Horor s náz­vom: Bra­ti­slav­ské pod­náj­my

Marianna Mikešová / 19. októbra 2016 / Zo Slovenska

Ak štu­du­ješ v Bra­ti­sla­ve a nie si tamoj­ší domo­ro­dec čer­pa­jú­ci výho­dy rodi­čov­ské­ho hniez­doč­ka, zrej­me si sa už stre­tol s luxu­som bra­ti­slav­ských intrá­kov. Napriek ich zväč­ša smut­né­mu sta­vu tre­ba uznať, že k štu­dent­skej peňa­žen­ke sú viac než pria­teľ­ské a opla­tí sa užiť si toh­to bene­fi­tu, kým môžeš. Ak však nie si z ďale­ké­ho výcho­du či seve­ru, mož­no ti ten­to variant odo­pre­li skôr, než si sti­hol pro­tes­to­vať a musel si skú­siť inú ces­tu. Rov­na­ko ako všet­ci poc­ti­vo pra­cu­jú­ci si sa vybral hľa­dať pod­ná­jom snov. 

To, že ho zrej­me tak sko­ro nenáj­deš, si hádam nemu­sí­me hovo­riť, ale načo si brať ilú­zie už na začiat­ku. Ak si si mar­tý­ri­om s hľa­da­ním bytu už pre­šiel, zrej­me nám dáš za prav­du, a ak ešte nie, pri­pra­ví­me ťa na to, čo prí­de. Tu sú naše skú­se­nos­ti s mno­ho­ná­sob­ným hľa­da­ním pod­náj­mov:

Hypo­te­kár­ny spon­zo­ring

Je chvá­ly­hod­né chcieť sa osa­mos­tat­niť a ešte chvá­ly­hod­nej­šie, keď ti ban­ka poskyt­ne hypo­te­kár­ny úver. No netre­ba si naho­vá­rať, aké je to hrdin­stvo, pre­to­že pri­znaj­me si, väč­ši­na nových maji­te­ľov bytov sa neplá­nu­je do nich okam­ži­te nasťa­ho­vať s rodi­nou. Naopak sú žgr­la­ví a mož­no aj neschop­ní byt splá­cať a toto bre­me­no veľ­mi radi pre­ne­sú na teba, nájom­ní­ka. Naprí­klad v podo­be mesač­né­ho spon­zo­rin­gu vo výš­ke 300 eur za holú samos­tat­nú izbu. Kto by to neb­ral? Bez­bran­ní dočas­ní oby­va­te­lia ich bytu im tak za pár rokov spla­tia väč­ši­no­vú časť hypo­té­ky. Ak si si teraz pred­sta­vil, že nie­ko­mu splá­caš byt, kým ty sám máš led­va čo do úst, zrej­me tebou otrias­la vlna hne­vu. No počkaj…

Aj táto min­ca má totiž dve stra­ny. Na obra­nu cham­ti­vých pre­na­jí­ma­te­ľov musí­me uznať, že ceny bra­ti­slav­ských bytov sú vystre­le­né až do ves­mí­ru a pod­mien­ky splá­ca­nia hypo­ték nie sú výhra v loté­rii. Pre­to, ak chceš mať raz vlast­né býva­nie a nebyť nájom­ní­kom do kon­ca živo­ta, čas­to nemáš na výber a aj ty sa raz stá­vaš pre­fí­ka­ným vyko­ris­ťo­va­te­ľom. Je to skrát­ka zača­ro­va­ný kruh a kým sa trh s rea­li­ta­mi nezme­ní, čomu neve­rí ani naj­väč­ší opti­mis­ta na sve­te, tak s tým nič nespra­víš. Navy­še, mno­hí pod­ná­jom­ní­ci sú sku­toč­né pra­siat­ka a v prie­be­hu roka doká­žu zme­niť byt na nepoz­na­nie, pre­to sa maji­te­lia neští­tia oškl­bá­vať ich pre­ven­tív­ne. No nie­len ich.

14435330_1828021770810307_1368944690183499412_o

foto: facebook.com

No kids, no dogs, no smo­king, no eve­ryt­hing

Pred­stav si, že si si čerstvo zalo­žil rodi­nu a so ženou a malým die­ťa­ťom hľa­dá­te stre­chu nad hla­vou. Na kúpu bytu nemáš a hypo­té­ka nehro­zí, tak­že zno­va pod­ná­jom. Ako však scrol­lu­ješ ponu­ky bytov na inter­ne­te a sociál­nych sie­ťach, cítiš, že si vša­de neví­ta­ný hosť. Žia­den maji­teľ nech­ce ris­ko­vať zápla­vu sťaž­nos­tí od suse­dov, kto­rí nemô­žu spať kvô­li revu bato­ľa­ťa, rov­na­ko ako nech­cú ris­ko­vať zni­če­ný kobe­rec a náby­tok. Neho­vo­riac o tom, aký odpor u maji­te­ľov vzbu­dzu­je tvo­ja lás­ka k štvor­no­hým milá­či­kom, kto­rí sú poten­ciál­nym nepria­te­ľom čís­lo jeden.

Rov­na­ko si dva­krát rozmys­líš, či maji­te­ľo­vi pri­znáš svoj faj­čiar­sky zloz­vyk, pre­to­že bal­kón nebal­kón, nikto pách­nu­ce­ho faj­čia­ra nech­ce. Pri­tom ani netre­ba ísť do extré­mov, aby si cítil, že nie­kto obme­dzu­je tvo­je prá­va. Mno­hí maji­te­lia či nájom­ci hľa­da­jú­ci spo­lu­bý­va­jú­cich majú done­ba­vo­la­jú­ce požia­dav­ky. Žiad­na zába­va, žiad­na hud­ba, žiad­na par­ty, na víkend odchá­dzať domov a naj­lep­šie neroz­prá­vať, nedý­chať, neexis­to­vať. Len pla­tiť, pla­tiť, pla­tiť.

14589972_10211032800077332_5882297193202032024_o

foto: facebook.com

Uma­kart nie je hips­ter­či­na

Nie­že­by v bra­ti­sla­ve nebo­lo množ­stvo krás­nych moder­ných bytov, no sú tam aj iné per­ly. Ak ti bude nie­kto v inze­rá­te ponú­kať ultra hips­ter retro vin­ta­ge byt, kto­rý má svo­ju dušu, rých­lo preč. Uma­kar­to­vá kúpeľ­ňa, sto­roč­né ples­ni­vé tape­ty a gauč, kto­rý si pamä­tá kon­tú­ry tela zosnu­lých sta­rých ľudí tiež nie sú cool. Nemá­me to však ľuďom za zlé, pre­to­že nie­kto­rí sku­toč­ne nemô­žu za svo­ju zaspa­tosť a nevkus. No ak sú len leni­ví a lako­mí svoj troj­ge­ne­rač­ný byt zre­no­vo­vať a pris­pô­so­biť pod­mien­kam aktu­ál­ne­ho sto­ro­čia, dob­re si rozmys­li, či cena náj­mu zod­po­ve­dá sta­vu bytu.

Len nech sa potrá­pia s hľa­da­ním záu­jem­cov a mož­no časom zis­tia, že uma­kart dnes už sku­toč­ne nie je ok. Bohu­žiaľ je však situ­ácia s pod­náj­ma­mi taká zlá, že nie­kde za rohom aj tak čaká člo­vek, kto­rý im za ten pra­ši­vý roz­pa­dá­va­jú­ci sa byt zapla­tí, pre­to­že nebu­de mať na výber. Naprí­klad ten zúfa­lý psíč­kar, kto­ré­ho sme spo­mí­na­li. Verí­me však, že raz aj na psa (maji­te­ľa) prí­de mráz a uma­kar­to­vé kúpeľ­ne koneč­ne zosta­nú len v našich spo­mien­kach.

17629805_720

foto: modrastrecha.cz

Loka­li­ta za mili­ón

Napriek tomu, že máme Bra­ti­sla­vu radi, pri­znaj­me si, že má svo­je nedos­tat­ky krá­sy. Lep­šie pove­da­né, sú tu mies­ta, kto­rým by si sa večer naj­rad­šej vyhol, ale tiež také, kto­ré skú­ša­jú tvoj dávia­ci ref­lex aj vo dne. Reč pri­tom nie je len o nesláv­ne pro­pa­go­va­nej Petrž­ke. Tak­mer kaž­dá časť má neváb­ne mies­ta, kto­rým sa budeš chcieť za kaž­dú cenu vyhnúť. Otras­né pod­cho­dy láka­jú­ce bez­do­mov­cov či luxus­né loka­li­ty poblíž koľaj­níc zrej­me náj­deš naj­mä v spo­me­nu­tej čas­ti, no roz­pad­nu­té pav­la­če, loka­li­ty typic­ké výsky­tom pofi­dér­nych exis­ten­cií, mies­ta poblíž večie­rok a krčiem aj smrad­ľa­vé socia­lis­tic­ké pane­lá­ky náj­deš vše­lik­de.

Pres­ný obrá­zok kon­krét­ne­ho mies­ta si zvy­čaj­ne môžeš nájsť na Goog­le Maps, no občas na teba bude čakať nemi­lé prek­va­pe­nie. Daj pri­tom na prvý dojem, pre­to­že ten je naj­dô­le­ži­tej­ší. Ak sa ti loka­li­ta nepoz­dá­va a máš pocit, že by si sa bál cho­diť po tme domov ale­bo sú suse­dia neja­kí div­ní, rad­šej hľa­daj ďalej. No zo skú­se­nos­tí nie­kto­rých zná­mych sa občas aj hroz­ne vyze­ra­jú­ca loka­li­ta nako­niec uká­že nevin­ne. Ak sa nebo­jíš prí­le­ži­tost­né­ho dob­ro­druž­stva, pokoj­ne do toho.

dsc-6763

foto: odkazprestarostu.sk

Mač­ka vo vre­ci

Inter­net je stá­le inter­net, a pre­to nikdy never všet­ké­mu, čo tam náj­deš a čo ti ľudia naroz­prá­va­jú. Maji­teľ ti môže poslať krás­ne fot­ky, no v sku­toč­nos­ti to môžu byť obráz­ky nie­čo­ho úpl­ne iné­ho. Ak v inze­rá­te láka na netra­dič­né rie­še­nia a zau­jí­ma­vé pôdo­ry­sy, tak­tiež zbys­tri pozor­nosť, pre­to­že reál­na podo­ba bytu ťa môže vyviesť z mie­ry. Nie je rari­tou, keď maji­te­lia ponú­ka­jú dvo­j­iz­bák, no v sku­toč­nos­ti ide len o pre­ro­be­nú gar­zón­ku, kto­rej veľ­kosť zápal­ko­vej ška­tuľ­ky zosta­la nezme­ne­ná. Prí­pad­ne v jed­no­iz­bá­ku odde­lia man­žel­skú posteľ záve­som, a hneď je z toho luxus­ný dvo­j­iz­bák. Ale­bo namies­to svet­lé­ho prie­stran­né­ho bytu náj­deš vlh­ký sute­ré­no­vý brloh, v kto­rom ti vypra­né prád­lo nikdy v živo­te neu­schne.

Neho­vo­riac o výstred­ných detai­loch v podo­be krik­ľa­vých ružo­vých stien, rus­kých okras­ných gobe­lí­nov, poscho­do­vých poste­lí ako v det­skom tábo­re či kúpeľ­niach bez umý­vad­la. Skrát­ka a jas­ne, nikdy sa k ničo­mu neza­vä­zuj, kým si byt neprez­rieš, pre­to­že kupu­ješ mač­ku vo vre­ci. Ak maji­teľ v inze­rá­te nezve­rej­ní fot­ku, nie­čo je zle. Spo­zor­ni naj­mä pri slo­vách “tre­ba vidieť”. Buď opatr­ný aj pri pred­bež­ných plat­bách a nejas­ných zmlu­vách a všet­ko si rad­šej over. Nebo­lo by to prvý­krát, keď by sa maji­teľ po tom, ako mu zapla­tíš prvé dva náj­my, pre­pa­dol pod čier­nu zem.

14516490_10207855740447739_11848176893673643_n

foto: facebook.com

Spo­lu­bý­va­jú­ci roka

Ak si mal zatiaľ len pozi­tív­ne skú­se­nos­ti so spo­lu­bý­va­jú­ci­mi, gra­tu­lu­je­me ti, nie kaž­dý mal také šťas­tie. Exis­tu­je toľ­ko rôz­nych pováh ľudí so stov­ka­mi zvy­kov, zloz­vy­kov aj názo­rov, že na to, aby to medzi nimi per­fekt­ne klik­lo, potre­bu­ješ veľ­kú dáv­ku šťas­tia. Ak sa stret­nú tole­rant­ní ľudia, môžu koexis­to­vať aj napriek odliš­nos­tiam, no nie­ke­dy aj kva­lit­ný pohár pre­te­čie. Niet divu, že keď sa raz doč­káš aspoň samos­tat­nej izby, budeš sa cítiť ako kráľ.

Ak tvoj spo­lu­bý­va­jú­ci nie­ke­dy chrá­pal, neumý­val sa, nepral si, neve­del ako pou­žiť jar a hub­ku, varil zapá­cha­jú­ce jed­lá, vodil si domov div­ných ľudí, kalil kaž­dý deň do rána, počú­val tech­no, metal, bol závis­lý na hrách, hral na hudob­ný nástroj, mal nezvyk­lý spán­ko­vý režim, pre­ja­vo­val znám­ky ľah­kej dušev­nej cho­ro­by a podob­ne, zrej­me aj tvoj pohár občas pre­tie­kol. No nikto nie sme doko­na­lí a aj ty si raz nie­ko­mu urči­te lie­zol na ner­vy. No nájsť sku­toč­ne skve­lých spo­lu­bý­va­jú­cich, s kto­rý­mi si roz­umieš je nie­ke­dy mis­si­on impos­sib­le. Ak takých náj­deš, váž si to.

Rea­lit­ný výplach

Ak si sa dočí­tal až sem, obo­zná­mil si sa s tým, ako to vo sve­te bra­ti­slav­ských pod­náj­mov cho­dí. Ľudia, kto­rí sa už vzda­li vidi­ny výhod­né­ho náj­mu bez rea­lit­ky ale­bo tí, kto­rí si chcú skrát­ka celú vec uľah­čiť, sa uchý­lia k tomu posled­né­mu — spo­me­nu­tej rea­lit­nej kan­ce­lá­rii. Rea­lit­ných ponúk je kvan­tum a je väč­šia šan­ca nájsť pek­ný byt rých­lej­šie, pre­to­že väč­ši­na ľudí sa tomu chce spo­čiat­ku vyhnúť a rad­šej spa­mu­je face­bo­oko­vé pod­náj­mo­vé sku­pi­ny. Zapa­mä­taj si však, že tá milá a pre­sved­či­vá teta z rea­lit­ky v sku­toč­nos­ti pre teba nech­ce to naj­lep­šie a nezo­žer jej pre­to kaž­dé slo­vo. Nepre­dá­va ti len kek­sí­ky, pre­to sa nauč hovo­riť nie a pýtaj sa, ak je ti nie­čo podoz­ri­vé.

Svo­je roz­hod­nu­tie vlo­žiť sa do rúk tých­to špe­cia­lis­tov však urči­te pár­krát oľu­tu­ješ, keď zis­tíš, že máš v prie­be­hu mesia­ca vyso­liť jeden nájom, jed­nu kau­ciu a jed­nu pro­ví­ziu, dohro­ma­dy v hod­no­te asi 1 500 eur. Väč­ší finanč­ný výplach zrej­me po tom­to tak sko­ro neza­ži­ješ. Neho­vo­riac o tom, že najb­liž­ší mesiac budeš opäť veče­rať sta­ré dob­ré rož­ky a uspo­ko­jíš sa s pose­de­ním pri pive len raz za dva týžd­ne.

zdroj titul­nej fot­ky: facebook.com

Pridať komentár (0)