Je to potvr­dené. Ces­to­va­nie nás robí oveľa šťast­nej­šími než aké­koľ­vek mate­riálne bohat­stvo

Matej Mensatoris, interez.sk / 23. augusta 2016 / Zaujímavosti

Nový výskum na Cor­nell­skej uni­ver­zite zis­til, že ces­to­va­nie ľuďom navo­dzuje dlho­dobý pocit šťas­tia.

Prečo nie­kedy zamie­rime do obchodu s odhod­la­ním, že uro­bíme veľký nákup? Podľa nie­kto­rých ved­cov to nie je ani tak preto, že by sme si chceli kúpiť nové veci, ale preto, lebo nás nákup urobí šťast­nej­šími. S kaž­dým novým náku­pom sa cítime lep­šie a sme spo­koj­nejší. Avšak táto spo­koj­nosť priamo úmerne hod­note či potrebe daného pred­metu upadá. Čo nás ale urobí šťast­nými na dlhú dobu?

Keď si kúpime nové oble­če­nie, tešíme sa z neho nie­koľko dní, no postupne radosť a eufó­ria upadá. Pri kúpe neja­kého hod­not­nej­šieho pred­metu, naprí­klad auta, sa tento pocit síce pre­dl­žuje, no takisto časom upadne a z pred­metu, z kto­rého sme sa pred­tým veľmi tešili, sa teraz stane iba „niečo“, čo potre­bu­jeme k nášmu kaž­do­den­nému životu.

phxnews.com

Uka­zuje sa, že hlav­nou pre­káž­kou k dlho­do­bej­šiemu šťas­tiu z vecí je adap­tá­cia na ne. Ako­náhle si na novú vec zvyk­neme, pred­met sa stáva oby­čaj­ným a nezau­jí­ma­vým a my sa vydá­vame za náku­pom nových vecí. Tento pro­ces potom stále znova a znova opa­ku­jeme.

Avšak výskum na Cor­nell­skej uni­ver­zite v štáte New York našiel spô­sob ako zlo­miť tento cyk­lus. Pro­fe­sor psy­cho­ló­gie Tho­mas Gilo­vich zis­til, že rov­naké šťas­tie, aké pre­ží­vame pri kúpe nových vecí a pred­me­tov, pre­ží­vame aj vtedy, keď ces­tu­jeme po rôz­nych zau­jí­ma­vých des­ti­ná­ciách a mies­tach. Čo je ale naj­dô­le­ži­tej­šie, je fakt, že šťas­tie, ktoré si navo­díme náku­pom, klesá v prie­behu času, no ces­to­va­nie a následne spo­mienky na pekný výlet nám ostá­vajú v mysli ešte veľmi dlho a vypla­vujú tak do orga­nizmu oveľa viac endor­fí­nov – hor­mó­nov šťas­tia, a to aj dlho po tom, ako sme sa vrá­tili z ciest domov.

huffpost.com

Okrem výle­tov a ciest za pozná­va­ním či dob­ro­druž­stvom nám podobný efekt dokážu spô­so­biť aj rôzne prí­jemné mimo­riadne uda­losti (svadba, pro­mó­cie, naro­de­nie die­ťaťa), ale aj uče­nie sa novým zruč­nos­tiam alebo tiež extrémny šport – to všetko sú ide­álne zdroje šťas­tia pre kaž­dého z nás.

Nové zaria­de­nia, či dokonca auto, sa nako­niec aj tak stanú iba oby­čaj­ným pred­me­tom, ktorý vlast­níme, no každá pekná spo­mienka dokáže vydr­žať v našej mysli poriadne dlho a doká­žeme na ňu mys­lieť aj nie­koľko rokov po tom, ako sa stala. Nové auto už za tú dobu môže ležať na vra­ko­visku a my naň ani nepo­mys­líme, no spo­mienky na krásne chvíle ostá­vajú v mysli stále.

williamperugini.com

Takže ak ešte neviete čo robiť do konca leta, vyberte sa na nejaký zau­jí­mavý výlet, ide­álne s vašim par­tne­rom či kama­rátmi. Ak by ste neve­deli kam sa vybrať, môžete sa nechať inšpi­ro­vať naprí­klad čin­nos­ťami, ktoré môžete robiť jedine vo Fran­cúz­sku, alebo v prí­pade kraj­šieho poča­sia môžete tiež vyskú­šať rôzne slo­ven­ské ter­málne kúpa­liská a aqu­aparky. Výber je na vás.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: huff­post

Pridať komentár (0)