Ikea šokuje svojou novou vianočnou reklamou, je tak trochu iná

Vikória Husarčíková / 11. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Pri väč­šine via­noč­ných re­klám v no­vem­bri sa chy­táme za hlavu, pri tejto však spra­víme vý­nimku
  • Ikea si to­tiž udr­žala svoju vý­bornú mar­ke­tin­govú po­vesť a pri­niesla ďal­šiu ne­zvy­čajnú re­klamu
  • Od­ka­zuje ňou, že rov­nako ne­zvy­čajné môžu byť aj tvoje Via­noce
zdroj: Archív IKEA
  • Pri väč­šine via­noč­ných re­klám v no­vem­bri sa chy­táme za hlavu, pri tejto však spra­víme vý­nimku
  • Ikea si to­tiž udr­žala svoju vý­bornú mar­ke­tin­govú po­vesť a pri­niesla ďal­šiu ne­zvy­čajnú re­klamu
  • Od­ka­zuje ňou, že rov­nako ne­zvy­čajné môžu byť aj tvoje Via­noce

Ikea je no­to­ricky známa pre svoje vý­ni­močné re­klamy. K mar­ke­tingu svo­jich pro­duk­tov pri­stu­puje sve­do­mito a s hu­mo­rom. Len pred­ne­dáv­nom sme ti na­prí­klad pri­niesli správu o tom, ako si táto švéd­ska značka vy­stre­lila z bra­ti­slav­ského po­du­ja­tia Fas­hion Live!. Te­raz sa však vra­cia späť s mi­nútu a pol dl­hým spo­tom, ktorý nie je o nič me­nej vtipný.

Via­noce nás ča­kajú už o me­siac. Mnohé firmy či značky teda spúš­ťajú do obehu té­ma­tické re­klamy. Ikea me­dzi nimi sa­moz­rejme ne­smie chý­bať. Ta­lian­ska Ikea sa me­dzi kon­ku­ren­ciou nedá za­han­biť. V ich no­vom spote vy­uží­vajú na od­pre­zen­to­va­nie svo­jich prí­be­hov prí­beh dvoch mu­žov za­sek­nu­tých vo vý­ťahu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: You­tube / IKEA Ita­lia

Do za­tvá­ra­jú­ceho vý­ťahu na po­slednú chvíľu vbehne chla­pík s taš­kami pl­nými vecí. Muž, ktorý si vý­ťah pô­vodne pri­vo­lal ho svo­jím po­hľa­dom od­su­dzuje. Obaja sa však o chvíľu za­seknú. Po­stupne si za­čnú vy­ba­ľo­vať svoje ná­kupy a zblí­žia sa. Zo sú­dia­cich po­hľa­dov sa na­ko­niec stane zdie­ľa­nie kek­sí­kov či via­noč­ných dar­če­kov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: You­tube / IKEA Ita­lia

Re­klama vtipne po­u­ka­zuje na to, že naše svia­točné plány sa môžu v prie­behu chvíle zme­niť na ne­poz­na­nie, av­šak je to práve táto zmena, čo do­káže ľu­ďom po­môcť nájsť cestu je­den k dru­hému. Ob­di­vu­hodný je aj spô­sob, akým značka po­mo­cou prí­behu od­pre­zen­to­vala veľké množ­stvo svo­jich pro­duk­tov na­raz bez toho, aby sa sle­ova­teľ cí­til ne­prí­jemne. Pri po­ze­raní na chvíľu úplne za­bud­nete, že po­ze­ráte re­klamu a pre­ne­siete sa do sveta ne­tra­dič­ných Via­noc.

Pridať komentár (0)