Igor Strečko: člo­vek, ktorý sa roz­ho­dol zachrá­niť osudy mno­hých detí

Lukáš Gašparík jr. / 3. august 2015 / Tools a produktivita

Dnešná upo­náh­ľaná doba pri­náša čoraz viac smr­teľ­ných prí­pa­dov detí a bato­liat, ktoré nie­kto pone­chá v horú­com aute. Aj toto je dôvod, prečo sa Igor Strečko roz­ho­dol konať a vyhlá­sil Hac­ka­ton práve na túto tému. Držme mu palce, aby sa tento obrov­ský prob­lém poda­rilo vyrie­šiť, a aby sme už nikdy neboli sved­kami podob­ných nešťastí. 

1. Ahoj Igor, v pia­tok zapla­vil slo­ven­ský inter­net tvoj blog o nešťastí, ktoré sa stalo uply­nulý týž­deň. Prečo si sa roz­ho­dol konať?

V dis­ku­siách pod pôvod­nou sprá­vou a na sociál­nych sie­ťach sa okam­žite po nešťastí strhla strašná vlna hej­to­va­nia toho nešťast­ného otca. Pri­znám sa, že nemám rád tieto inter­ne­tové hej­to­vačky. Nená­visti je už v spo­loč­nosti viac ako dosť, treba možno zame­rať ener­giu inam. Na druhú stranu sa aj ozvali hlasy, ktoré sa vin­níka zastali, a ospra­vedl­nili jeho čin ako ľud­ské zly­ha­nie, ale tam to kon­čilo. Zara­zilo ma, že nikto nena­vr­huje žiadne rie­še­nia, nikto nedáva linky na návody, ako si naprí­klad upra­viť auto, aby sa také niečo nestalo. A keďže sa často pohy­bu­jem medzi star­tu­pis­tami a viem s akými neuve­ri­teľ­nými vyná­lezmi nie­kedy vedia títo kre­a­tívni ľudia prísť, pove­dal som si, že ich skú­sim namo­ti­vo­vať, aby sa pozreli práve na tento prob­lém.

2. Tvoj blog mal nesku­točný ohlas medzi ľuďmi. Ozvali sa už nejakí ľudia so svo­jimi nápadmi ako vyrie­šiť tento prob­lém?

Som strašne prek­va­pený a záro­veň sa teším tomu, koľko ľudí si moju výzvu pre­čí­talo. Prišlo mi viac ako sto e-mai­lov a správ s nápadmi. Ešte dnes cho­dia ďal­šie maily. K tomu treba pri­rá­tať aj dis­ku­siu na face­bo­oku, hlavne na stránke hac­kat­honu. Je pravda, že sa poväč­šine dokola opa­kujú tri-štyri myš­lienky, ale prišli mi aj nie­ktoré veľmi ori­gi­nálne rie­še­nia.

3. Dokonca si ponú­kol aj seed inves­tí­ciu pre naj­lepší nápad. Sú už nejaké nápady, ktoré majú podľa teba poten­ciál?

Nepri­šiel mi zatiaľ kon­cept, o kto­rom by som okam­žite a bez výhrad pove­dal že „toto je ono“. To sa však ani nedá oča­ká­vať, vždy sú nejaké drob­nosti, ktoré treba dorie­šiť. Ale áno, mám tak dve-tri cesty, o kto­rých by som chcel ďalej uva­žo­vať a pra­co­vať s nimi.

Zatiaľ sa však všetky návrhy zasta­vili len na tech­nic­kom rie­šení, čo podľa mňa nestačí. Rov­nako dôle­žité ako tech­nické rie­še­nie, je aj samotný biz­nis plán. Musíme zais­tiť, aby sa toto rie­še­nie napo­kon aj v dosta­toč­nej miere pou­ží­valo. A hlavne – nie sme štát, my si musíme na konci dňa na tento pro­jekt aj zaro­biť. Preto upo­zor­ňu­jem, že aj týmto sa bude treba zaobe­rať.

4. 15. augusta si sa roz­ho­dol zor­ga­ni­zo­vať na túto tému aj Hac­ka­ton. Mys­líš, že počas tohto krát­keho času sa podarí pri­niesť aj nejaké prvotné rie­še­nie tohto prob­lému?

Veľa zau­jí­ma­vých myš­lie­nok sa napí­salo už len na face­bo­oko­vej stránke eventu. Ak sa nám podarí pri­tiah­nuť dosta­tok tvo­ri­vých ľudí a tieto myš­lienky ďalej roz­vi­núť, nejaký prvý nástrel rie­še­nia už po hac­kat­hone určite budeme mať. Dokonca verím že nie jeden, zau­jí­ma­vých sce­ná­rov som videl viac.

5. Na Hac­ka­ton sa v krát­kom čase pri­hlá­sil rekordný počet účast­ní­kov. Môže sa zapo­jiť naozaj každý, kto má chuť a vôľu pomôcť?

Jasné. Nie je ani nutné mať tech­no­lo­gický nápad ako to rie­šiť – nápa­dov tam bude viac ako dosť. Stačí nejaký kon­krétny skill, buď tech­nický alebo v mar­ke­tingu, finan­ciách, manaž­mente, a hlavne chuť, ochota a čas zapo­jiť sa do pro­jektu.

6. Budeme držať palce, aby dopa­dol Hac­ka­ton úspešne. Kto bude vybe­rať to naj­lep­šie rie­še­nie?

To sme ešte nestihli vyrie­šiť, budeme o tom hovo­riť budúci týž­deň.

7. Viem, že aj ty máš 2 malé deti. Čo by si teda odpo­ru­čil všet­kým, aby sa nestalo podobné nešťas­tie?

Nie je na to jed­no­du­chá rada. Podľa pries­ku­mov neexis­tuje žiadny sociálny alebo beha­vi­orálny typ člo­veka, kto­rému by sa to typicky stá­valo. V prí­pade nešťast­nej súhry okol­ností sa to môže stať komu­koľ­vek.

Neve­rím, že je to o nasta­vení pri­orít. Pre kaž­dého milu­jú­ceho otca sú detičky jeho hlav­nou pri­ori­tou, napriek tomu na ne nemôže mys­lieť neus­tále, hlavne keď má náročnú prácu.

Treba sa len čo naj­viac sústre­diť na svoje rodi­čov­ské povin­nosti. A na tých pár prí­pa­dov, keď sa takáto chyba stane, vyvi­nieme tech­no­lo­gickú záchrannú pois­tku — pre­tože aj jeden zma­rený det­ský život ročne je veľa, ak sa tomu dá zabrá­niť.

Ak máš aj ty nejaký nápad, ktorý vedel vyrie­šiť tento prob­lém, nevá­haj a príď aj ty pod­po­riť túto skvelú myš­lienku Igora Strečka. Celý Igo­rov prí­beh, ktorý chy­til za srd­cia tisíce Slo­vá­kov si môžeš pre­čí­tať TU.

Pridať komentár (0)