Ide­álna tla­čia­reň „na doma“? HP pri­chá­dza s rie­še­ním bez kom­pro­mi­sov

Nikola Brehová / 25. marca 2017 / Tech a inovácie

zdroj: HP Slovensko

Mul­ti­funkčné tla­čiarne HP v sebe kom­bi­nujú to naj­lep­šie, čo od svo­jej tla­čiarne „na doma“ oča­ká­vate. Značka HP je dlho­dobo známa svo­jou vyso­kou kva­li­tou, a to v plnej miere pred­viedla aj pri novom rade urče­nom pri­márne pre domáce pou­ži­tie.

Keď hovo­ríme o tla­čiarni, tak v prvom rade hovo­ríme o ostrej tlači a per­fekt­ných far­bách. A je úplne jedno, či budete tla­čiť, ske­no­vať alebo kopí­ro­vať pro­stred­níc­tvom svojho tab­letu, či smart­fónu. S pri­po­je­ním pro­stred­níc­tvom fun­kcie Wifi alebo Wifi-direct zvlád­nete tieto čin­nosti bez naj­men­ších prob­lé­mov.

HP Desk­Jet GT 5820 All-in-One, dokáže svo­jim uží­va­te­ľom zabez­pe­čiť veľ­ko­ob­je­movú tlač s mini­mál­nymi nákladmi, a to vďaka veľ­ko­ka­pa­cit­nému sys­tému atra­men­to­vých zásob­ní­kov HP Ink Tank Sys­tem. Pred­stavu o mini­mál­nych nákla­doch repre­zen­tuje číslo, ktoré uvá­dza výrobca. Kon­krétne 8.000 vytla­če­ných strán s fareb­nou zosta­vou, alebo 5.000 čier­no­bie­lych.

foto: HP Slo­ven­sko

Sys­tém atra­men­to­vých zásob­ní­kov zabez­pečí okrem kva­lit­ných tla­čia­ren­ských vlast­ností aj kom­fort pri výmene. Uni­kátny uzá­ver jed­not­li­vých náplní a mecha­nika pod­tlaku zabráni vyte­če­niu farby mimo nádobu s atra­men­tom. Pre uží­va­teľa je tento spô­sob maxi­málne prí­jemný, náplň stačí len nasa­diť. Pri výpočte uži­toč­ných vlast­ností nesmieme zabud­núť ani na rých­losť, ktorá je v dneš­nej dobe mimo­riadne dôle­žitá. Tento štý­lový pomoc­ník do vašej domá­cej kan­ce­lá­rie zvláda bez­ok­ra­jovú tlač foto­gra­fií alebo gra­fiky, rých­los­ťou až 8 strán za minútu.

Ori­gi­nálny a nad­ča­sový dizajn HP je aj v prí­pade mul­ti­funkč­ných tla­čiarní HP Desk­Jet GT 5820 All-in-One, samoz­rej­mos­ťou.

Chcete sa dozve­dieť viac? Klik­nite na http://hp.care/2lVNN3n

Zdroj: HP Slo­ven­sko
PR člá­nok

Pridať komentár (0)