Jedi­nou náde­jou VHS sú už len hips­teri, v auguste sa defi­ni­tívne končí ich výroba

Linda Cebrová / 24. júla 2016 / Business

Všetci vedeli, že raz to prísť musí, ale nikto neve­del, kedy.

Je tu čas, kedy musíme dať posledné zbo­hom for­mátu, na kto­rom odrá­stla nie jedna fan­tas­tická gene­rá­cia. Už je to zrejme nejaký ten pia­tok, kedy sme si napo­sledy zašli do video­po­ži­čovne a vypo­ži­čali si film na páske. Avšak nie všade ide o mŕtvy prie­my­sel. Naprí­klad v Japon­sku sa tento for­mát ešte stále teší veľ­kej obľube a fun­guje tam aj tová­reň.

vhs

Ako to celé začalo? Prvé video, ktoré si mohli dovo­liť zväčša len bohatí Ame­ri­ča­nia sa obja­vilo na trhu pred Via­no­cami v roku 1963. Tento typ vážil 50 kilo­gra­mov a stál 30 000 dolá­rov. Roz­mach domá­cich videí však pri­nie­sol v polo­vici 70. rokov kon­ku­renčný boj dvoch japon­ských firiem. Na jed­nej strane bolo Sony so sys­té­mom Beta­max a na strane dru­hej JVC s Video Home Sys­teme, lep­šie známy pod skrat­kou VHS.

Domáce video sa v 80. rokoch stalo doslova feno­mé­nom aj v býva­lom Čes­ko­slo­ven­sku. Veľa z nás si ešte pamätá nekva­litné kópie západ­ných fil­mov, pre­da­bo­vané mono­tón­nym hla­som a šírené nie práve ofi­ciál­nymi kanálmi. Na ras­túci záujme o video­p­reh­rá­vače zare­a­go­val aj čes­ko­slo­ven­ský prie­my­sel, ten v roku 1988 dodal na trh prvý pre­hrá­vač domá­cej výroby Avex.

vhs4

V auguste tohto roku však opustí brány výrobne japon­skej spo­loč­nosti posledný video­p­reh­rá­vač. Posled­ným hrá­čom na trhu s VHS je firma Funai Elect­ric, tá vyrába videá pod vlast­nou znač­kou a tak­tiež pro­du­kuje zaria­de­nia pre iné firmy ako je naprí­klad Sanyo z Číny. Podľa spo­loč­nosti Funai doká­zal v dobách naj­väč­šej slávy tento výrobca vypro­du­ko­vať až 15 mili­ó­nov pre­hrá­va­čov . V minu­lom roku to bolo však len 750 tisíc.

vhs2

Zástup­co­via firmy tak­tiež pri­znali fakt, že bolo stále zlo­ži­tej­šie zohnať náh­radné diely, pre­tože ostatní výrob­co­via na štan­dardný VHS už dávno zanev­reli. Tým sa logicky výrazne pre­dra­žo­vala výroba, čo v súvis­losti s kle­sa­jú­cim dopy­tom nepred­sta­vo­valo udr­ža­teľný stav.

Legen­dárne VHS však z pul­tov samoz­rejme nezmiznú zo dňa na deň. Nejaký čas určite ešte natra­fíme na pro­dukty nezná­mych zna­čiek z Ázie. Funai bol však ofi­ciálne posledný veľ­ko­vý­robca, ktorý zatĺkol posledný kli­nec do rakvy VHS nosi­čov.

zdroj:theverge.com zdroj foto­gra­fií:express.co.uk

Pridať komentár (0)