INFO­GRA­FIKA: Ako sa darí apkke Chatr.TV počas MS v hokeji

Ľudovít Nastišin / 9. mája 2015 / Business

O appke Chatr.TV sme písal už nie­koľko krát. Napo­sledy to bolo o ich spo­lu­práci s RTVS počas pre­bie­ha­jú­cich MS v hokeji, kde sú diváci pro­stred­níc­tvom tejto appky priamo zapo­jený do deja.

Šikovný tím ľudí z Chatr.TV dal dokopy pre­hľadnú info­gra­fiku o tom, ako ľudia pou­ží­vajú a rea­gujú pro­stred­níc­tvom ich appky. Mys­lím, že spo­je­nie s MS v hokeji im jed­no­značne pros­pelo a držím im palce naďa­lej! :)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: chatr.tv

Pridať komentár (0)