Hands-on foto­gra­fie Xia­omi Mi Note 2 a Mi MIX vyrá­ža­jú dych

Matúš Mitro / 30. októbra 2016 / Lifehacking

Spo­loč­nosť Xia­omi nedáv­no pred­sta­vi­la svo­je naj­lep­šie smart­fó­ny. Pri pred­sta­ve­ní Xia­omi Mi Note 2, kto­rý bol dlho oča­ká­va­ným zaria­de­ním, pred­sta­vil výrob­ca neča­ka­ne aj model Mi MIX, kto­rý je jedi­neč­ný svo­jim disp­le­jom s 91,3 % pome­rom k telu zaria­de­nia.

Obi­dve novin­ky sú naozaj fan­tas­tic­ký­mi zaria­de­nia­mi. Najo­ča­ká­va­nej­ším smart­fó­nom v októb­ri bol Xia­omi Mi Note 2. Ten so sebou pri­nie­sol veľa novi­niek, medzi kto­ré pat­rí aj 5,7″ zahnu­tý FullHD OLED disp­lej ako pri Sam­sun­gu Gala­xy S7 edge. V Mi Note 2 ďalej môže­me nájsť skve­lý Snapd­ra­gon 821 so 4/6 GB ope­rač­nej pamä­te RAM v závis­los­ti od pamä­ťo­vej ver­zie. Novin­ka dosta­la aj 22,56 MPx foto­apa­rát, kto­rý vytvá­ra nád­her­né foto­gra­fie. Kon­štruk­cia je vyro­be­ná z hli­ní­ka, pri­čom ju dopĺňa sklo na pred­nej a zadnej stra­ne. Jed­ná sa vskut­ku o krás­ny kúsok.

xiaomi-mi-note-2-5

Ďal­šou úžas­nou novin­kou je Xia­omi Mi MIX. Ten pri­šiel na svet neča­ka­ne s obrov­ským 6,4″ disp­le­jom, kto­rý zabe­rá až 91,3 % pred­nej stra­ny . Vo svo­jej výba­ve tak­tiež skrý­va výkon­ný pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821 a k dis­po­zí­cií budú 4 ale­bo 6 GB pamä­te RAM. Baté­ria má kapa­ci­tu výbor­ných 4400 mAh. Čo sa foto­apa­rá­tu týka, tak novin­ka na zadnej stra­ne nesie 16 MPx sní­mač. Oko­lo foto­apa­rá­tu a sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov sú dokon­ca pozlá­te­né krúž­ky, avšak, iba pri špe­ciál­nej edí­cií zaria­de­nia. Dosť bolo super­la­tív pre tie­to zaria­de­nia a pozri­te si nád­her­né hands-on foto­gra­fie, kto­ré tie­to novin­ky zachy­tá­va­jú v tom naj­lep­šom svet­le.

xiaomi-mi-mix-limitovany-pocet-kusov fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie. fonyzciny.startitp.sk

Pridať komentár (0)