JaOnMi Cre­a­tu­reS — Slo­ven­ské talen­to­vané “kre­a­túry”

Sandra Palúchová / 26. februára 2014 / Startupy

JaOnMi Cre­a­tu­reS sú cha­lani z kre­a­tív­neho štú­dia, ktoré sa zaoberá hľa­da­ním lep­šieho pries­toru. “Naša tvorba pre­rastá dizajn, ide cez gra­fiku až na pole občian­skeho akti­vizmu”, hovo­ria.

JaOnMi nekom­pro­misne tvorí Ján Pta­čin, Ondrej Zachar a Michal Lošon­ský. Pri­dá­vajú sa však ďalší. Plno­hod­not­nou súčas­ťou tímu je naprí­klad aj Danica Piš­te­ková.

Prečo vôbec o nich píšeme? Sú star­tup, alebo ”len” šikovní dizaj­néri? Sú tím, doko­nalý tím. Ich cti­žia­dosť a doko­na­losť pre detail sú vlast­nosti, ktoré často­krát chý­bajú pri kre­ovaní star­tu­pov, resp. pro­duk­tov. 

Cha­lani z JaOnMi sa stretli počas štú­dia na VŠVU. Tam zis­tili, že majú k sebe názo­rovo blízko a že sa ich ”závis­losti” môžu vzá­jomne dopĺňať. Nasle­do­vala dvoj­prú­dovka scé­no­gra­fie VŠMU a tech­nic­kých škôl archi­tek­túry na FA STU v Bra­ti­slave a FA VUT v Brne. Počas štú­dií absol­vo­vali via­ceré zahra­nične stáže, zažili naprí­klad Fach­hochs­chule Trier v Nemecku, Flo­rence Design Aca­demy a Poli­tec­nico di Milano v Talian­sku. Pra­co­vali v archi­tek­to­nic­kých kan­ce­lá­riách, sklár­skych ate­li­é­roch či vo fir­mách z oblasti roz­voja ľud­ských zdro­jov.

Už počas štú­dia sa im poda­rilo zúčast­niť sa zau­jí­ma­vých súťaží. Nie­ktoré z nich dokonca aj vyhrali. Spo­meňme súťaž pre Camera Obscura na novú galé­riu na Šafá­ri­ko­vom námestí v Bra­ti­slave alebo víťazný návrh kom­plex­ného urba­nis­ticko-archi­tek­to­nic­kého oži­ve­nia štruk­túry mesta Mar­tin (počas jeho kan­di­da­túre na Hlavné mesto Európ­skej kul­túry 2013).

Z via­ce­rých úspeš­ných rea­li­zá­cií, ktoré stále pri­ná­šajú svoje ovo­cie, uveďme naprí­klad pavi­lón O2 na Pohode, rodinné domy na Orave, či via­ceré scé­no­gra­fické rea­li­zá­ciie v divad­lách LAB, DPOH v BA, DAB v Nitre atď. Lepší pries­tor navrhli a rea­li­zo­vali pre množ­stvo even­tov pop­red­ných kli­en­tov akými sú naprí­klad Erste Group, Volk­swa­gen či O2.

Budúc­nosť sa vďaka tomu na nás teší. Nadov­šetko si vážime osvie­te­ných inves­to­rov, ktorí sú schopní oce­niť nevšedné návrhy a naplno využiť všetko čo úprimne ponú­kame.“

Venujú sa

tvorbe lep­šieho pries­toru — pri­márne archi­tek­túre a scé­no­gra­fii. S tým samoz­rejme súvi­sia kre­a­tívne a rea­li­začné čin­nosti ako návrhy inte­ri­é­rov, dizajnu, gra­fic­kého dizajnu, tvorba kon­cep­tov, vizu­ali­zá­cie, návrhy špe­ciál­nych rea­li­zač­ných postu­pov atď.

Pri všet­kých akti­vi­tách neza­bú­dajú na svoje archi­tek­to­nické korene. So zanie­te­ním sebe vlast­ným rie­šia každé zada­nie ako jedi­nečnú prí­le­ži­tosť pri­pra­viť kli­en­tom prek­va­pe­nie v podobe výni­moč­ného a doko­nale fun­gu­jú­ceho diela.

Pridať komentár (0)