HTC 10 pred­sta­ve­ný! Jeho naj­väč­ší­mi zbra­ňa­mi sú foto­apa­rát a kva­lit­ný zvuk

Michal Sorkovský / 13. apríla 2016 / Tech a inovácie

HTC ofi­ciál­ne pred­sta­vi­lo svo­ju novú vlaj­ko­vú loď – HTC 10. Snapd­ra­gon 820, foto­apa­rát s roz­lí­še­ním 12 mega­pi­xe­lov a QHD disp­lej – to všet­ko a ešte ove­ľa viac je záru­kou parád­ne­ho smart­fó­nu.

Dizajn horú­cej novin­ky je kom­bi­ná­ci­ou pre­doš­lých mode­lov HTC One M9 a HTC ONE A9. „Desiat­ka“ bude mať teda kovo­vé telo, so zadnej stra­ny upra­ve­né pre lep­šie drža­nie. Spo­loč­nosť si navy­še pri tvor­be nové­ho mode­lu špe­ciál­ne potr­pe­la na odol­nosť samot­nej kon­štruk­cie smart­fó­nu a pre­to zaria­de­nie počas vývo­ja pod­ro­bi­la via­ce­rým tep­lot­ným a nára­zo­vým tes­tom. Nová vlaj­ko­vá loď od tai­wan­ské­ho výrob­cu by teda mala byť odol­ná voči škra­ban­com a dá sa pove­dať, že pri bež­nom pou­ží­va­ní by mala byť viac menej nezni­či­teľ­ná.

HTC-10-1

foto: modeldailyreport.info

Môže HTC 10 kon­ku­ro­vať naj­nov­ším smart­fó­nom ako Sam­sung Gala­xy S7/ S7 edge, LG G5 či Sony Xpe­ria Z5? Výko­nom urči­te. Novin­ka v sebe totiž ukrý­va výkon­ný pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 820, s dis­po­zí­ci­ou až 4 GB ope­rač­nej pamä­te RAM. Pou­ží­va­te­lia si okrem toho budú môcť uží­vať integ­ro­va­né úlo­žis­ko s kapa­ci­tou 32 GB, kto­ré je mož­né roz­ší­riť pomo­cou mic­roS­DXC kar­ty o ďal­ších 128 GB.

Smart­fón má v sebe baté­riu s kapa­ci­tou 3 000 mAh, kto­rá je prí­sľu­bom veľ­mi dob­rej výdr­že. O jej rých­le nabí­ja­nie sa má pri­tom sta­rať tech­no­ló­gia Quick Char­ge 3.0. Novin­ka je tak­tiež samoz­rej­me vyba­ve­ná aj USB-C por­tom a bude fičať na novom ope­rač­nom sys­té­me Andro­id 6.0 Marsh­mal­low s gra­fic­kou nad­stav­bou HTC Sen­se.

HTC 10 dis­po­nu­je disp­le­jom s QHD roz­lí­še­ním (1440 x 2560 px) a uhlop­rieč­kou 5,2 pal­ca. Pod disp­le­jom sa, rov­na­ko ako pri One A9 nachá­dza home but­ton, fun­gu­jú­ci záro­veň aj ako sní­mač odtlač­kov prs­tov.

Jed­nou z naj­sil­nej­ších strá­nok nové­ho HTC má byť, ako aj pri pre­doš­lých mode­loch od tej­to spo­loč­nos­ti, kva­lit­ný integ­ro­va­ný foto­apa­rát. „Desiat­ka“ je vyba­ve­ná 12 Mpx sní­ma­čom s tech­no­ló­gi­ou Ultra­Pi­xel, kto­rá má zaru­čiť kva­li­tu aj v slab­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Spo­loč­nosť do nové­ho smart­fó­nu pou­ži­la tiež šošov­ku so sve­tel­nos­ťou f/1,8.

htc-10

foto: ibtimes.co.uk

Novin­ka tak­tiež pri­ná­ša aj lase­ro­vé zaos­tro­va­nie a optic­kú sta­bi­li­zá­ciu, s tým, že rov­na­ká tech­no­ló­gia je v smart­fó­ne pou­ži­tá aj v pred­nom foto­apa­rá­te. Ten zaru­ču­je roz­lí­še­nie 5 mega­pi­xe­lov, ako aj Ultra­Pi­xel sní­mač. Tele­fón dis­po­nu­je aj pred­ným bles­kom.

Ďal­šou zbra­ňou HTC 10 je kva­lit­né audio. Smart­fón dis­po­nu­je 24-bito­vým Hi-Res zvu­kom. Zosil­ňo­vač pre slú­chad­lá má okrem toho mať dokon­ca až dvoj­ná­sob­ný výkon opro­ti väč­ši­ne súčas­ných mobi­lov. Nová tech­no­ló­gia Per­so­nal Audio Pro­fi­le navy­še umož­ňu­je ešte vylep­šiť repro­duk­ciu zvu­ku. V HTC 10 nechý­ba ani Boom­Sound Hi-Fi edi­ti­on, kto­rá ponú­ka odde­le­ný výš­ko­vý a baso­vý repro­duk­tor.

htc zvuk

foto: gizmodo.com.au

Nová vlaj­ko­vá loď od HTC sa u nás začne pre­dá­vať v máji 2016. Jej cenov­ka by mala byť 699 eur.

htcv1

foto: theverge.com 

htcv2

foto: theverge.com

htcv3

foto: theverge.com 

htcv4

foto: theverge.com 

htcv5

foto: theverge.com 

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techkee.com

Pridať komentár (0)