O jeden dôvod viac, prečo pre­mýš­ľať nad Chro­me­bo­okom

Martin Bohunický / 25. apríla 2016 / Tech a inovácie

Zdá sa, že Google ide zni­čiť hra­nice medzi svo­jimi ope­rač­nými sys­té­mami Chrome OS a Android.

Čoskoro totiž dostanú pou­ží­va­te­lia Chrome OS prí­stup k Android apli­ká­ciam cez Google Play Store. Ako si vši­mol jeden pou­ží­va­teľ na Red­dite, Chrome OS ver­zia 51 má v nasta­ve­niach položku “Enable Android apps to run on your Chro­me­book”. Táto možno krátko po media­li­zá­cií zmizla. Napriek tomu sa však podľa tohto a tiež podľa zdro­jo­vého kódu zdá, že všetci s Chro­me­bo­okom budú mať túto vychy­távku čoskoro prí­stupnú.

maxresdefault

foto: youtube.com

Táto ver­zia Chrome OS, kde sa mož­nosť pou­ží­va­te­ľovi obja­vila, je momen­tálne k dis­po­zí­cii len na Deve­lo­per Chan­nel a tí, kto­rým sa túto mož­nosť poda­rilo akti­vo­vať tvr­dia, že sa im zobra­zil tuto­riál a potom sa im okno zavrelo. Stále je to dosť dôka­zov na to, aby sme sa mohli tešiť.

Napriek tomu, že nie­ktorí žia­dali, aby zostali ope­račné sys­témy sepa­ro­vané, táto zmena môže byť dob­rou sprá­vou pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov Chrome OS, ktorí túžia po väč­šej škále mož­ností, než akú ich sys­tém ponúka. Koniec kon­cov, aj kvôli níz­kej popu­la­rite Chro­me­bo­okov tam veľký záu­jem zo strany deve­lo­pe­rov nie je.

Do ope­rač­ného sys­tému Chrome OS a pre­hlia­daču Chrome pri­chá­dza tak­tiež nový Mate­rial dizajn, ktorý si môžeš vyskú­šať už teraz.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)