Izra­el sa opäť pode­lí o svo­je skú­se­nos­ti so slo­ven­ský­mi par­tner­mi

Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike / 14. augusta 2015 / Business

Už po dru­hýk­rát sa na medzi­ná­rod­nej Let­nej ško­le o nový­ch tech­no­ló­giá­ch a apli­ká­ciá­ch v tele­me­di­cí­ne (2nd IEEE EMBS Sum­mer Scho­ol on Emer­ging Tech­no­lo­gies and App­li­ca­ti­ons in Tele­me­di­ci­ne) pred­sta­ví slo­ven­skej a medzi­ná­rod­nej vedec­kej komu­ni­te, či zástup­com IKT prie­mys­lu odbor­ník z Izra­e­la.

 

Dr. Erez Shalom, z poprednej izraelskej univerzity Ben-Gurion University Of the Negev, sa o svoje znalosti a skúsenosti z oblasti aplikovania informačno-komunikačných technológií v sektore zdravotníctva podelí prostredníctvom svojich prednášok ako aj aktívnou účasťou v ďalších častiach programu. Dr. Shalom je expert v odbore zdravotníckej informatiky a vedúca osobnosť v technologickom vývoji v oblasti systémov na podporu klinického rozhodovania. Špecializuje sa na získavanie a interpretáciu poznatkov a realizáciu klinických propozícií.

 

Dr. Shalom okrem iného zastával pozíciu vedúceho pracovníka vo Výskumnom centre medicínskej informatiky na Ben-Gurion University Of the Negev, od roku 2012 pozíciu vedúceho pracovnej skupiny v projekte „MobiGuide“ 7. rámcového programu EÚ (cieľom je poskytovať chronicky chorému pacientovi kontinuálnu podporu aj mimo zdravotníckych zariadení, v domácom prostredí, cez mobilné pripojenie), účastní sa projektov spojených s vývojom aplikácií v oblasti systémov na podporu klinického rozhodovania, či spoluzakladal startup orientovaný na zdravotnícke informačné technológie, ktorý kombinuje zmysluplnú interpretáciu dát a odporúčanie vhodnej liečby pacientovi alebo zdravotníckemu personálu na diaľku.

 

 

Medzinárodná letná škola prinesie prednášky a diskusie na témy spojené s biomedicínskym inžinierstvom, zdravotníckou a behaviorálnou informatikou, či aplikovaním najmodernejších technológií v spracovaní dát o pacientovi. Jej hlavným zameraním bude hľadanie riešení na výzvy, ktoré v zdravotníctve so sebou prináša spracovanie veľkých objemov dát nositeľnými zariadeniami.

 

Letnú školu organizuje Národné centrum telemedicínskych služieb (Dr. Fedor Lehocki), Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ústav merania SAV na Slovensku v dňoch 16. – 22. augusta, 2015. Partnerom podujatia je Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike.

 

Zdroj: www.mhealth.sk, Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike

Pridať komentár (0)