Jeden z naj-COOLEST vyná­le­zov posled­nej doby

Martin Kráľ / 24. júla 2014 / Tech a inovácie

Hit z Kicks­tar­te­ru val­cu­je inter­net. Chlad­nič­ka, kto­rá doká­že omno­ho viac, ako len chla­diť. Zís­ka­la už tak­mer 7 mil. na fun­din­gu a má ešte 36 dní pred sebou. 

Hovo­rí sa o nej ako o chlad­nič­ke 21. sto­ro­čia. Pre­čo? Asi pre­to, že nový COOLEST doká­že o toľ­ko via­cej, ako len chla­diť. Vyná­lez­co­vi Ryano­vi Grap­pe­ro­vi sa nepoz­dá­va­li jeho pik­ni­ky z rodi­nou a chcel tým­to pose­de­niam pri­dať troš­ka via­cej fun fak­to­ru. Keď­že veľ­mi rád vymýš­ľa nové veci, roz­mýš­ľal, kto­ré tra­dič­né pik­nik-zaria­de­nie by vedel upg­rad­núť. Jeho pre­nos­ná chlad­nič­ka z roku pánov­ho, sa mu zda­la ako najv­hod­nej­ší arti­kel a tak­to vznik­lo nie­čo ozaj cool-ové. Nebu­dem o tom zby­toč­ne reč­niť, veď pozri­te sa sami, čo všet­ko obsa­hu­je jeden z jeho zázra­kov:

Ale všet­ko popo­riad­ku. Je až neuve­ri­teľ­né, čo sa Ryano­vi poda­ri­lo do do tej­to pre­nos­nej chlad­nič­ky napra­tať. Už iba fakt, že sa v nej nachá­dza­jú wire­less repro­duk­to­ry, páro­va­teľ­né s hoci­ja­kým zaria­de­ním je úžas­né. Kva­li­tu síce nevie­me posú­diť, ale o moc hor­šie ako reprá­či­ky na ipho­ne to nemô­že byť ;). Keď sa vám ten smartp­ho­nik neboj vybi­je, môže­te si ho rov­no zno­va nabiť vďa­ka integ­ro­va­né­mu USB por­tu.

A čo tak namie­šať ale­bo ešte lep­šie nami­xo­vať, naj­nov­ší kok­te­il rov­no nie­kde pri vode? Nie je prob­lém, COOLEST mys­lel aj na to. Neuve­ri­teľ­ným počtom gad­ge­tov mi pri­po­mí­na švaj­čiar­sky nožík. Jed­no­du­cho na kaž­dú mož­nú i nemož­nú čin­nosť súvi­sia­cu s pik­ni­kom, máte v COOLEST neja­ké rie­še­nie. Osob­ne sil­no zva­žu­jem kúpu jed­nej z tých­to maši­niek, jedi­ne čoho sa obá­vam je tra­dič­ne dlhá dodáv­ka z cro­wd­fun­din­go­vých strá­nok. Zrov­na v janu­ári sa mi veľ­mi pik­ni­ko­vať asi nebu­de chcieť ísť. Ak aj vás zau­ja­la táto mega chlad­nič­ka nevá­haj­te, môže­te byť ešte stá­le jeden z prvých ear­ly adop­ters :).

Zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)