I belie­ve I can fly!

Lukáš Gašparík jr. / 14. decembra 2014 / Tech a inovácie

To čo sa zda­lo pred pár rok­mi ako nemož­né, je tu. Lie­ta­jú­ci Švaj­čiar sa stal prvým mužom, kto­rý reál­ne lie­ta s jet­pac­kom.

Švaj­čiar Yves Ros­sy sa stal prvým lie­ta­jú­cim mužom s jet­pac­kom, s kto­rým už má nalie­ta­ných množ­stvo hodín. Yves je však vo sve­te zná­mej­ší pod pre­zýv­kou Jet­Man. Iba pred pár dňa­mi zave­sil na You­tu­be video, na kto­rom si môže­te pozrieť jeden z jeho tes­to­va­cích letov nad Duba­jom, kde zosko­čí z heli­kop­té­ry a pred­vá­dza rôz­ne akro­ba­tic­ké kús­ky.

zdroj: jetman.com

Pridať komentár (0)