JaOn­Mi Cre­a­tu­reS — Slo­ven­ské talen­to­va­né “kre­a­tú­ry”

Sandra Palúchová / 26. februára 2014 / Startupy

JaOn­Mi Cre­a­tu­reS sú cha­la­ni z kre­a­tív­ne­ho štú­dia, kto­ré sa zaobe­rá hľa­da­ním lep­šie­ho pries­to­ru. “Naša tvor­ba pre­ras­tá dizajn, ide cez gra­fi­ku až na pole občian­ske­ho akti­viz­mu”, hovo­ria.

JaOn­Mi nekom­pro­mis­ne tvo­rí Ján Pta­čin, Ondrej Zachar a Michal Lošon­ský. Pri­dá­va­jú sa však ďal­ší. Plno­hod­not­nou súčas­ťou tímu je naprí­klad aj Dani­ca Piš­te­ko­vá.

Pre­čo vôbec o nich píše­me? Sú star­tup, ale­bo ”len” šikov­ní dizaj­né­ri? Sú tím, doko­na­lý tím. Ich cti­žia­dosť a doko­na­losť pre detail sú vlast­nos­ti, kto­ré často­krát chý­ba­jú pri kre­ova­ní star­tu­pov, resp. pro­duk­tov. 

Cha­la­ni z JaOn­Mi sa stret­li počas štú­dia na VŠVU. Tam zis­ti­li, že majú k sebe názo­ro­vo blíz­ko a že sa ich ”závis­los­ti” môžu vzá­jom­ne dopĺňať. Nasle­do­va­la dvoj­prú­dov­ka scé­no­gra­fie VŠMU a tech­nic­kých škôl archi­tek­tú­ry na FA STU v Bra­ti­sla­ve a FA VUT v Brne. Počas štú­dií absol­vo­va­li via­ce­ré zahra­nič­ne stá­že, zaži­li naprí­klad Fach­hochs­chu­le Trier v Nemec­ku, Flo­ren­ce Design Aca­de­my a Poli­tec­ni­co di Mila­no v Talian­sku. Pra­co­va­li v archi­tek­to­nic­kých kan­ce­lá­riách, sklár­skych ate­li­é­roch či vo fir­mách z oblas­ti roz­vo­ja ľud­ských zdro­jov.

Už počas štú­dia sa im poda­ri­lo zúčast­niť sa zau­jí­ma­vých súťa­ží. Nie­kto­ré z nich dokon­ca aj vyhra­li. Spo­meň­me súťaž pre Came­ra Obscu­ra na novú galé­riu na Šafá­ri­ko­vom námes­tí v Bra­ti­sla­ve ale­bo víťaz­ný návrh kom­plex­né­ho urba­nis­tic­ko-archi­tek­to­nic­ké­ho oži­ve­nia štruk­tú­ry mes­ta Mar­tin (počas jeho kan­di­da­tú­re na Hlav­né mes­to Európ­skej kul­tú­ry 2013).

Z via­ce­rých úspeš­ných rea­li­zá­cií, kto­ré stá­le pri­ná­ša­jú svo­je ovo­cie, uveď­me naprí­klad pavi­lón O2 na Poho­de, rodin­né domy na Ora­ve, či via­ce­ré scé­no­gra­fic­ké rea­li­zá­ci­ie v divad­lách LAB, DPOH v BA, DAB v Nit­re atď. Lep­ší pries­tor navrh­li a rea­li­zo­va­li pre množ­stvo even­tov pop­red­ných kli­en­tov aký­mi sú naprí­klad Ers­te Group, Volk­swa­gen či O2.

Budúc­nosť sa vďa­ka tomu na nás teší. Nadov­šet­ko si váži­me osvie­te­ných inves­to­rov, kto­rí sú schop­ní oce­niť nevšed­né návrhy a napl­no využiť všet­ko čo úprim­ne ponú­ka­me.“

Venu­jú sa

tvor­be lep­šie­ho pries­to­ru — pri­már­ne archi­tek­tú­re a scé­no­gra­fii. S tým samoz­rej­me súvi­sia kre­a­tív­ne a rea­li­zač­né čin­nos­ti ako návrhy inte­ri­é­rov, dizaj­nu, gra­fic­ké­ho dizaj­nu, tvor­ba kon­cep­tov, vizu­ali­zá­cie, návrhy špe­ciál­nych rea­li­zač­ných postu­pov atď.

Pri všet­kých akti­vi­tách neza­bú­da­jú na svo­je archi­tek­to­nic­ké kore­ne. So zanie­te­ním sebe vlast­ným rie­šia kaž­dé zada­nie ako jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť pri­pra­viť kli­en­tom prek­va­pe­nie v podo­be výni­moč­né­ho a doko­na­le fun­gu­jú­ce­ho die­la.

Pridať komentár (0)