Hlav­né mes­to Islan­du sa roz­hod­lo pre ráz­ny krok. Mes­to sa pono­ri­lo do tmy, aby ľudia moh­li pozo­ro­vať polár­nu žia­ru

interez.sk / 5. októbra 2016 / Zaujímavosti

Reyk­ja­vík, hlav­né mes­to Islan­du a tak­tiež naj­se­ver­nej­šie hlav­né mes­to na sve­te, zhas­lo svo­je svet­lá, aby si ľudia moh­li napl­no vychut­nať polár­nu žia­ru.

Island je popu­lár­nym mies­tom pre všet­kých ľudí, kto­rí si chcú napl­no užiť či aspoň raz v živo­te vidieť polár­nu žia­ru. Mno­ho ľudí ju v mes­te Reyk­ja­vík kvô­li sve­tel­né­mu smo­gu nemoh­lo vidieť jas­no. Mes­to pre­to vyplo všet­ky pou­lič­né osvet­le­nia, a tak umož­ni­lo oby­va­te­ľom, no aj turis­tom vidieť toto prí­rod­né divad­lo v plnej krá­se.

Auro­ra Bore­a­lis, tiež zná­ma ako polár­na žia­ra, je sve­tel­ný úkaz na oblo­he, kto­rý vzni­ká pôso­be­ním ele­men­tár­nych čas­tíc slneč­né­ho vet­ra pri vstu­pe do zem­skej atmo­sfé­ry ale­bo do atmo­sfé­ry iné­ho koz­mic­ké­ho tele­sa. Podob­ne, ako pri hviez­dach, naj­lep­šie sa pozo­ru­je v tme, bez sve­tel­né­ho zne­čis­te­nia. A tak v stre­du večer uli­ce v Reyk­ja­ví­ku na jed­nu hodi­nu zhas­li, ľudia vyšli von zo svo­jich domo­vov a uží­va­li si krás­ne nebes­ké divad­lo, kto­ré im prí­ro­da ponúk­la.

Ty si teraz môžeš pozrieť foto­gra­fie, kto­ré sa ľuďom poda­ri­lo odfo­to­gra­fo­vať v tú čaro­vnú noc.

14350922_551749181683291_5513241890566176768_nziaraziara1ziara2ziara3preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj foto­f­ra­fií: instagram.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: interez.sk

Pridať komentár (0)