iPhone 6 mini

LG jr. / 4. január 2015 / Business

Po vydaní naj­nov­šieho iPhonu 6 a iPhonu 6 Plus sa mnoho ľudí zho­duje v tom, že vďaka svo­jej veľ­kosti to už nie je to čo to bývalo. Preto čím ďalej tým viac sa obja­vujú hlasy, ktoré šep­tajú o iPhone 6 Mini.

Dokonca sa obja­vila infor­má­cia, že nový 4-pal­cový iPhone by sa mohol obja­viť na trhu už tento rok, pre­tože nie­ktoré ázij­ské fab­riky už pra­cujú na výrobe 4-pal­co­vého disp­leja pre Apple. Pred tým ako pri­šiel na trh šes­tkový iPhone, tak Apple tvr­dil, 4-pal­cový iPhone 5 je ide­álny pre ovlá­da­nie jed­nou rukou. Výda­ním iPhonu 6 s väč­ším disp­le­jom si tak začal Apple pro­ti­re­čiť.

Men­šia ver­zia iPhonu 6 (mini) by tak mohol byť čím ďalej tým viac reál­nej­šia. Dizaj­novo by sa mal niesť presne v tom istom duchu ako šes­tkové iPhony. Ana­ly­tici veria, že nový menší iPhone 6 by tak mohol byť o niečo lac­nejší, ako jeho väčší terajší súro­denci. Apple pri­šiel so sprá­vami, že v tomto roku plá­nuje až dve novinky na trhu smartp­ho­nov, čím nepriamo potvr­dil, že jed­nou z novi­niek by mohol byť menší nový iPhone a tou dru­hou prav­de­po­dobne upg­rade súčas­ných iPho­nov.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)