Ino­va­tívni Slo­váci vymys­leli kameru, ktorá dokáže zachy­tá­vať rodinné spo­mienky z pohľadu die­ťaťa

Jakub Jablonický / 23. októbra 2016 / Startupy

Uni­kátna kamera Ben­ja­min But­ton chce zme­niť spô­sob, akým rodiny zazna­me­ná­vajú významné momenty, k lep­šiemu.

Kamerka Ben­ja­min But­ton posky­tuje rie­še­nie prob­lému, ktorý vzniká keď si chceš významnú uda­losť užiť v reál­nom čase, no záro­veň ju chceš aj zazna­me­nať. Namiesto tele­fónu alebo foťáku, ktorý medzi tebou a uda­los­ťou vytvára bari­éru, ti Ben­ja­min But­ton umožní nahrať významné situ­ácie priamo z pohľadu die­ťaťa.

Za vzni­kom Ben­ja­min But­ton je jedna smutná uda­losť z pred dvoch rokov, keď mi umrela svokra. V posled­ných dňoch svojho života vstala z postele a išla zaký­vať vnú­ča­tám na bal­kón. Vtedy som si uve­do­mil, že deti dokážu člo­veku dodať silu a rozo­smiať ho aj v tých naj­ťaž­ších chví­ľach,” pove­dal pre por­tál soda.o2.sk zakla­da­teľ Domi­nik Orfá­nus.

A tak sa v hlave pod­ni­ka­teľa, ktorý okrem iného orga­ni­zuje výlety do Čer­no­byľu, zro­dila myš­lienka vytvo­riť nosi­teľnú kameru vhodnú pre deti a sys­tému, ktorý vybe­rie tie naj­lep­šie zachy­tené momenty.

dominik-orfanus-benjamin-button-840x560

foto: soda.o2.sk

Ben­ja­min But­ton umožní rodi­čom pre­žiť aj chvíle, pri kto­rých nemohli byť. A pre deti to zase vytvorí uni­kátnu mož­nosť vrá­tiť sa do prvých rokov života, z kto­rých si veľa nepa­mä­tajú.

A to by mohlo okrem sen­ti­men­tál­nej hod­noty nájsť svoje využi­tie aj v psy­cho­te­ra­pii, keďže veľa našich blo­kov a stra­chov má svoje korene v časoch, z kto­rých nemáme spo­mienky.

Ben­ja­min But­ton mení spô­sob, akým si pamä­táme. Najmä naše prvé spo­mienky. Budu­jeme eko­sys­tém zalo­žený na inte­li­gent­nej, nosi­teľ­nej a jed­no­du­chej kamere, ktorá zachy­táva naj­cen­nej­šie spo­mienky z per­spek­tívy vášho die­ťaťa. Následne z nich vybe­rie tie naj­lep­šie a umožní vám ich zdie­ľať s vašimi najb­liž­šími.“

hero-image-home-b

foto: benjaminbutton.co

Tím, ktorý stojí za pro­duk­tom, kon­zul­to­val sve­to­vých exper­tov na zdra­vie a elek­tro­niku aby sa uis­til, že kamera je 100% bez­pečná pre deti. Obal je vyro­bený z plastu bez obsahu BPA, čo je rov­naký mate­riál z akého sú vyro­bené det­ské riady.

Počas nahrá­va­nia nie je aktívny žia­den Wi-Fi modul. Pre­nos videa cez inter­net je možný iba ak je kamera vo svo­jom sto­jane, ktorý sa nachá­dza mimo dosahu die­ťaťa.

Ben­ja­min But­ton teda deťom neub­líži a ublí­žiť by nemali ani oni nemu. Je vodo­tesný a odolný pádu z výšky jed­ného metra. Tak­tiež je vyro­bený tak, aby nemo­hol byť pre­hl­tnutý.

1-9bkqiie5eqefkegm4fgoww

foto: Medium/Dominik Orfa­nus

Okrem obáv ohľa­dom zdra­via a bez­peč­nosti so sebou takýto pro­dukt nevy­hnutne pri­ne­sie aj obavy o súkro­mie. Na bez­peč­nosti celého pro­duktu spo­loč­nosť spo­lu­pra­co­vala s ESE­Tom a spolu vytvo­rili čo naj­bez­peč­nejší clou­dový sys­tém na ukla­da­nie spo­mie­nok zachy­te­ných kame­rou.

Ak máš aj napriek tomu obavy z ukla­da­nia osob­ných videí na cloud, môžeš túto mož­nosť vypnúť a kla­sicky ulo­žiť videá na svoj hard­disk alebo SD kartu.

Čo sa týka tech­nic­kých para­met­rov, kamera má 120° zorné pole a nahráva v 720p s 32 FPS. Má nočné vide­nie a kapa­citu 32 GB, čo je asi 6 hodín videa.

technical-drawing1

foto: benjaminbutton.co

No Ben­ja­min But­ton nie je iba o kamere. Jeho súčas­ťou je pre­cízne kalib­ro­vaný sys­tém, ktorý ana­ly­zuje video v reál­nom čase na základe zvu­kov, pohy­bov a tvárí a vyberá naj­lep­šie momenty aby si ty nemu­sel trá­viť hodiny stri­ha­ním a úpra­vami.

V blíz­kej budúc­nosti plá­nuje spo­loč­nosť imple­men­to­vať umelú inte­li­gen­ciu, ktorá sa bude schopná naučiť roz­poz­nať hlas a sprá­va­nie die­ťaťa a ešte lep­šie tak vybrať naj­lep­šie momenty dňa.

Ben­ja­min But­ton vyhral na minu­lu­roč­ných Star­tup Awards cenu hlav­ného par­tnera O2 Slo­ven­sko a je na naj­lep­šej ceste vypus­tiť svoj pro­dukt na trh v najb­liž­šej dobe.

A ak nemáš deti, nemusí to zna­me­nať, že tento pro­dukt nevy­uži­ješ. Prvá vec, ktorá napadla porotcu Star­tup Awards Mika But­chera bola, že toto by mohlo byť super pri veče­roch, počas kto­rých si vypil tro­chu viac ako si mal ;)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Medium/Dominik Orfa­nus / benjaminbutton.co

Pridať komentár (0)