Hlavné mesto Islandu sa roz­hodlo pre rázny krok. Mesto sa pono­rilo do tmy, aby ľudia mohli pozo­ro­vať polárnu žiaru

interez.sk / 5. októbra 2016 / Zaujímavosti

Reyk­ja­vík, hlavné mesto Islandu a tak­tiež naj­se­ver­nej­šie hlavné mesto na svete, zhaslo svoje svetlá, aby si ľudia mohli naplno vychut­nať polárnu žiaru.

Island je popu­lár­nym mies­tom pre všet­kých ľudí, ktorí si chcú naplno užiť či aspoň raz v živote vidieť polárnu žiaru. Mnoho ľudí ju v meste Reyk­ja­vík kvôli sve­tel­nému smogu nemohlo vidieť jasno. Mesto preto vyplo všetky pou­ličné osvet­le­nia, a tak umož­nilo oby­va­te­ľom, no aj turis­tom vidieť toto prí­rodné divadlo v plnej kráse.

Aurora Bore­a­lis, tiež známa ako polárna žiara, je sve­telný úkaz na oblohe, ktorý vzniká pôso­be­ním ele­men­tár­nych čas­tíc slneč­ného vetra pri vstupe do zem­skej atmo­sféry alebo do atmo­sféry iného koz­mic­kého telesa. Podobne, ako pri hviez­dach, naj­lep­šie sa pozo­ruje v tme, bez sve­tel­ného zne­čis­te­nia. A tak v stredu večer ulice v Reyk­ja­víku na jednu hodinu zhasli, ľudia vyšli von zo svo­jich domo­vov a uží­vali si krásne nebeské divadlo, ktoré im prí­roda ponúkla.

Ty si teraz môžeš pozrieť foto­gra­fie, ktoré sa ľuďom poda­rilo odfo­to­gra­fo­vať v tú čaro­vnú noc.

14350922_551749181683291_5513241890566176768_nziaraziara1ziara2ziara3preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj foto­f­ra­fií: instagram.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: interez.sk

Pridať komentár (0)