Ipad Air 2 sa ohýba ešte kraj­šie ako iPhone 6

Marek Schwarz / 26. október 2014 / Business

Apple bohu­žiaľ nový iPhone 6 navrhol tak, že sa tele­fón rela­tívne ľahko ohne. Aj tak by maji­teľo mohlo byť hneď jasné , že keď si s ten­kou hli­ní­ko­vou plac­kou vo vrecku noha­víc sadnú, prí­stroj to jed­no­du­cho nemusí vydr­žať. Aféra bend­gate je popu­lárna a nemožno sa čudo­vať, že hneď nie­kto musel skú­siť, ako dobre sa ohýba iPad Air 2. 

Nemu­síme pri­po­mí­nať, že ide skôr o rece­siu a doka­zo­vať ohý­ba­nie tab­letu nemôže byť brané úplne vážne. Už len preto, že tab­let do vrecka noha­víc nena­pcháte a teda si s ním ani nesad­nete. Skôr si hovo­rím, koľko prí­stro­jov je kaž­do­ročne zby­točne roz­bi­tých pri podob­ných tes­toch. Wake up!

Zdroj:ytimg

Pridať komentár (0)