Jay Z spus­til Tidal s pre­bra­tým dizaj­nom od Spo­tify

Michal Sorkovský / 2. apríl 2015 / Tools a produktivita

Jay Z spúšťa stre­a­mo­va­ciu službu Tidal, ktorú zís­kal len pred nedáv­nom, s pomo­cou pria­te­ľov z hudob­ného prie­myslu. Spo­loč­nosť sa pre­zen­tuje ako ino­va­tívna, s tým, že pomôže hudob­ným umel­com viac zaro­biť.

Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie na webe Tidal-u sa ale nápadne podobá na to, ktoré pou­žíva už dlhší čas Spo­tify. Veď posúďte sami : 


Vyš­šie je UI Tidal-u a niž­šie, už spo­mí­na­ného Spo­tify.

Jay Z sa vyjad­ril, že cie­ľom Tidal-u je vyjsť v ústrety nespo­koj­ným kole­gom hudob­ní­kom. Tí majú pocit, že nedos­tá­vajú dosta­točný podiel zo zisku cez stre­a­mo­va­cie služby ako Spo­tify či Beats. Tento prob­lém sa začal pred nedáv­nom rozo­be­rať vo veľ­kom, keď sa známa ame­rická spe­váčka Tay­lor Swift roz­hodla stiah­nuť svoju hudbu zo Spo­tify. No a jej hudba bude teraz dostupná cez Tidal. 

Jay Z ale pri tvorbe tohto pro­jektu zrejme zabu­dol, že UI dizaj­néri sú tiež umelci (aj keď tí, ktorí robili na jeho webe možno ani nie). Nič to však nemení na tom , že Tidal sa bude sna­žiť byť pre ostatné stre­a­mo­va­cie služby veľ­kým kon­ku­ren­tom. Potvr­dzuje to aj obrov­ská mar­ke­tin­gová kam­paň, ktorú sme cez sociálne siete mohli sle­do­vať ešte pred ofi­ciál­nym pred­sta­ve­ním na pro­fi­loch via­ce­rých hudob­ných hviezd. 

zdroj: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)