Inovatívni Slováci vymysleli kameru, ktorá dokáže zachytávať rodinné spomienky z pohľadu dieťaťa

Jakub Jablonický / 23. októbra 2016 / Startupy

Uni­kátna ka­mera Ben­ja­min But­ton chce zme­niť spô­sob, akým ro­diny za­zna­me­ná­vajú vý­znamné mo­menty, k lep­šiemu.

Uni­kátna ka­mera Ben­ja­min But­ton chce zme­niť spô­sob, akým ro­diny za­zna­me­ná­vajú vý­znamné mo­menty, k lep­šiemu.

Ka­merka Ben­ja­min But­ton po­sky­tuje rie­še­nie prob­lému, ktorý vzniká keď si chceš vý­znamnú uda­losť užiť v re­ál­nom čase, no zá­ro­veň ju chceš aj za­zna­me­nať. Na­miesto te­le­fónu alebo fo­ťáku, ktorý me­dzi te­bou a uda­los­ťou vy­tvára ba­ri­éru, ti Ben­ja­min But­ton umožní na­hrať vý­znamné si­tu­ácie priamo z po­hľadu die­ťaťa.

“Za vzni­kom Ben­ja­min But­ton je jedna smutná uda­losť z pred dvoch ro­kov, keď mi umrela svokra. V po­sled­ných dňoch svojho ži­vota vstala z po­stele a išla za­ký­vať vnú­ča­tám na bal­kón. Vtedy som si uve­do­mil, že deti do­kážu člo­veku do­dať silu a ro­zo­smiať ho aj v tých naj­ťaž­ších chví­ľach,” po­ve­dal pre por­tál soda.o2.sk za­kla­da­teľ Do­mi­nik Or­fá­nus.

A tak sa v hlave pod­ni­ka­teľa, ktorý ok­rem iného or­ga­ni­zuje vý­lety do Čer­no­byľu, zro­dila myš­lienka vy­tvo­riť no­si­teľnú ka­meru vhodnú pre deti a sys­tému, ktorý vy­be­rie tie naj­lep­šie za­chy­tené mo­menty.

dominik-orfanus-benjamin-button-840x560

foto: soda.o2.sk

Ben­ja­min But­ton umožní ro­di­čom pre­žiť aj chvíle, pri kto­rých ne­mohli byť. A pre deti to zase vy­tvorí uni­kátnu mož­nosť vrá­tiť sa do pr­vých ro­kov ži­vota, z kto­rých si veľa ne­pa­mä­tajú.

A to by mohlo ok­rem sen­ti­men­tál­nej hod­noty nájsť svoje vy­uži­tie aj v psy­cho­te­ra­pii, keďže veľa na­šich blo­kov a stra­chov má svoje ko­rene v ča­soch, z kto­rých ne­máme spo­mienky.

Ben­ja­min But­ton mení spô­sob, akým si pa­mä­táme. Najmä naše prvé spo­mienky. Bu­du­jeme eko­sys­tém za­lo­žený na in­te­li­gent­nej, no­si­teľ­nej a jed­no­du­chej ka­mere, ktorá za­chy­táva naj­cen­nej­šie spo­mienky z per­spek­tívy vášho die­ťaťa. Ná­sledne z nich vy­be­rie tie naj­lep­šie a umožní vám ich zdie­ľať s va­šimi najb­liž­šími.“

hero-image-home-b

foto: ben­ja­min­but­ton.co

Tím, ktorý stojí za pro­duk­tom, kon­zul­to­val sve­to­vých exper­tov na zdra­vie a elek­tro­niku aby sa uis­til, že ka­mera je 100% bez­pečná pre deti. Obal je vy­ro­bený z plastu bez ob­sahu BPA, čo je rov­naký ma­te­riál z akého sú vy­ro­bené det­ské riady.

Po­čas na­hrá­va­nia nie je ak­tívny žia­den Wi-Fi mo­dul. Pre­nos vi­dea cez in­ter­net je možný iba ak je ka­mera vo svo­jom sto­jane, ktorý sa na­chá­dza mimo do­sahu die­ťaťa.

Ben­ja­min But­ton teda de­ťom ne­ub­líži a ub­lí­žiť by ne­mali ani oni nemu. Je vo­do­tesný a odolný pádu z výšky jed­ného metra. Tak­tiež je vy­ro­bený tak, aby ne­mo­hol byť pre­hl­tnutý.

1-9bkqiie5eqefkegm4fgoww

foto: Me­dium/Do­mi­nik Or­fa­nus

Ok­rem obáv ohľa­dom zdra­via a bez­peč­nosti so se­bou ta­kýto pro­dukt ne­vy­hnutne pri­ne­sie aj obavy o sú­kro­mie. Na bez­peč­nosti ce­lého pro­duktu spo­loč­nosť spo­lu­pra­co­vala s ESE­Tom a spolu vy­tvo­rili čo naj­bez­peč­nejší clou­dový sys­tém na ukla­da­nie spo­mie­nok za­chy­te­ných ka­me­rou.

Ak máš aj na­priek tomu obavy z ukla­da­nia osob­ných vi­deí na cloud, mô­žeš túto mož­nosť vy­pnúť a kla­sicky ulo­žiť vi­deá na svoj hard­disk alebo SD kartu.

Čo sa týka tech­nic­kých pa­ra­met­rov, ka­mera má 120° zorné pole a na­hráva v 720p s 32 FPS. Má nočné vi­de­nie a ka­pa­citu 32 GB, čo je asi 6 ho­dín vi­dea.

technical-drawing1

foto: ben­ja­min­but­ton.co

No Ben­ja­min But­ton nie je iba o ka­mere. Jeho sú­čas­ťou je pre­cízne ka­lib­ro­vaný sys­tém, ktorý ana­ly­zuje vi­deo v re­ál­nom čase na zá­klade zvu­kov, po­hy­bov a tvárí a vy­berá naj­lep­šie mo­menty aby si ty ne­mu­sel trá­viť ho­diny stri­ha­ním a úp­ra­vami.

V blíz­kej bu­dúc­nosti plá­nuje spo­loč­nosť im­ple­men­to­vať umelú in­te­li­gen­ciu, ktorá sa bude schopná na­učiť roz­poz­nať hlas a sprá­va­nie die­ťaťa a ešte lep­šie tak vy­brať naj­lep­šie mo­menty dňa.

Ben­ja­min But­ton vy­hral na mi­nu­lu­roč­ných Star­tup Awards cenu hlav­ného par­tnera O2 Slo­ven­sko a je na naj­lep­šej ceste vy­pus­tiť svoj pro­dukt na trh v najb­liž­šej dobe.

A ak ne­máš deti, ne­musí to zna­me­nať, že tento pro­dukt ne­vy­uži­ješ. Prvá vec, ktorá na­padla po­rotcu Star­tup Awards Mika But­chera bola, že toto by mohlo byť su­per pri ve­če­roch, po­čas kto­rých si vy­pil tro­chu viac ako si mal ;)

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: Me­dium/Do­mi­nik Or­fa­nus / ben­ja­min­but­ton.co

Pridať komentár (0)