Jaro Sato­ri z Dedo­les: Verím, že rov­na­ké prin­cí­py, aké fun­gu­jú v prí­ro­de, pla­tia aj v biz­ni­se

Veronika Horváthová / 7. júna 2016 / Rozhovory

S Jarom Sato­rim, zakla­da­te­ľom jedi­neč­nej znač­ky Dedo­les, sme sa poroz­prá­va­li o dôle­ži­tos­ti spo­lu­prá­ce s etic­ký­mi a eko­lo­gic­ký­mi sys­té­ma­mi. Čo pred­sta­vu­je znač­ka Dedo­les a aké sú jej plá­ny do budúc­nos­ti?

Ako vzni­kol názov Dedo­les a čo sym­bo­li­zu­je?

Pre svoj e-shop som hľa­dal meno, kto­ré neznie tuc­to­vo a kto­ré nás nebu­de limi­to­vať pri budú­com vývo­ji. Napí­sal som asi stov­ku alter­na­tív. Žiad­na však nevys­ti­ho­va­la odkaz budo­va­nej znač­ky. Priš­lo to samé na pre­chádz­ke v lese. Dúha, danie­ly, čerstvý jesen­ný vzduch. Hneď v ten moment som vedel, že je to ono.
Dedo sym­bo­li­zu­je múd­rosť a skú­se­nosť, kto­ré sú pod­ľa mňa v kaž­dom z nás a len postup­ne ich obja­vu­je­me. Les je živý a slo­bod­ný eko­sys­tém, kto­rý sa ria­di prí­rod­ný­mi záko­ni­tos­ťa­mi. Verím, že rov­na­ké prin­cí­py, aké fun­gu­jú v prí­ro­de, pla­tia aj v biz­ni­se.

Potla­če na vašich trič­kách sú nevšed­né a rea­lis­tic­ké. Kto vytvá­ra ich dizaj­ny?

Už roky na nich pra­cu­jú desiat­ky umel­cov a ume­lec­kých štú­dií v Ame­ri­ke. Fir­ma The Moun­tain kaž­dý rok vydá­va nové kolek­cie. Iné zas vyra­ďu­je, a tak sa už 34 rokov for­mu­je ich ponu­ka. Našou vízi­ou je pre­miest­ne­nie čas­ti výro­by a tvor­by dizaj­nov aj do Euró­py.

Na Slo­ven­sko si pri­nie­sol špe­ciál­ny dizajn. Pre­čo prá­ve tie­to trič­ká? Kedy si pove­dal — „áno, tými­to trič­ka­mi chcem robiť ľuďom radosť“?

Stre­tol som sa s nimi na dovo­len­ke v Gréc­ku. V obdo­bí, keď som hľa­dal pro­dukt, s kto­rým by som začal inter­ne­to­vý pre­daj. V tom čase som čas­to cho­die­val do lesa, fas­ci­no­va­la ma prí­ro­da. Eko trič­ká s natu­rál­ny­mi motív­mi boli v doko­na­lom súla­de s tým, kto som. Našli sme sa. Pri­šiel som na Slo­ven­sko, spra­vil si malý pries­kum a zis­til, že sa opla­tí ísť do toho. Väč­ši­na ľudí ma samoz­rej­me odho­vá­ra­la.

unnamed1

Začí­nal si pre­da­jom na Face­bo­oku. Máš neja­kú dob­rú radu pre záu­jem­cov, kto­rí by tak­tiež chce­li pod­ni­kať pro­stred­níc­tvom sociál­nych sie­tí?

Tre­ba si sta­no­viť ambi­ci­óz­ne cie­le a potom k nim hľa­dať ces­tu. Pokus­ne zis­ťo­vať, čo fun­gu­je. Za naj­zmys­lu­pl­nej­šiu sociál­nu sieť momen­tál­ne pova­žu­jem jed­no­znač­ne Face­bo­ok. Rapíd­ne sa posú­va vpred. Opla­tí sa mu veno­vať ener­giu a nasta­viť si naj­mo­der­nej­šie reklam­né stra­té­gie, kto­ré FB ponú­ka. Gene­rá­cia Z však šľa­pe na Snap­cha­te. Mož­no by z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka nebo­lo na ško­du veno­vať pozor­nosť aj tomu.
Môj najb­liž­ší horú­ci tip do budúc­na je Pin­te­rest. Pod­ľa mňa má z hľa­dis­ka e-com­mer­ce poten­ciál kon­ku­ro­vať aj Goog­lu či Face­bo­oku. Naj­dô­le­ži­tej­šie je mať správ­ne nasta­ve­nie mys­le. Nikdy sa nevzdá­vať, navž­dy bojo­vať. Toto máme v DNA. Tým pádom, nikdy neak­cep­tu­je­me sta­tus quo a to nás stá­le posú­va ďalej.

Akým pre­káž­kam si musel čeliť na začiat­ku pod­ni­ka­nia?

Mno­hým. Neskú­se­nosť, igno­ran­cia účtov­níc­tva, logis­tic­ké prob­lé­my spo­je­né s e-sho­pom, neschop­nosť zapla­tiť ľudí, kto­rí by so mnou zača­li budo­vať fir­mu. Začiat­ky bez kapi­tá­lu a skú­se­nos­tí sú ťaž­ké. Bol som na hra­ni­ci kra­chu. Celý Dedo­les svet vôbec nemu­sel exis­to­vať…

Si vo fáze expan­zie a budu­ješ svoj tím. Pod­ľa čoho si vybe­ráš ľudí? 

Sna­žím sa v nich hľa­dať nie­koľ­ko vecí – ľud­skosť, dob­ro, ambí­ciu, kom­pe­ten­tnosť, zod­po­ved­nosť. Chuť posú­vať sa ďalej je základ. Ak si nie­kto mys­lí, že je maj­ster sve­ta, je v pod­sta­te už mŕt­vy. Aj teraz hľa­dá­me ľudí do náš­ho mar­ke­tin­go­vé­ho tímu (viac info na www.dedoles.sk/praca).

unnamed4

Tvoj biz­nis ras­tie. Urči­te si musel prejsť počet­ný­mi zme­na­mi vo fir­me. Aké výzvy na teba čaka­jú v najb­liž­šej dobe?

Momen­tál­ne hľa­dá­me mies­to, kam by sme pre­su­nu­li náš sklad. Dôj­de k jeho 4-násob­né­mu zväč­še­niu. To je pomer­ne zau­jí­ma­vý a nároč­ný logis­tic­ký pro­jekt. Do jed­né­ho mesia­ca spúš­ťa­me pre­daj v Rumun­sku a Slo­vin­sku. V sep­tem­bri plá­nu­je­me expan­do­vať do Veľ­kej Bri­tá­nie. Príp­ra­vy sme už, samoz­rej­me, zača­li i na Via­no­ce 2016.
Naj­väč­šia výzva je nájsť ďal­šie hod­not­né pro­duk­ty do port­fó­lia. Nasta­viť pri nich logis­ti­ku a nájsť ďal­ších správ­nych ľudí. To, čo budu­je­me, doká­že­me iba s desiat­ka­mi top kole­gov. Ak máte neja­ké dob­ré pro­duk­ty, kto­ré by sa nám moh­li hodiť do port­fó­lia, urči­te sa nám ozvi­te.

Tvo­je pro­duk­ty zohľad­ňu­jú život­né pro­stre­die. Mys­líš, že sa o téme „eko­lo­gic­ká zod­po­ved­nosť“ hovo­rí dosta­toč­ne? Čo by sme moh­li uro­biť, aby sa situ­ácia zlep­ši­la? 

Nie sme sto­per­cen­tne eko­lo­gic­kí. Sna­ží­me sa však pra­co­vať naj­mä s taký­mi pro­duk­ta­mi. Nepre­dá­va­me nič, čoho výro­ba by vied­la k útra­pám živých orga­niz­mov. Nespo­lu­pra­cu­je­me s neetic­ký­mi fir­ma­mi. Pod­ni­ka­te­lia by mali pre­stať pre­dá­vať pro­duk­ty, vyrá­ba­né v pod­mien­kach, kto­ré nespĺňa­jú eko­lo­gic­ké naria­de­nia. Dedo­les môže­me vní­mať ako kurá­to­ra – to, čo u nás kúpi­te, je eko­lo­gic­ké ale­bo mini­mál­ne vyro­be­né v továr­ňach, kto­ré nepo­ru­šu­jú ľud­ské prá­va a nad­mer­ne nezne­čis­ťu­jú život­né pro­stre­die.

Sú ľudia ochot­ní pri­pla­tiť za eko­lo­gic­ký pro­dukt?

Mys­lím, že väč­ši­na popu­lá­cie zatiaľ nie je. A to pre­dov­šet­kým vo východ­nej Euró­pe. Na zápa­de je to lep­šie. Pre­to musí­me dosiah­nuť, aby eko­lo­gic­ky a spo­lo­čen­sky zod­po­ved­né biz­ni­sy vede­li aj top pro­duk­ty doru­čiť zákaz­ní­kom za podob­né ceny ako ich nápro­tiv­ky. Toto nám pod­ľa mňa umož­nia nové tech­no­ló­gie, mate­riá­ly a nové gene­rá­cie – Y a Z.

unnamed3

Zdô­raz­ňu­ješ potre­bu pozi­tív­ne­ho pohľa­du na svet. Čo pomá­ha tebe, keď sa ráno zobu­díš s nie prí­liš dob­rým roz­po­lo­že­ním?

Nála­du nevní­mam ako nie­čo, čo by ma ovlá­da­lo. Keď mám zlý deň, viem si to pri­pus­tiť. Nemám vte­dy potre­bu vyvr­šo­vať sa na dru­hých ľudí. Dôle­ži­tej­šia ako pozi­tív­na nála­da je schop­nosť čer­pať ener­giu zo seba. Robím to rôz­ne. Naprí­klad sle­do­va­ním a ana­lý­zou snov, nády­chom čerstvé­ho jar­né­ho vzdu­chu ale­bo počú­va­ním kla­sic­kej hud­by — to je môj naj­väč­ší zdroj ener­gie. Kaž­dý by si mal nájsť to svo­je.

Aké máš sny, kto­ré by si chcel napl­niť?

Momen­tál­ne som vo fáze budo­va­nia. Fas­ci­nu­je ma tvor­ba a biz­nis. Cie­ľom je 50-mili­ó­no­vý obrat v roku 2020. Môj taj­ný osob­ný sen je diri­go­vať neja­kú význam­nú sym­fó­niu. Naprí­klad Čaj­kov­ské­ho štvr­tú, kto­rá mi teraz hrá. To plá­nu­jem, až keď budem mať 55 rokov. (smiech)

Zdroj fot­ky: Mino Deb­nár Visu­als

Pridať komentár (0)