Hravé iPad appky, ktoré naučia niečo aj tých najm­lad­ších

Michaela Líšková / 21. apríla 2016 / Tech a inovácie

Kto pove­dal, že dnešný svet mobi­lov a tab­le­tov nemôže byť aj náučný? A prečo neza­čať už u detí, keď vieme, že, čo sa týka elek­tro­nic­kých zaria­dení, ovlá­dajú toho viac ako ich rodi­čia? Aspoň to otoč v ich pros­pech a pomôž im vzde­lá­vať sa. 

Tieto appky možno nevy­ze­rajú ako nič extra, ale tvoje dieťa sa z nich môže čo-to naučiť. Jason Kottke z kottke.org, hrdý otec dvoch detí, si ich vyskú­šal a vrelo odpo­rúča. Ak si drži­te­ľom tohto Apple pro­duktu a tvoje deti ťa stále otra­vujú, aby sa na ňom mohli hrať, nech si z toho aspoň niečo zoberú. Mys­lím, že keď nič iné, mini­málne anglič­tinu. Začať treba od mla­dého veku. Poďa­kujú ti neskôr.

1-wHAbI6Qb8tg84Dss6bXQWA

foto: kottke.org

Minec­raft Poc­ket Edi­tion- možno toho neurobí tak veľa ako plné ver­zie dostupné pre iné plat­formy, napriek tomu je neus­tále vylep­šo­vaný a pri­dá­vajú doň nové veci. Navyše, z neja­kého dôvodu deti Minec­raft skrátka zbož­ňujú.

The Tiny­bop Col­lec­tion- kolek­cia pek­ných a zábav­ných apli­ká­cií. Naj­čas­tej­šie deti pra­cujú s dvomi- The Eve­ryt­hing Machine a Sim­ple Machi­nes. Možno sa tvo­jej rato­lesti zapáči aj niečo ďal­šie.

Mate in 1- hra, v kto­rej máš za úlohu prísť v jed­nom kroku na šac­hmat. Máš tiež mož­nosť dať šac­hmat v dvoch kro­koch s apli­ká­ciou Mate in 2.

zevopals com

foto: zevopals.com

Monu­ment Val­ley- okrem toho, že bola táto hra oce­nená ako Apple Game of the Year 2014, vyhrala v roku 2014 cenu za dizajn. Skvelý hudobný dopro­vod a logické hádanky sú náročné, takže je možné, že sa s deťmi budeš ešte biť o to, kto si skôr zahrá.

The Num­ber­lys- hra vhodná pre men­šie deti, keďže zábav­ným spô­so­bom zobra­zuje pôvod abe­cedy.

Crazy Gears- hra s (až) 99 levelmi. Mecha­nické puzzle, ktoré zahŕňajú ozu­bené kolieska. Prí­ťaž­livý vzhľad, ktorý poteší aj malé diev­čatká.

Pár ďal­ších apli­ká­cií, ktoré môžeš ty, resp.tvoje deti, skú­siť:

Quick Math Pack- aj s mate­ma­ti­kou treba začať skoro. Tieto štyri apli­ká­cie zahŕňajú aj náso­be­nie či zlomky. Môžeš tiež skú­siť Pro­digy Math GameThe Coun­ting King­domthe Dra­gon­Box apps.

Young boy travels with tablet on train

foto: michaeljarmer.com

Bare­foot World Atlas- atlas sveta. Čo viac dodať. Tvoje deti budú ces­to­va­te­lia už od mala.

Epic!- elek­tro­nická kniž­nica. Apli­ká­cia vhodná na číta­nie v anglič­tine.

Brain It On - vyrieš náročné puzzle kres­le­ním rôz­nych tva­rov. Podobná zau­jí­mavá hra je tiež Liqu­id­Sketch.

Pro­fes­sor Astro Cat’s Solar Sys­tem- ak je na tom tvoje dieťa cel­kom slušne s anglič­ti­nou, určite ocení túto apli­ká­ciu, kde má mož­nosť naučiť sa niečo o našom solár­nom sys­téme. Samoz­rejme, s prí­jem­nými sprie­vod­cami, kto­rými sú mačka a myš.

Deep Green- šachová hra, veľmi kva­litná. Nauč dieťa logicky a rýchlo roz­mýš­ľať.

Ak chceš svoje deti napr. naučiť prog­ra­mo­vať, tu náj­deš pár apli­ká­cií, ktoré môžu pomôcť.

GTY_kid_ipad_sr_131127_33x16_1600

foto: abcnews.go.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theearthchild.co.za

Pridať komentár (0)