Jaro Satori z Dedo­les: Verím, že rov­naké prin­cípy, aké fun­gujú v prí­rode, pla­tia aj v biz­nise

Veronika Horváthová / 7. júna 2016 / Rozhovory

S Jarom Sato­rim, zakla­da­te­ľom jedi­neč­nej značky Dedo­les, sme sa poroz­prá­vali o dôle­ži­tosti spo­lu­práce s etic­kými a eko­lo­gic­kými sys­té­mami. Čo pred­sta­vuje značka Dedo­les a aké sú jej plány do budúc­nosti?

Ako vzni­kol názov Dedo­les a čo sym­bo­li­zuje?

Pre svoj e-shop som hľa­dal meno, ktoré neznie tuc­tovo a ktoré nás nebude limi­to­vať pri budú­com vývoji. Napí­sal som asi stovku alter­na­tív. Žiadna však nevys­ti­ho­vala odkaz budo­va­nej značky. Prišlo to samé na pre­chádzke v lese. Dúha, daniely, čerstvý jesenný vzduch. Hneď v ten moment som vedel, že je to ono.
Dedo sym­bo­li­zuje múd­rosť a skú­se­nosť, ktoré sú podľa mňa v kaž­dom z nás a len postupne ich obja­vu­jeme. Les je živý a slo­bodný eko­sys­tém, ktorý sa riadi prí­rod­nými záko­ni­tos­ťami. Verím, že rov­naké prin­cípy, aké fun­gujú v prí­rode, pla­tia aj v biz­nise.

Potlače na vašich trič­kách sú nevšedné a rea­lis­tické. Kto vytvára ich dizajny?

Už roky na nich pra­cujú desiatky umel­cov a ume­lec­kých štú­dií v Ame­rike. Firma The Moun­tain každý rok vydáva nové kolek­cie. Iné zas vyra­ďuje, a tak sa už 34 rokov for­muje ich ponuka. Našou víziou je pre­miest­ne­nie časti výroby a tvorby dizaj­nov aj do Európy.

Na Slo­ven­sko si pri­nie­sol špe­ciálny dizajn. Prečo práve tieto tričká? Kedy si pove­dal — „áno, týmito trič­kami chcem robiť ľuďom radosť“?

Stre­tol som sa s nimi na dovo­lenke v Grécku. V období, keď som hľa­dal pro­dukt, s kto­rým by som začal inter­ne­tový pre­daj. V tom čase som často cho­die­val do lesa, fas­ci­no­vala ma prí­roda. Eko tričká s natu­rál­nymi motívmi boli v doko­na­lom súlade s tým, kto som. Našli sme sa. Pri­šiel som na Slo­ven­sko, spra­vil si malý pries­kum a zis­til, že sa oplatí ísť do toho. Väč­šina ľudí ma samoz­rejme odho­vá­rala.

unnamed1

Začí­nal si pre­da­jom na Face­bo­oku. Máš nejakú dobrú radu pre záu­jem­cov, ktorí by tak­tiež chceli pod­ni­kať pro­stred­níc­tvom sociál­nych sietí?

Treba si sta­no­viť ambi­ci­ózne ciele a potom k nim hľa­dať cestu. Pokusne zis­ťo­vať, čo fun­guje. Za naj­zmys­lu­pl­nej­šiu sociálnu sieť momen­tálne pova­žu­jem jed­no­značne Face­book. Rapídne sa posúva vpred. Oplatí sa mu veno­vať ener­giu a nasta­viť si naj­mo­der­nej­šie reklamné stra­té­gie, ktoré FB ponúka. Gene­rá­cia Z však šľape na Snap­chate. Možno by z dlho­do­bého hľa­diska nebolo na škodu veno­vať pozor­nosť aj tomu.
Môj najb­ližší horúci tip do budúcna je Pin­te­rest. Podľa mňa má z hľa­diska e-com­merce poten­ciál kon­ku­ro­vať aj Googlu či Face­bo­oku. Naj­dô­le­ži­tej­šie je mať správne nasta­ve­nie mysle. Nikdy sa nevzdá­vať, navždy bojo­vať. Toto máme v DNA. Tým pádom, nikdy neak­cep­tu­jeme sta­tus quo a to nás stále posúva ďalej.

Akým pre­káž­kam si musel čeliť na začiatku pod­ni­ka­nia?

Mno­hým. Neskú­se­nosť, igno­ran­cia účtov­níc­tva, logis­tické prob­lémy spo­jené s e-sho­pom, neschop­nosť zapla­tiť ľudí, ktorí by so mnou začali budo­vať firmu. Začiatky bez kapi­tálu a skú­se­ností sú ťažké. Bol som na hra­nici kra­chu. Celý Dedo­les svet vôbec nemu­sel exis­to­vať…

Si vo fáze expan­zie a budu­ješ svoj tím. Podľa čoho si vybe­ráš ľudí? 

Sna­žím sa v nich hľa­dať nie­koľko vecí – ľud­skosť, dobro, ambí­ciu, kom­pe­ten­tnosť, zod­po­ved­nosť. Chuť posú­vať sa ďalej je základ. Ak si nie­kto myslí, že je maj­ster sveta, je v pod­state už mŕtvy. Aj teraz hľa­dáme ľudí do nášho mar­ke­tin­go­vého tímu (viac info na www.dedoles.sk/praca).

unnamed4

Tvoj biz­nis ras­tie. Určite si musel prejsť počet­nými zme­nami vo firme. Aké výzvy na teba čakajú v najb­liž­šej dobe?

Momen­tálne hľa­dáme miesto, kam by sme pre­su­nuli náš sklad. Dôjde k jeho 4-násob­nému zväč­še­niu. To je pomerne zau­jí­mavý a náročný logis­tický pro­jekt. Do jed­ného mesiaca spúš­ťame pre­daj v Rumun­sku a Slo­vin­sku. V sep­tem­bri plá­nu­jeme expan­do­vať do Veľ­kej Bri­tá­nie. Príp­ravy sme už, samoz­rejme, začali i na Via­noce 2016.
Naj­väč­šia výzva je nájsť ďal­šie hod­notné pro­dukty do port­fó­lia. Nasta­viť pri nich logis­tiku a nájsť ďal­ších správ­nych ľudí. To, čo budu­jeme, doká­žeme iba s desiat­kami top kole­gov. Ak máte nejaké dobré pro­dukty, ktoré by sa nám mohli hodiť do port­fó­lia, určite sa nám ozvite.

Tvoje pro­dukty zohľad­ňujú životné pro­stre­die. Mys­líš, že sa o téme „eko­lo­gická zod­po­ved­nosť“ hovorí dosta­točne? Čo by sme mohli uro­biť, aby sa situ­ácia zlep­šila? 

Nie sme sto­per­cen­tne eko­lo­gickí. Sna­žíme sa však pra­co­vať najmä s takými pro­duk­tami. Nepre­dá­vame nič, čoho výroba by viedla k útra­pám živých orga­niz­mov. Nespo­lu­pra­cu­jeme s neetic­kými fir­mami. Pod­ni­ka­te­lia by mali pre­stať pre­dá­vať pro­dukty, vyrá­bané v pod­mien­kach, ktoré nespĺňajú eko­lo­gické naria­de­nia. Dedo­les môžeme vní­mať ako kurá­tora – to, čo u nás kúpite, je eko­lo­gické alebo mini­málne vyro­bené v továr­ňach, ktoré nepo­ru­šujú ľud­ské práva a nad­merne nezne­čis­ťujú životné pro­stre­die.

Sú ľudia ochotní pri­pla­tiť za eko­lo­gický pro­dukt?

Mys­lím, že väč­šina popu­lá­cie zatiaľ nie je. A to pre­dov­šet­kým vo východ­nej Európe. Na západe je to lep­šie. Preto musíme dosiah­nuť, aby eko­lo­gicky a spo­lo­čen­sky zod­po­vedné biz­nisy vedeli aj top pro­dukty doru­čiť zákaz­ní­kom za podobné ceny ako ich nápro­tivky. Toto nám podľa mňa umož­nia nové tech­no­ló­gie, mate­riály a nové gene­rá­cie – Y a Z.

unnamed3

Zdô­raz­ňu­ješ potrebu pozi­tív­neho pohľadu na svet. Čo pomáha tebe, keď sa ráno zobu­díš s nie prí­liš dob­rým roz­po­lo­že­ním?

Náladu nevní­mam ako niečo, čo by ma ovlá­dalo. Keď mám zlý deň, viem si to pri­pus­tiť. Nemám vtedy potrebu vyvr­šo­vať sa na dru­hých ľudí. Dôle­ži­tej­šia ako pozi­tívna nálada je schop­nosť čer­pať ener­giu zo seba. Robím to rôzne. Naprí­klad sle­do­va­ním a ana­lý­zou snov, nády­chom čerstvého jar­ného vzdu­chu alebo počú­va­ním kla­sic­kej hudby — to je môj naj­väčší zdroj ener­gie. Každý by si mal nájsť to svoje.

Aké máš sny, ktoré by si chcel napl­niť?

Momen­tálne som vo fáze budo­va­nia. Fas­ci­nuje ma tvorba a biz­nis. Cie­ľom je 50-mili­ó­nový obrat v roku 2020. Môj tajný osobný sen je diri­go­vať nejakú významnú sym­fó­niu. Naprí­klad Čaj­kov­ského štvrtú, ktorá mi teraz hrá. To plá­nu­jem, až keď budem mať 55 rokov. (smiech)

Zdroj fotky: Mino Deb­nár Visu­als

Pridať komentár (0)