Izrael sa opäť podelí o svoje skú­se­nosti so slo­ven­skými par­tnermi

Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike / 14. augusta 2015 / Business

Už po dru­hý­krát sa na medzi­ná­rod­nej Let­nej škole o nových tech­no­ló­giách a apli­ká­ciách v tele­me­di­cíne (2nd IEEE EMBS Sum­mer School on Emer­ging Tech­no­lo­gies and App­li­ca­ti­ons in Tele­me­di­cine) pred­staví slo­ven­skej a medzi­ná­rod­nej vedec­kej komu­nite, či zástup­com IKT prie­myslu odbor­ník z Izra­ela.

Dr. Erez Sha­lom, z pop­red­nej izra­el­skej uni­ver­zity Ben-Gurion Uni­ver­sity Of the Negev, sa o svoje zna­losti a skú­se­nosti z oblasti apli­ko­va­nia infor­mačno-komu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií v sek­tore zdra­vot­níc­tva podelí pro­stred­níc­tvom svo­jich pred­ná­šok ako aj aktív­nou účas­ťou v ďal­ších čas­tiach prog­ramu. Dr. Sha­lom je expert v odbore zdra­vot­níc­kej infor­ma­tiky a vedúca osob­nosť v tech­no­lo­gic­kom vývoji v oblasti sys­té­mov na pod­poru kli­nic­kého roz­ho­do­va­nia. Špe­cia­li­zuje sa na zís­ka­va­nie a inter­pre­tá­ciu poznat­kov a rea­li­zá­ciu kli­nic­kých pro­po­zí­cií.

Dr. Sha­lom okrem iného zastá­val pozí­ciu vedú­ceho pra­cov­níka vo Výskum­nom cen­tre medi­cín­skej infor­ma­tiky na Ben-Gurion Uni­ver­sity Of the Negev, od roku 2012 pozí­ciu vedú­ceho pra­cov­nej sku­piny v pro­jekte „Mobi­Gu­ide“ 7. rám­co­vého prog­ramu EÚ (cie­ľom je posky­to­vať chro­nicky cho­rému pacien­tovi kon­ti­nu­álnu pod­poru aj mimo zdra­vot­níc­kych zaria­dení, v domá­com pro­stredí, cez mobilné pri­po­je­nie), účastní sa pro­jek­tov spo­je­ných s vývo­jom apli­ká­cií v oblasti sys­té­mov na pod­poru kli­nic­kého roz­ho­do­va­nia, či spo­lu­za­kla­dal star­tup orien­to­vaný na zdra­vot­nícke infor­mačné tech­no­ló­gie, ktorý kom­bi­nuje zmys­lu­plnú inter­pre­tá­ciu dát a odpo­rú­ča­nie vhod­nej liečby pacien­tovi alebo zdra­vot­níc­kemu per­so­nálu na diaľku.

Medzi­ná­rodná letná škola pri­ne­sie pred­nášky a dis­ku­sie na témy spo­jené s bio­me­di­cín­skym inži­nier­stvom, zdra­vot­níc­kou a beha­vi­orál­nou infor­ma­ti­kou, či apli­ko­va­ním naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií v spra­co­vaní dát o pacien­tovi. Jej hlav­ným zame­ra­ním bude hľa­da­nie rie­šení na výzvy, ktoré v zdra­vot­níc­tve so sebou pri­náša spra­co­va­nie veľ­kých obje­mov dát nosi­teľ­nými zaria­de­niami.

Letnú školu orga­ni­zuje Národné cen­trum tele­me­di­cín­skych slu­žieb (Dr. Fedor Lehocki), Slo­ven­ská tech­nická uni­ver­zita v Bra­ti­slave a Ústav mera­nia SAV na Slo­vensku v dňoch 16. – 22. augusta, 2015. Par­tne­rom podu­ja­tia je Veľ­vys­la­nec­tvo Štátu Izrael v Slo­ven­skej repub­like.

Zdroj: www.mhealth.sk, Veľ­vys­la­nec­tvo Štátu Izrael v Slo­ven­skej repub­like

Pridať komentár (0)