Jeden z naj-COOLEST vyná­le­zov posled­nej doby

Martin Kráľ / 24. júla 2014 / Tech a inovácie

Hit z Kicks­tar­teru val­cuje inter­net. Chlad­nička, ktorá dokáže omnoho viac, ako len chla­diť. Zís­kala už tak­mer 7 mil. na fun­dingu a má ešte 36 dní pred sebou. 

Hovorí sa o nej ako o chlad­ničke 21. sto­ro­čia. Prečo? Asi preto, že nový COOLEST dokáže o toľko via­cej, ako len chla­diť. Vyná­lez­covi Ryanovi Grap­pe­rovi sa nepoz­dá­vali jeho pik­niky z rodi­nou a chcel týmto pose­de­niam pri­dať troška via­cej fun fak­toru. Keďže veľmi rád vymýšľa nové veci, roz­mýš­ľal, ktoré tra­dičné pik­nik-zaria­de­nie by vedel upg­rad­núť. Jeho pre­nosná chlad­nička z roku pánovho, sa mu zdala ako najv­hod­nejší arti­kel a takto vzniklo niečo ozaj cool-ové. Nebu­dem o tom zby­točne reč­niť, veď pozrite sa sami, čo všetko obsa­huje jeden z jeho zázra­kov:

Ale všetko popo­riadku. Je až neuve­ri­teľné, čo sa Ryanovi poda­rilo do do tejto pre­nos­nej chlad­ničky napra­tať. Už iba fakt, že sa v nej nachá­dzajú wire­less repro­duk­tory, páro­va­teľné s hoci­ja­kým zaria­de­ním je úžasné. Kva­litu síce nevieme posú­diť, ale o moc hor­šie ako reprá­čiky na iphone to nemôže byť ;). Keď sa vám ten smartp­ho­nik neboj vybije, môžete si ho rovno znova nabiť vďaka integ­ro­va­nému USB portu.

A čo tak namie­šať alebo ešte lep­šie nami­xo­vať, naj­novší kok­teil rovno nie­kde pri vode? Nie je prob­lém, COOLEST mys­lel aj na to. Neuve­ri­teľ­ným počtom gad­ge­tov mi pri­po­mína švaj­čiar­sky nožík. Jed­no­du­cho na každú možnú i nemožnú čin­nosť súvi­siacu s pik­ni­kom, máte v COOLEST nejaké rie­še­nie. Osobne silno zva­žu­jem kúpu jed­nej z týchto maši­niek, jedine čoho sa obá­vam je tra­dične dlhá dodávka z cro­wd­fun­din­go­vých strá­nok. Zrovna v janu­ári sa mi veľmi pik­ni­ko­vať asi nebude chcieť ísť. Ak aj vás zau­jala táto mega chlad­nička nevá­hajte, môžete byť ešte stále jeden z prvých early adop­ters :).

Zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)