HTC 10 pred­sta­vený! Jeho naj­väč­šími zbra­ňami sú foto­apa­rát a kva­litný zvuk

Michal Sorkovský / 13. apríla 2016 / Tech a inovácie

HTC ofi­ciálne pred­sta­vilo svoju novú vlaj­kovú loď – HTC 10. Snapd­ra­gon 820, foto­apa­rát s roz­lí­še­ním 12 mega­pi­xe­lov a QHD disp­lej – to všetko a ešte oveľa viac je záru­kou parád­neho smart­fónu.

Dizajn horú­cej novinky je kom­bi­ná­ciou pre­doš­lých mode­lov HTC One M9 a HTC ONE A9. „Desiatka“ bude mať teda kovové telo, so zadnej strany upra­vené pre lep­šie drža­nie. Spo­loč­nosť si navyše pri tvorbe nového modelu špe­ciálne potr­pela na odol­nosť samot­nej kon­štruk­cie smart­fónu a preto zaria­de­nie počas vývoja pod­ro­bila via­ce­rým tep­lot­ným a nára­zo­vým tes­tom. Nová vlaj­ková loď od tai­wan­ského výrobcu by teda mala byť odolná voči škra­ban­com a dá sa pove­dať, že pri bež­nom pou­ží­vaní by mala byť viac menej nezni­či­teľná.

HTC-10-1

foto: modeldailyreport.info

Môže HTC 10 kon­ku­ro­vať naj­nov­ším smart­fó­nom ako Sam­sung Galaxy S7/ S7 edge, LG G5 či Sony Xpe­ria Z5? Výko­nom určite. Novinka v sebe totiž ukrýva výkonný pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 820, s dis­po­zí­ciou až 4 GB ope­rač­nej pamäte RAM. Pou­ží­va­te­lia si okrem toho budú môcť uží­vať integ­ro­vané úlo­žisko s kapa­ci­tou 32 GB, ktoré je možné roz­ší­riť pomo­cou mic­roS­DXC karty o ďal­ších 128 GB.

Smart­fón má v sebe baté­riu s kapa­ci­tou 3 000 mAh, ktorá je prí­sľu­bom veľmi dob­rej výdrže. O jej rýchle nabí­ja­nie sa má pri­tom sta­rať tech­no­ló­gia Quick Charge 3.0. Novinka je tak­tiež samoz­rejme vyba­vená aj USB-C por­tom a bude fičať na novom ope­rač­nom sys­téme Android 6.0 Marsh­mal­low s gra­fic­kou nad­stav­bou HTC Sense.

HTC 10 dis­po­nuje disp­le­jom s QHD roz­lí­še­ním (1440 x 2560 px) a uhlop­rieč­kou 5,2 palca. Pod disp­le­jom sa, rov­nako ako pri One A9 nachá­dza home but­ton, fun­gu­júci záro­veň aj ako sní­mač odtlač­kov prs­tov.

Jed­nou z naj­sil­nej­ších strá­nok nového HTC má byť, ako aj pri pre­doš­lých mode­loch od tejto spo­loč­nosti, kva­litný integ­ro­vaný foto­apa­rát. „Desiatka“ je vyba­vená 12 Mpx sní­ma­čom s tech­no­ló­giou Ultra­Pi­xel, ktorá má zaru­čiť kva­litu aj v slab­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Spo­loč­nosť do nového smart­fónu pou­žila tiež šošovku so sve­tel­nos­ťou f/1,8.

htc-10

foto: ibtimes.co.uk

Novinka tak­tiež pri­náša aj lase­rové zaos­tro­va­nie a optickú sta­bi­li­zá­ciu, s tým, že rov­naká tech­no­ló­gia je v smart­fóne pou­žitá aj v pred­nom foto­apa­ráte. Ten zaru­čuje roz­lí­še­nie 5 mega­pi­xe­lov, ako aj Ultra­Pi­xel sní­mač. Tele­fón dis­po­nuje aj pred­ným bles­kom.

Ďal­šou zbra­ňou HTC 10 je kva­litné audio. Smart­fón dis­po­nuje 24-bito­vým Hi-Res zvu­kom. Zosil­ňo­vač pre slú­chadlá má okrem toho mať dokonca až dvoj­ná­sobný výkon oproti väč­šine súčas­ných mobi­lov. Nová tech­no­ló­gia Per­so­nal Audio Pro­file navyše umož­ňuje ešte vylep­šiť repro­duk­ciu zvuku. V HTC 10 nechýba ani Boom­Sound Hi-Fi edi­tion, ktorá ponúka odde­lený výš­kový a basový repro­duk­tor.

htc zvuk

foto: gizmodo.com.au

Nová vlaj­ková loď od HTC sa u nás začne pre­dá­vať v máji 2016. Jej cenovka by mala byť 699 eur.

htcv1

foto: theverge.com 

htcv2

foto: theverge.com

htcv3

foto: theverge.com 

htcv4

foto: theverge.com 

htcv5

foto: theverge.com 

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techkee.com

Pridať komentár (0)