HeyU Connect&Meet- slo­ven­ská apli­ká­cia, vďaka kto­rej si v kaž­dom meste ako doma

Viktor Reviliak / 22. november 2015 / Business

HeyU Connect&Meet je šikovná apli­ká­cia, ktorá ti pomo­cou ino­va­tív­nych fun­kcií umož­ňuje zozná­miť sa s novými ľuďmi, spoz­nať zau­jí­mavé miesta a obľú­bené pod­niky kde­koľ­vek. Si dnes večer v meste, kde sa nevyz­náš a nepoz­náš ľudí, no chcel by si sa aj tak zaba­viť? Pomo­cou HeyU si zaru­čene náj­deš inšpi­rá­ciu na večerný prog­ram, spra­víš si nových pria­te­ľov a dosta­neš sa do pod­ni­kov či na eventy, na ktoré by si sa inak nemal šancu dostať. 

Veríme, že sme úspešne pri­niesli nový pohľad na využi­tie moder­ných tech­no­ló­gií k budo­va­niu komu­nít, pria­teľs­tiev a aktív­nemu životu,“ hovorí o HeyU co-foun­der a CEO Lukáš Ven­ce­lík. Apli­ká­cia HeyU bola vytvo­rená v pre­sved­čení, že stre­tá­va­nie nových ľudí a obja­vo­va­nie nových miest po celom svete, je nevy­hnutné pre spo­kojný a zdravý spo­lo­čen­ský život. Práve preto táto appka pou­ží­va­te­ľov obo­zna­muje s pod­nikmi, či rôz­nymi akci­ami v meste, v kto­rom sa práve nachá­dzajú, ale aj umož­ňuje spo­jiť sa s ľuďmi v tomto meste a prak­ticky hneď aj naplá­no­vať spo­ločné stret­nu­tie.


HeyU ponúka svo­jim pou­ží­va­te­ľom hneď via­cero zau­jí­ma­vých a uži­toč­ných fun­kcií.
Zákla­dom je pri­tom Mapa, na kto­rej si člo­vek môže jed­no­du­cho pre­ze­rať zau­jí­mavé pod­niky, ako aj polohu svo­jich pria­te­ľov, s kto­rými sa následne môže hneď dohod­núť na stret­nutí. Ďalej ponúka appka Nástenku, na kto­rej člo­vek vidí tipy a inšpi­rá­cie na zábavu od HeyU pod­ni­kov a od ostat­ných pou­ží­va­te­ľov, ktorí sa nachá­dzajú v jeho okolí. Pris­pie­vať na Nástenku pri­tom môže každý jeden pou­ží­va­teľ s hoci­ja­kým návrhom, či už to bude pozvánka na stret­nu­tie v meste, do kina, na fut­bal alebo naprí­klad aj na vyc­hla­dené pivo.

Apli­ká­cia ponúka tiež mož­nosť vyhľa­dá­va­nia pria­te­ľov. Všetko pri­tom závisí od samot­ného pou­ží­va­teľa, ktorý sa sám môže roz­hod­núť, komu dá HeyU a teda sa s ním roz­hodne zdie­ľať infor­má­cie o sebe. Samoz­rejme nechýba ani mož­nosť jed­no­du­chého cha­to­va­nia s pria­teľmi, s kto­rými môže byť pou­ží­va­teľ pomo­cou správ v kon­takte 24/7.

Prečo je ale práve HeyU tá výni­močná appka, ktorá by nemala chý­bať v žiad­nom mobile? Je to cel­kom jed­no­du­ché, vďaka HeyU Connect&Meet má člo­vek prí­stup k úplne uni­kát­nym infor­má­ciám o pod­ni­koch a uda­los­tiach, a to aj v meste, v kto­rom sa vôbec nevyzná. Jed­ným dychom ale treba dodať, že appka vie byť rov­nako uži­točná aj pre domá­cich, keďže pri­náša pre­hľad zau­jí­ma­vých even­tov, o kto­rých sa ani oni často nemajú ako inak dozve­dieť. Je dnes ochut­návka pív z celého sveta v útul­nom pod­niku, kúsok od cen­tra mesta? Pre člo­veka, ktorý o akcií netuší, neexis­tuje jed­no­duchší spô­sob, ako sa o nej dozve­dieť, než zapnúť HeyU. Potom stačí už len pozvať pria­te­ľov či ostat­ných pou­ží­va­te­ľov a o večerný prog­ram je posta­rané.

Prečo sme sa roz­hodli vytvo­riť túto apli­ká­ciu? Jed­no­du­cho sme sami videli, že ju treba. V minu­losti som sa oci­tol v situ­ácií, kedy väč­šina mojich pria­te­ľov odišla žiť do iného mesta a ja som v pod­state nemal s kým vybe­hnúť von. Naozaj som sa veľmi chcel naďa­lej stre­tá­vať s ľuďmi, spoz­ná­vať nové miesta, no jed­no­du­cho som nemal s kým,“ hovorí Lukáš Ven­ce­lík


Našim cie­ľom je, aby ľudia využili mož­nosti, ktoré im ponú­kajú tech­no­ló­gie na to, aby reálne žili.
Chceme, aby si pro­stred­níc­tvom tejto apli­ká­cie mohli nájsť miesto či nejaký zau­jí­mavý pod­nik, kam by mohli ísť, ako aj ľudí, ktorí ho s nimi nav­ští­via. Je jedno, či pôjde naprí­klad o kavia­reň, kde robia netra­dičnú kávu, alebo len o stret­nu­tie pri biliarde, HeyU ponúka mož­nosť dozve­dieť sa o zau­jí­ma­vých mies­tach a even­toch, ako aj reálnu prí­le­ži­tosť na stret­nu­tie s novými ľuďmi,“ dodáva.

HeyU ponúka tiež výhody pre par­tner­ské pod­niky, ktoré vďaka appke môžu pou­ží­va­te­ľov infor­mo­vať o svo­jich vlast­ných akciách a even­toch. Apli­ká­cia umož­ňuje pod­ni­kom s pou­ží­va­teľmi aktívne komu­ni­ko­vať, ako aj zís­ka­vať feed­back. HeyU Connect&Meet je možné z Google Play zadarmo stiah­nuť do zaria­dení s Andro­idom, s tým, že tvor­co­via plá­nujú do budúcna aj ver­ziu pre iOS.

Pridať komentár (0)