Hands-on foto­gra­fie Xia­omi Mi Note 2 a Mi MIX vyrá­žajú dych

Matúš Mitro / 30. októbra 2016 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Xia­omi nedávno pred­sta­vila svoje naj­lep­šie smart­fóny. Pri pred­sta­vení Xia­omi Mi Note 2, ktorý bol dlho oča­ká­va­ným zaria­de­ním, pred­sta­vil výrobca neča­kane aj model Mi MIX, ktorý je jedi­nečný svo­jim disp­le­jom s 91,3 % pome­rom k telu zaria­de­nia.

Obi­dve novinky sú naozaj fan­tas­tic­kými zaria­de­niami. Najo­ča­ká­va­nej­ším smart­fó­nom v októbri bol Xia­omi Mi Note 2. Ten so sebou pri­nie­sol veľa novi­niek, medzi ktoré patrí aj 5,7″ zahnutý FullHD OLED disp­lej ako pri Sam­sungu Galaxy S7 edge. V Mi Note 2 ďalej môžeme nájsť skvelý Snapd­ra­gon 821 so 4/6 GB ope­rač­nej pamäte RAM v závis­losti od pamä­ťo­vej ver­zie. Novinka dostala aj 22,56 MPx foto­apa­rát, ktorý vytvára nád­herné foto­gra­fie. Kon­štruk­cia je vyro­bená z hli­níka, pri­čom ju dopĺňa sklo na pred­nej a zadnej strane. Jedná sa vskutku o krásny kúsok.

xiaomi-mi-note-2-5

Ďal­šou úžas­nou novin­kou je Xia­omi Mi MIX. Ten pri­šiel na svet neča­kane s obrov­ským 6,4″ disp­le­jom, ktorý zaberá až 91,3 % pred­nej strany . Vo svo­jej výbave tak­tiež skrýva výkonný pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821 a k dis­po­zí­cií budú 4 alebo 6 GB pamäte RAM. Baté­ria má kapa­citu výbor­ných 4400 mAh. Čo sa foto­apa­rátu týka, tak novinka na zadnej strane nesie 16 MPx sní­mač. Okolo foto­apa­rátu a sní­mača odtlač­kov prs­tov sú dokonca pozlá­tené krúžky, avšak, iba pri špe­ciál­nej edí­cií zaria­de­nia. Dosť bolo super­la­tív pre tieto zaria­de­nia a pozrite si nád­herné hands-on foto­gra­fie, ktoré tieto novinky zachy­tá­vajú v tom naj­lep­šom svetle.

xiaomi-mi-mix-limitovany-pocet-kusov fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie. fonyzciny.startitp.sk

Pridať komentár (0)