro­dák zva­žuje pre­stup do Číny na­ozaj in­ten­zívne a prav­de­po­dobne tak za svoj sú­časný tím odo­hral po­sledný zá­pas.

Podľa in­for­má­cií fo­ot­ball-ita­lia.net, je cena, ktorú čín­sky tím za hráča za­platí ne­jasná a môže sa po­hy­bo­vať v hod­note 15 až 25 mi­li­ó­nov eur, pri­čom Ham­ší­kov plat v najb­liž­šom čase by mo­hol byť 9 mi­li­ó­nov ročne.

Ta­lian­ski fa­nú­ši­ko­via ešte pred po­tvr­de­ním pre­stupu za svo­jou hviez­dou smú­tia a niet sa čo ču­do­vať, keď prídu o svojho re­kord­mana v po­čte štar­tov v zá­pa­soch aj stre­le­ných gó­lov. Od júla 2007 si na túto po­silu skrátka zvykli. Tré­ner An­ce­lotti však po­dot­kol, že hoci Ham­ší­kov pre­stup je už na spad­nu­tie a po­vráva sa o ňom už dl­h­šiu dobu, tím ne­hľadá jeho dvoj­ní­kov, pre­tože taký je len je­den, no dá pries­tor hrá­čom s inými pred­nos­ťami. Verí, že Ne­apol bude aj na­ďa­lej v európ­skej lige žia­riť.

Zdroj: fo­ot­ball-ita­lia.net, tv­no­viny.sk

Pridať komentár (0)