Igor Kočiš spolu so svo­jim tímom z GA Dril­ling vyvíja ino­va­tívnu tech­no­ló­giu, ktorou ľudstvo získa prístup k nezávislému zdroju energie z hlbín zeme kdekoľvek na svete

  • GA Dril­ling je ino­va­tívna spo­loč­nosť zo Slo­ven­ska, o kto­rej si asi nepočul veľa. Zakla­da­teľmi firmy sú Ivan Kočiš, Igor Kočiš, Dušan Kočiš a Tomáš Kriš­to­fič. Už osem rokov vyví­jajú tech­no­lo­gickú plat­formu, ktorá pris­peje k efek­tív­nemu a eko­lo­gic­kému uzatváraniu vyčerpaných ropných vrtov, ku sprístupneniu geotermálnej energie kdekoľvek na svete a využitie má aj v ďalších oblastiach. Aj napriek tomu, že veda a výskum na Slo­ven­sku sú veľmi slabo pod­po­ro­vané, práve Igor Kočiš so svo­jím tímom doka­zujú, že robiť veci inak a ino­va­tívne sa aj u nás dá. V roku 2018 otestujú svoj pro­dukt v podmienkach Severného mora a my sme boli zve­daví na to, čo všetko stojí za takýmto pro­jek­tom.
ga-driling-001
  • GA Dril­ling je ino­va­tívna spo­loč­nosť zo Slo­ven­ska, o kto­rej si asi nepočul veľa. Zakla­da­teľmi firmy sú Ivan Kočiš, Igor Kočiš, Dušan Kočiš a Tomáš Kriš­to­fič. Už osem rokov vyví­jajú tech­no­lo­gickú plat­formu, ktorá pris­peje k efek­tív­nemu a eko­lo­gic­kému uzatváraniu vyčerpaných ropných vrtov, ku sprístupneniu geotermálnej energie kdekoľvek na svete a využitie má aj v ďalších oblastiach. Aj napriek tomu, že veda a výskum na Slo­ven­sku sú veľmi slabo pod­po­ro­vané, práve Igor Kočiš so svo­jím tímom doka­zujú, že robiť veci inak a ino­va­tívne sa aj u nás dá. V roku 2018 otestujú svoj pro­dukt v podmienkach Severného mora a my sme boli zve­daví na to, čo všetko stojí za takýmto pro­jek­tom.

S projektom ste začali už tri roky dozadu a aj napriek časovej náročnosti ste získali dobrú investíciu na rozvoj. V akom štádiu je teda projekt dnes?

GA Drilling je tu už od roku 2008. Do roku 2013 sme však existovali pod názvom Geothermal Anywhere. Od začiatku pracujeme na výskume a vývoji prelomových technológií v oblasti hlbinného vŕtania a odstraňovania súvisiacich materiálov ako horniny, kov či cement. V súčasnosti sme v pokročilej fáze vývoja technológie PLASMABIT, pripravujeme sa na jej testovanie v reálnych podmienkach, mimo laboratórií. Toto plánujeme v roku 2018 v Severnom mori.

Momentálne je trend viac investovať do projektov s rýchlou návratnosťou a preto projekty, ktoré potrebujú dlhodobý výskum, môžu naraziť na množstvo problémov. Aké argumenty ste vy použili pri získavaní investorov do vášho projektu?

Táto úloha nie je vôbec jednoduchá, väčšina investorov má kritériá postavené úplne inde ako si vyžaduje vývoj komplexných technológií, napríklad v oblasti energetiky. My sme začali s vlastným kapitálom, čo je pre investorov vždy vítané. Z času na čas vieme získať našimi témami a kvalitou tímu podporný grant na výskum z niektorých programov EÚ či Spojeného kráľovstva, čo je pre firmu užitočné. Rozhodujúce je ale vždy nájsť investorov stojacich pevne za našou firmou – takých, čo majú dlhodobé zameranie, stotožnenie sa s našou víziou a netlačia na skorý exit. Z toho vychádza aj naša argumentácia pred investormi – ponúkame im byť súčasťou vývoja novej exponenciálnej technológie, riešiacej lacnú obnoviteľnú energiu z geotermálnych zdrojov  v globálnom rozsahu, veľký trh, pripravený tím bez veľkých medzier, partnerstvá s priemyslom. Navyše je ideálne, ak sa investori dopĺňajú a prinášajú firme ďalšie hodnoty – znalosť cieľového trhu, finančné know-how, mentoring. A to sú takisto podporné argumenty. Iba tak sme schopní pokračovať v našom projekte ďalej.

GA Drilling Photoshooting

Zdroj: archív GA Drilling

Vysvetlite nám laicky, aké benefity prinesie tento nový spôsob vŕtania? 

Ako prvú aplikáciu máme v cestovnej mape efektívne uzatváranie starých ťažobných vrtov s ekologickým dopadom. Aby sa neopakovali ropné katastrofy. Je to veľký a rastúci trh a navyše ladí s našou dlhodobou víziou. Expertíza vo vrtných technológiách je práve v tomto priemysle a pomôže nám to aj v dosiahnutí nášho dlhodobého cieľa. Prostredníctvom našej technológie chceme sprístupniť zásoby geotermálnej energie, a to všade na svete, nielen v krajinách ako Island – s aktívnou sopečnou činnosťou, ale aj tam, kde je využiteľná energia až v hĺbke do 10 km pod zemou. Geotermálna energia by sa dala využiť až na 70% povrchu našej zemegule. Je to jediný obnoviteľný zdroj, generujúci energiu trvale, v noci aj za bezvetria. A najmä ako miestny zdroj energie je stabilný a nezávislý, nehrozí žiadne uzavretie kohútika. Získať prístup ku geotermálnej energii prináša okrem všeobecne známych benefitov – výroby elektriny a vykurovania – aj rad ďalších, a to pre rôzne odvetvia. S vykurovaním ide ruka v ruke chladenie využiteľné v bývaní aj v priemysle, vykurovanie má obrovský význam aj pre poľnohospodárstvo. Vďaka teplu dokážeme získať pitnú vodu cez efektívne odsoľovanie a čistenie. Horúcu vodu z hlbín zeme dokážeme premeniť na vodík, najčistejšie palivo pre dopravu, omnoho efektívnejšie a lacnejšie. Táto energia je naozaj pre život, prosperitu a sebestačnosť.

Dá sa využiť táto technológia aj v iných odvetviach?

Oblasť baníctva a ťažby minerálov taktiež hľadá efektívnu technológiu, ktorá dokáže vyhodnocovať dáta v reálnom čase, a tak napríklad už počas vŕtania zistiť, či sa surovina, ktorú hľadáme, na danom mieste naozaj nachádza a v akej koncentrácii. Ďalšou oblasťou je razenie tunelov, kde by PLASMABIT dokázal byť o tretinu produktívnejší ako bežné, výlučne mechanické technológie.

Ako ste prišli na technológiu PLASMABIT? Predtým ste pracovali v oblasti IT. 

Ešte ako majitelia IT firmy sme spolupracovali pri vytváraní priemyselného parku neďaleko Malaciek, v ktorom bolo niekoľko skúšobných vrtov z 90. rokov. Dostali sme nápad, že by sa dali využívať na získavanie geotermálnej energie. Zistili sme však, že by to bolo rádovo drahšie, ako sme očakávali. Rozhodli sme sa hľadať spôsob, ako sa k týmto zdrojom dostať efektívnejšie ako tradičným vŕtaním, kde náklady exponenciálne rastú s každým ďalším navŕtaným kilometrom a sú tak neúnosné. Spolu s Viedeňskou technickou univerzitou sme vypracovali štúdiu, ktorá porovnala nekonvenčné vŕtacie technológie – vodný lúč, laser, či chemickú a elektrickú plazmu. To bolo začiatkom našej cesty k technológii PLASMABIT, ktorá vŕta bezkontaktne a využíva pri tom vysokoteplotný oblúk elektrickej plazmy. Neprichádza tak k opotrebeniu, čím takmer odpadajú náklady na opravy a výmeny vrtnej súpravy a čas vŕtania sa zásadne skracuje.

ga-drilling-2

Zdroj: archív GA Drilling

Váš produkt má globálny rozmer a plánujete zasiahnuť celosvetový trh, nielen našu oblasť strednej Európy. No rozhodli ste sa zostať na Slovensku a vyvíjať produkt doma. V čom vidíte výhody tohto rozhodnutia?

Vďaka prechádzajúcej výskumnej činnosti, ktorá nás posunula tam, kde sme teraz a vďaka partnerstvu s vysokými školami a ústavmi Slovenskej akadémie vied, sme na Slovensku mali relatívne silné zázemie pre štart. Podporu pre projekt sme aktívne získavali aj zo strany Európskej únie a štátu a my sme hrdí, že môžeme Slovensko vo svete reprezentovať ako krajinu dobrých nápadov, inovácií, ale najmä odvážnych ľudí, ktorí sa na ceste ku globálnej zmene neboja hľadať cesty, ktorými ešte nikto nešiel. Žiaľ, treba povedať aj to, že situácia v školstve a s tým spojená produkcia vysokokvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily je z roka na rok slabšia a firmy ako je naša to stále viac negatívne zasahuje. Hľadáme spôsoby, ako napredovať ďalej, vedieť užšie spolupracovať napr. s univerzitami a využiť naše odborné kapacity už dnes.

Vaša oblasť je veľmi špecifická. Je pre vás jednoduché nájsť kvalifikovaných a vzdelaných zamestnancov?

Momentálne sa blížime k hranici 100 zamestnancov. Dovolím si tvrdiť, že u nás pracujú tí najlepší odborníci vo svojej oblasti – elektrotechnici, strojári, fyzici, materiáloví inžinieri, konštruktéri, projektoví manažéri. Ale kvalitných ľudí je stále málo, a tak hľadáme aj za hranicami Slovenska. Členmi nášho poradného výboru sú aj skúsení experti zo zahraničia. Dôležité je však aj to, aby naši zamestnanci nachádzali naplnenie v dobrodružnej a nie ľahkej ceste vývoja unikátnej technológie a vo viere, že to všetko má obrovský zmysel, aj za cenu námahy či občasných neúspechov. Je to najlepšia škola.

Jeden z najväčších problémov Slovenska je únik mozgov do zahraničia. Premýšľali ste vy ako firma o projektoch pre mladých ľudí, a tým im dali šancu uplatniť sa doma? 

Momentálne vkladáme celé naše úsilie do vývoja technológie a jeho financovania. Samozrejme, bez kvalitných ľudí nebudeme napredovať, hľadáme ich stále. Hovoriť o plánoch takýchto projektov je zatiaľ predčasné, ale sme presvedčení, že podpora odborného rastu mladých ľudí má pre túto krajinu obrovský zmysel. Pri hľadaní odborníkov so skúsenosťami napríklad spolupracujeme aj s organizáciou LEAF, vďaka ktorej do nášho tímu pribudli zatiaľ dvaja kolegovia.

ga-drilling-5

Zdroj: archív GA Drilling

Ťažobný priemysel je konzervatívny a zakladá sa na dlhoročných vzťahoch. Je pre vás ľahké nachádzať nových inovatívnych partnerov na spoluprácu?

Náš advisory board tvoria viacerí uznávaní zahraniční experti z oblasti vŕtania a ťažobného priemyslu, ktorí nám pomáhajú v oblasti obchodnej stratégie, vývoja technológie a produktu či financovania. Radí nám aj predseda predstavenstva a dlhoročný CEO firmy Schoeller-Blackman Oilfield Equipment AG, ktorá je naším partnerom od roku 2013. Títo ľudia sú našimi zástupcami pre rôzne trhy, frontendové zastúpenie máme v Londýne, v Houstone, aj v Abu Dhabi. V týchto regiónoch aktívne komunikujeme s operátormi alebo výrobnými firmami z nášho sektora, s ktorými spolupracujeme viacerými spôsobmi – cez podporu nášho projektu, konzultácie či vývoj, po výrobu podporných technológií a riešení.

Ako reagujú na nové technológie na trhu?

Každá nová cesta je vždy o získaní dôvery partnerov a stotožnení sa s našou víziou, najmä ak vývoj produktu nie je ukončený a testovanie v reálnych podmienkach vrtu nás ešte len čaká. Ponúkame technológiu, ktorá je ekologická i ekonomická – šetrí čas i financie a môže byť prínosom pre celý svet. Reakcie sú zväčša pozitívne, orientujeme sa na tzv. inovátorov a early adopterov. Pre ťažobný priemysel i pre krajiny s väčším či menším geotermálnym potenciálom prinášame nádej v ekonomickom aj v environmentálnom riešení energetiky, na ktoré je čoraz silnejší tlak a ktoré otvára nové horizonty.

Čo je podľa vás základ dobre fungujúceho dlhoročného partnerstva v biznise?

Určite dôvera. Plnenie sľubov a dohôd a ak vznikne problém, včasné informovanie partnerov a snaha nájsť spoločne vhodné riešenia či alternatívy.

GA Drilling Photoshooting

Zdroj: archív GA Drilling

Ste veľmi skúsení manažéri a máte za sebou veľa úspešných aj menej úspešných projektov. Akú najväčšiu lekciu ste si zobrali z chýb, ktoré ste počas rokov v biznise urobili?

Ja osobne sa za skúseného manažéra nepovažujem – to je ten tvrdý day-to-day systematický prístup pri riadení spoločnosti. Ako zakladatelia sme určite podstatne silnejší v budovaní nových vecí, riešení zdanlivo neriešiteľných problémov úplne inými prístupmi, v hľadaní odpovedí na veľké výzvy či prilákaní správnych ľudí do nášho projektu. Práve to poučenie z minulých chýb je v tom, že alfou a omegou je poctivé dlhodobé budovanie tímu vo firme, kde je vyvážený pomer dobrých manažérov, vizionárov, inovátorov aj „doťahovačov“. Hľadanie šikovnejších hráčov na jednotlivé odborné oblasti ako sme my zakladatelia, čo nás potiahnu ďalej. A zdieľanie spoločných hodnôt – každá výnimka sa vypomstí. Tým, že firma rastie, je to nekonečný príbeh, lebo keď si myslíme, že teraz je to už dobre nastavené, posunieme sa a – bum, znova potrebujeme dvoch-troch skúsených ľudí k novým výzvam. Ideálne je vždy dávať šancu na vertikálny rast prevereným interným kolegom, ale pri startupe to nestačí a dopĺňania zvonka sú nutné, aj keď sú spojené s rizikami.

A akú radu by ste dali mladým začínajúcim vedcom, ktorí chcú svoj nápad posunúť ďalej?

Veľmi závisí od oblasti, aj od vnútorných priorít človeka. Jeden smer je akademický v rámci univerzity či inštitútu s plusmi aj mínusmi – menej rizika, tlaku, ale aj menšia šanca to zrealizovať do konca. Ja mám skúsenosti s druhou z možností – postaviť sa na vlastné nohy, založiť si firmu či spin-off a ísť do toho naplno aj s rizikami. Tu je najdôležitejšia rada nad zlato – spojiť sa so správnymi ľuďmi ako spoluzakladateľmi firmy, ktorí sú komplementárni a pokryjú najmä všetky netechnické oblasti – schopnosť riadiť firmu a jej rast, komunikáciu s investormi, znalosť cieľového trhu a marketingu, manažment financií a ľudí. Bez týchto atribútov je šanca na prežitie a úspech rádovo nižšia.

Zdroj titulnej foto: archív GA Drilling

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech