Ilus­trá­cie, kto­ré uka­zu­jú, ako veľ­mi sa svet zme­nil

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Čín­sky dizaj­nér žijú­ci v Nemec­ku Yang Liu vytvo­ril ďal­šiu sériu ilus­trá­cií s náz­vom “Today meets yes­ter­day”, v kto­rej porov­ná­va minu­losť s prí­tom­nos­ťou. V nie­kto­rých kon­krét­nych ilus­trá­ciách je táto situ­ácia úsmev­ná, v iných zasa dosť smut­ná. Čo povieš, páči sa ti jeho pre­ve­de­nie?

sub-buzz-1627-1469006324-5

sub-buzz-2626-1469006616-1
sub-buzz-2639-1469006753-1sub-buzz-8663-1469006296-1sub-buzz-13169-1469006657-2sub-buzz-13201-1469006488-2

Ak sa ti páčia, viac ich náj­deš v jeho kni­he tu.

sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: buzz­fe­ed

Pridať komentár (0)