Horor s náz­vom: Bra­ti­slav­ské pod­nájmy

Marianna Mikešová / 19. októbra 2016 / Zo Slovenska

Ak štu­du­ješ v Bra­ti­slave a nie si tamojší domo­ro­dec čer­pa­júci výhody rodi­čov­ského hniez­dočka, zrejme si sa už stre­tol s luxu­som bra­ti­slav­ských intrá­kov. Napriek ich zväčša smut­nému stavu treba uznať, že k štu­dent­skej peňa­ženke sú viac než pria­teľ­ské a oplatí sa užiť si tohto bene­fitu, kým môžeš. Ak však nie si z ďale­kého východu či severu, možno ti tento variant odo­preli skôr, než si sti­hol pro­tes­to­vať a musel si skú­siť inú cestu. Rov­nako ako všetci poc­tivo pra­cu­júci si sa vybral hľa­dať pod­ná­jom snov. 

To, že ho zrejme tak skoro nenáj­deš, si hádam nemu­síme hovo­riť, ale načo si brať ilú­zie už na začiatku. Ak si si mar­tý­riom s hľa­da­ním bytu už pre­šiel, zrejme nám dáš za pravdu, a ak ešte nie, pri­pra­víme ťa na to, čo príde. Tu sú naše skú­se­nosti s mno­ho­ná­sob­ným hľa­da­ním pod­náj­mov:

Hypo­te­kárny spon­zo­ring

Je chvá­ly­hodné chcieť sa osa­mos­tat­niť a ešte chvá­ly­hod­nej­šie, keď ti banka poskytne hypo­te­kárny úver. No netreba si naho­vá­rať, aké je to hrdin­stvo, pre­tože pri­znajme si, väč­šina nových maji­te­ľov bytov sa neplá­nuje do nich okam­žite nasťa­ho­vať s rodi­nou. Naopak sú žgr­laví a možno aj neschopní byt splá­cať a toto bre­meno veľmi radi pre­nesú na teba, nájom­níka. Naprí­klad v podobe mesač­ného spon­zo­ringu vo výške 300 eur za holú samos­tatnú izbu. Kto by to neb­ral? Bez­branní dočasní oby­va­te­lia ich bytu im tak za pár rokov spla­tia väč­ši­novú časť hypo­téky. Ak si si teraz pred­sta­vil, že nie­komu splá­caš byt, kým ty sám máš ledva čo do úst, zrejme tebou otriasla vlna hnevu. No počkaj…

Aj táto minca má totiž dve strany. Na obranu cham­ti­vých pre­na­jí­ma­te­ľov musíme uznať, že ceny bra­ti­slav­ských bytov sú vystre­lené až do ves­míru a pod­mienky splá­ca­nia hypo­ték nie sú výhra v loté­rii. Preto, ak chceš mať raz vlastné býva­nie a nebyť nájom­ní­kom do konca života, často nemáš na výber a aj ty sa raz stá­vaš pre­fí­ka­ným vyko­ris­ťo­va­te­ľom. Je to skrátka zača­ro­vaný kruh a kým sa trh s rea­li­tami nezmení, čomu neverí ani naj­väčší opti­mista na svete, tak s tým nič nespra­víš. Navyše, mnohí pod­ná­jom­níci sú sku­točné pra­siatka a v prie­behu roka dokážu zme­niť byt na nepoz­na­nie, preto sa maji­te­lia neští­tia oškl­bá­vať ich pre­ven­tívne. No nie­len ich.

14435330_1828021770810307_1368944690183499412_o

foto: facebook.com

No kids, no dogs, no smo­king, no eve­ryt­hing

Pred­stav si, že si si čerstvo zalo­žil rodinu a so ženou a malým die­ťa­ťom hľa­dáte stre­chu nad hla­vou. Na kúpu bytu nemáš a hypo­téka nehrozí, takže znova pod­ná­jom. Ako však scrol­lu­ješ ponuky bytov na inter­nete a sociál­nych sie­ťach, cítiš, že si všade neví­taný hosť. Žia­den maji­teľ nechce ris­ko­vať záplavu sťaž­ností od suse­dov, ktorí nemôžu spať kvôli revu bato­ľaťa, rov­nako ako nechcú ris­ko­vať zni­čený kobe­rec a náby­tok. Neho­vo­riac o tom, aký odpor u maji­te­ľov vzbu­dzuje tvoja láska k štvor­no­hým milá­či­kom, ktorí sú poten­ciál­nym nepria­te­ľom číslo jeden.

Rov­nako si dva­krát rozmys­líš, či maji­te­ľovi pri­znáš svoj faj­čiar­sky zloz­vyk, pre­tože bal­kón nebal­kón, nikto pách­nu­ceho faj­čiara nechce. Pri­tom ani netreba ísť do extré­mov, aby si cítil, že nie­kto obme­dzuje tvoje práva. Mnohí maji­te­lia či nájomci hľa­da­júci spo­lu­bý­va­jú­cich majú done­ba­vo­la­júce požia­davky. Žiadna zábava, žiadna hudba, žiadna party, na víkend odchá­dzať domov a naj­lep­šie neroz­prá­vať, nedý­chať, neexis­to­vať. Len pla­tiť, pla­tiť, pla­tiť.

14589972_10211032800077332_5882297193202032024_o

foto: facebook.com

Uma­kart nie je hips­ter­čina

Nie­žeby v bra­ti­slave nebolo množ­stvo krás­nych moder­ných bytov, no sú tam aj iné perly. Ak ti bude nie­kto v inze­ráte ponú­kať ultra hips­ter retro vin­tage byt, ktorý má svoju dušu, rýchlo preč. Uma­kar­tová kúpeľňa, sto­ročné ples­nivé tapety a gauč, ktorý si pamätá kon­túry tela zosnu­lých sta­rých ľudí tiež nie sú cool. Nemáme to však ľuďom za zlé, pre­tože nie­ktorí sku­točne nemôžu za svoju zaspa­tosť a nevkus. No ak sú len leniví a lakomí svoj troj­ge­ne­račný byt zre­no­vo­vať a pris­pô­so­biť pod­mien­kam aktu­ál­neho sto­ro­čia, dobre si rozmysli, či cena nájmu zod­po­vedá stavu bytu.

Len nech sa potrá­pia s hľa­da­ním záu­jem­cov a možno časom zis­tia, že uma­kart dnes už sku­točne nie je ok. Bohu­žiaľ je však situ­ácia s pod­náj­mami taká zlá, že nie­kde za rohom aj tak čaká člo­vek, ktorý im za ten pra­šivý roz­pa­dá­va­júci sa byt zaplatí, pre­tože nebude mať na výber. Naprí­klad ten zúfalý psíč­kar, kto­rého sme spo­mí­nali. Veríme však, že raz aj na psa (maji­teľa) príde mráz a uma­kar­tové kúpeľne konečne zostanú len v našich spo­mien­kach.

17629805_720

foto: modrastrecha.cz

Loka­lita za milión

Napriek tomu, že máme Bra­ti­slavu radi, pri­znajme si, že má svoje nedos­tatky krásy. Lep­šie pove­dané, sú tu miesta, kto­rým by si sa večer naj­rad­šej vyhol, ale tiež také, ktoré skú­šajú tvoj dáviaci ref­lex aj vo dne. Reč pri­tom nie je len o neslávne pro­pa­go­va­nej Petržke. Tak­mer každá časť má nevábne miesta, kto­rým sa budeš chcieť za každú cenu vyhnúť. Otrasné pod­chody láka­júce bez­do­mov­cov či luxusné loka­lity poblíž koľaj­níc zrejme náj­deš najmä v spo­me­nu­tej časti, no roz­pad­nuté pav­lače, loka­lity typické výsky­tom pofi­dér­nych exis­ten­cií, miesta poblíž večie­rok a krčiem aj smrad­ľavé socia­lis­tické pane­láky náj­deš vše­likde.

Presný obrá­zok kon­krét­neho miesta si zvy­čajne môžeš nájsť na Google Maps, no občas na teba bude čakať nemilé prek­va­pe­nie. Daj pri­tom na prvý dojem, pre­tože ten je naj­dô­le­ži­tejší. Ak sa ti loka­lita nepoz­dáva a máš pocit, že by si sa bál cho­diť po tme domov alebo sú suse­dia nejakí divní, rad­šej hľa­daj ďalej. No zo skú­se­ností nie­kto­rých zná­mych sa občas aj hrozne vyze­ra­júca loka­lita nako­niec ukáže nevinne. Ak sa nebo­jíš prí­le­ži­tost­ného dob­ro­druž­stva, pokojne do toho.

dsc-6763

foto: odkazprestarostu.sk

Mačka vo vreci

Inter­net je stále inter­net, a preto nikdy never všet­kému, čo tam náj­deš a čo ti ľudia naroz­prá­vajú. Maji­teľ ti môže poslať krásne fotky, no v sku­toč­nosti to môžu byť obrázky nie­čoho úplne iného. Ak v inze­ráte láka na netra­dičné rie­še­nia a zau­jí­mavé pôdo­rysy, tak­tiež zbys­tri pozor­nosť, pre­tože reálna podoba bytu ťa môže vyviesť z miery. Nie je rari­tou, keď maji­te­lia ponú­kajú dvo­j­iz­bák, no v sku­toč­nosti ide len o pre­ro­benú gar­zónku, kto­rej veľ­kosť zápal­ko­vej ška­tuľky zostala nezme­nená. Prí­padne v jed­no­iz­báku odde­lia man­žel­skú posteľ záve­som, a hneď je z toho luxusný dvo­j­iz­bák. Alebo namiesto svet­lého prie­stran­ného bytu náj­deš vlhký sute­ré­nový brloh, v kto­rom ti vyprané prádlo nikdy v živote neu­schne.

Neho­vo­riac o výstred­ných detai­loch v podobe krik­ľa­vých ružo­vých stien, rus­kých okras­ných gobe­lí­nov, poscho­do­vých postelí ako v det­skom tábore či kúpeľ­niach bez umý­vadla. Skrátka a jasne, nikdy sa k ničomu neza­vä­zuj, kým si byt neprez­rieš, pre­tože kupu­ješ mačku vo vreci. Ak maji­teľ v inze­ráte nezve­rejní fotku, niečo je zle. Spo­zorni najmä pri slo­vách “treba vidieť”. Buď opatrný aj pri pred­bež­ných plat­bách a nejas­ných zmlu­vách a všetko si rad­šej over. Nebolo by to prvý­krát, keď by sa maji­teľ po tom, ako mu zapla­tíš prvé dva nájmy, pre­pa­dol pod čiernu zem.

14516490_10207855740447739_11848176893673643_n

foto: facebook.com

Spo­lu­bý­va­júci roka

Ak si mal zatiaľ len pozi­tívne skú­se­nosti so spo­lu­bý­va­jú­cimi, gra­tu­lu­jeme ti, nie každý mal také šťas­tie. Exis­tuje toľko rôz­nych pováh ľudí so stov­kami zvy­kov, zloz­vy­kov aj názo­rov, že na to, aby to medzi nimi per­fektne kliklo, potre­bu­ješ veľkú dávku šťas­tia. Ak sa stretnú tole­rantní ľudia, môžu koexis­to­vať aj napriek odliš­nos­tiam, no nie­kedy aj kva­litný pohár pre­te­čie. Niet divu, že keď sa raz doč­káš aspoň samos­tat­nej izby, budeš sa cítiť ako kráľ.

Ak tvoj spo­lu­bý­va­júci nie­kedy chrá­pal, neumý­val sa, nepral si, neve­del ako pou­žiť jar a hubku, varil zapá­cha­júce jedlá, vodil si domov div­ných ľudí, kalil každý deň do rána, počú­val techno, metal, bol závislý na hrách, hral na hudobný nástroj, mal nezvyklý spán­kový režim, pre­ja­vo­val známky ľah­kej dušev­nej cho­roby a podobne, zrejme aj tvoj pohár občas pre­tie­kol. No nikto nie sme doko­nalí a aj ty si raz nie­komu určite lie­zol na nervy. No nájsť sku­točne skve­lých spo­lu­bý­va­jú­cich, s kto­rými si roz­umieš je nie­kedy mis­sion impos­sible. Ak takých náj­deš, váž si to.

Rea­litný výplach

Ak si sa dočí­tal až sem, obo­zná­mil si sa s tým, ako to vo svete bra­ti­slav­ských pod­náj­mov chodí. Ľudia, ktorí sa už vzdali vidiny výhod­ného nájmu bez rea­litky alebo tí, ktorí si chcú skrátka celú vec uľah­čiť, sa uchý­lia k tomu posled­nému — spo­me­nu­tej rea­lit­nej kan­ce­lá­rii. Rea­lit­ných ponúk je kvan­tum a je väč­šia šanca nájsť pekný byt rých­lej­šie, pre­tože väč­šina ľudí sa tomu chce spo­čiatku vyhnúť a rad­šej spa­muje face­bo­okové pod­náj­mové sku­piny. Zapa­mä­taj si však, že tá milá a pre­sved­čivá teta z rea­litky v sku­toč­nosti pre teba nechce to naj­lep­šie a nezo­žer jej preto každé slovo. Nepre­dáva ti len kek­síky, preto sa nauč hovo­riť nie a pýtaj sa, ak je ti niečo podoz­rivé.

Svoje roz­hod­nu­tie vlo­žiť sa do rúk týchto špe­cia­lis­tov však určite pár­krát oľu­tu­ješ, keď zis­tíš, že máš v prie­behu mesiaca vyso­liť jeden nájom, jednu kau­ciu a jednu pro­ví­ziu, dohro­mady v hod­note asi 1 500 eur. Väčší finančný výplach zrejme po tomto tak skoro neza­ži­ješ. Neho­vo­riac o tom, že najb­ližší mesiac budeš opäť veče­rať staré dobré rožky a uspo­ko­jíš sa s pose­de­ním pri pive len raz za dva týždne.

zdroj titul­nej fotky: facebook.com

Pridať komentár (0)