Ino­va­tív­ni Slo­vá­ci vymys­le­li kame­ru, kto­rá doká­že zachy­tá­vať rodin­né spo­mien­ky z pohľa­du die­ťa­ťa

Jakub Jablonický / 23. októbra 2016 / Startupy

Uni­kát­na kame­ra Ben­ja­min But­ton chce zme­niť spô­sob, akým rodi­ny zazna­me­ná­va­jú význam­né momen­ty, k lep­šie­mu.

Kamer­ka Ben­ja­min But­ton posky­tu­je rie­še­nie prob­lé­mu, kto­rý vzni­ká keď si chceš význam­nú uda­losť užiť v reál­nom čase, no záro­veň ju chceš aj zazna­me­nať. Namies­to tele­fó­nu ale­bo foťá­ku, kto­rý medzi tebou a uda­los­ťou vytvá­ra bari­é­ru, ti Ben­ja­min But­ton umož­ní nahrať význam­né situ­ácie pria­mo z pohľa­du die­ťa­ťa.

Za vzni­kom Ben­ja­min But­ton je jed­na smut­ná uda­losť z pred dvoch rokov, keď mi umre­la svok­ra. V posled­ných dňoch svoj­ho živo­ta vsta­la z poste­le a išla zaký­vať vnú­ča­tám na bal­kón. Vte­dy som si uve­do­mil, že deti doká­žu člo­ve­ku dodať silu a rozo­smiať ho aj v tých naj­ťaž­ších chví­ľach,” pove­dal pre por­tál soda.o2.sk zakla­da­teľ Domi­nik Orfá­nus.

A tak sa v hla­ve pod­ni­ka­te­ľa, kto­rý okrem iné­ho orga­ni­zu­je výle­ty do Čer­no­by­ľu, zro­di­la myš­lien­ka vytvo­riť nosi­teľ­nú kame­ru vhod­nú pre deti a sys­té­mu, kto­rý vybe­rie tie naj­lep­šie zachy­te­né momen­ty.

dominik-orfanus-benjamin-button-840x560

foto: soda.o2.sk

Ben­ja­min But­ton umož­ní rodi­čom pre­žiť aj chví­le, pri kto­rých nemoh­li byť. A pre deti to zase vytvo­rí uni­kát­nu mož­nosť vrá­tiť sa do prvých rokov živo­ta, z kto­rých si veľa nepa­mä­ta­jú.

A to by moh­lo okrem sen­ti­men­tál­nej hod­no­ty nájsť svo­je využi­tie aj v psy­cho­te­ra­pii, keď­že veľa našich blo­kov a stra­chov má svo­je kore­ne v časoch, z kto­rých nemá­me spo­mien­ky.

Ben­ja­min But­ton mení spô­sob, akým si pamä­tá­me. Naj­mä naše prvé spo­mien­ky. Budu­je­me eko­sys­tém zalo­že­ný na inte­li­gent­nej, nosi­teľ­nej a jed­no­du­chej kame­re, kto­rá zachy­tá­va naj­cen­nej­šie spo­mien­ky z per­spek­tí­vy váš­ho die­ťa­ťa. Násled­ne z nich vybe­rie tie naj­lep­šie a umož­ní vám ich zdie­ľať s vaši­mi najb­liž­ší­mi.“

hero-image-home-b

foto: benjaminbutton.co

Tím, kto­rý sto­jí za pro­duk­tom, kon­zul­to­val sve­to­vých exper­tov na zdra­vie a elek­tro­ni­ku aby sa uis­til, že kame­ra je 100% bez­peč­ná pre deti. Obal je vyro­be­ný z plas­tu bez obsa­hu BPA, čo je rov­na­ký mate­riál z aké­ho sú vyro­be­né det­ské ria­dy.

Počas nahrá­va­nia nie je aktív­ny žia­den Wi-Fi modul. Pre­nos videa cez inter­net je mož­ný iba ak je kame­ra vo svo­jom sto­ja­ne, kto­rý sa nachá­dza mimo dosa­hu die­ťa­ťa.

Ben­ja­min But­ton teda deťom neub­lí­ži a ublí­žiť by nema­li ani oni nemu. Je vodo­tes­ný a odol­ný pádu z výš­ky jed­né­ho met­ra. Tak­tiež je vyro­be­ný tak, aby nemo­hol byť pre­hl­tnu­tý.

1-9bkqiie5eqefkegm4fgoww

foto: Medium/Dominik Orfa­nus

Okrem obáv ohľa­dom zdra­via a bez­peč­nos­ti so sebou taký­to pro­dukt nevy­hnut­ne pri­ne­sie aj oba­vy o súkro­mie. Na bez­peč­nos­ti celé­ho pro­duk­tu spo­loč­nosť spo­lu­pra­co­va­la s ESE­Tom a spo­lu vytvo­ri­li čo naj­bez­peč­nej­ší clou­do­vý sys­tém na ukla­da­nie spo­mie­nok zachy­te­ných kame­rou.

Ak máš aj napriek tomu oba­vy z ukla­da­nia osob­ných videí na cloud, môžeš túto mož­nosť vypnúť a kla­sic­ky ulo­žiť videá na svoj hard­disk ale­bo SD kar­tu.

Čo sa týka tech­nic­kých para­met­rov, kame­ra má 120° zor­né pole a nahrá­va v 720p s 32 FPS. Má noč­né vide­nie a kapa­ci­tu 32 GB, čo je asi 6 hodín videa.

technical-drawing1

foto: benjaminbutton.co

No Ben­ja­min But­ton nie je iba o kame­re. Jeho súčas­ťou je pre­cíz­ne kalib­ro­va­ný sys­tém, kto­rý ana­ly­zu­je video v reál­nom čase na zákla­de zvu­kov, pohy­bov a tvá­rí a vybe­rá naj­lep­šie momen­ty aby si ty nemu­sel trá­viť hodi­ny stri­ha­ním a úpra­va­mi.

V blíz­kej budúc­nos­ti plá­nu­je spo­loč­nosť imple­men­to­vať ume­lú inte­li­gen­ciu, kto­rá sa bude schop­ná naučiť roz­poz­nať hlas a sprá­va­nie die­ťa­ťa a ešte lep­šie tak vybrať naj­lep­šie momen­ty dňa.

Ben­ja­min But­ton vyhral na minu­lu­roč­ných Star­tup Awards cenu hlav­né­ho par­tne­ra O2 Slo­ven­sko a je na naj­lep­šej ces­te vypus­tiť svoj pro­dukt na trh v najb­liž­šej dobe.

A ak nemáš deti, nemu­sí to zna­me­nať, že ten­to pro­dukt nevy­uži­ješ. Prvá vec, kto­rá napad­la porot­cu Star­tup Awards Mika But­che­ra bola, že toto by moh­lo byť super pri veče­roch, počas kto­rých si vypil tro­chu viac ako si mal ;)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Medium/Dominik Orfa­nus / benjaminbutton.co

Pridať komentár (0)