Jed­no­du­chý spô­sob ako môžeš využiť biz­nis stra­té­giu Tesly

Dárius Polák / 7. mája 2016 / Business

Tesla sa o rok posnaží udrieť na trh stred­nej triedy. Prečo?

Je to opak kon­venč­ného mys­le­nia. Väč­šina ľudí začne s lac­nými ponu­kami od dverí k dve­rám a až potom sa pre­sunú k tým väč­ším. Musk však pred desia­timi rokmi pove­dal, ako vidí maj­strov­ský plán on:

  • vytvo­riť špor­tové auto
  • pou­žiť zís­kané peniaze na vytvo­re­nie cenovo dostup­ného auta
  • pou­žiť ďal­šie zís­kané peniaze na vytvo­re­nie ešte lac­nej­šieho auta
  • pop­ri­tom poskyt­núť ener­ge­tické rie­še­nie s nulo­vými emi­siami.
tesla2

foto: rawstory.com

Namiesto pro­duk­cie veľ­kého množ­stva lac­ného tovaru sa Musk roz­ho­dol najprv pou­žiť finan­cie z Modelu S a X, zís­kané z men­šej cie­ľo­vej sku­piny, na finan­co­va­nie cenovo dostup­ného auta pre väč­šiu cie­ľovku. Prvé, drah­šie Tesly pomohli zís­kať pozor­nosť, exklu­zi­vitu, túžbu a rast fanú­ši­kov. Trpez­livo čakali, vytvá­rali repu­tá­ciu značky a v správ­nom momente vypus­tili auto pre strednú triedu.

Vieš o tom, že je dosť cenovo porov­na­teľ­ných áut s Mode­lom 3, však? Zatiaľ o nich ale prí­liš ľudí nejaví záu­jem.

Väč­šina pod­ni­ka­te­ľov začne s pro­duktmi so štvr­tou ceno­vou sku­pi­nou a čudujú sa, prečo po čase spadnú do cash flow prob­lé­mov.

tesla1

fotka: insideevs.com

Buď pre­zie­ravý. Buď seba­ve­domý. Začni vysoko. Je lep­šie pre teba pra­co­vať s jed­ným kli­en­tom za €1 000 eur, ako s 10 kli­entmi za €100 eur.

No väč­šina to takto nerobí. Namiesto toho robia celý deň za drobné.

Prečo? Strach.

Nie sú ochotní pre­sko­čiť plot a hrať veľkú hru. Ak vytvo­ríš veľkú hod­notu pre jed­ného člo­veka, ako malú hod­notu pre nie­koľ­kých, vyťa­žíš z toho viac a ostane ti čas na iné veci.

Recept znie:

  1. vytvor pro­dukt s vyš­šou cenou
  2. použi peniaze na vytvo­re­nie ďal­šieho pro­duktu s vyso­kou cenou
  3. zopa­kuj krok 2.
Tesla-Store

foto: evobsession.com

Ak máš 100 poten­ciál­nych kli­en­tov, zame­raj sa na 1 až 5, kto­rých uspo­ko­jíš so svo­jou naj­lep­šou ponu­kou. Nate­raz zabudni na zvyš­ných 95 až 99.

To je to, čo uro­bil Musk…a všetci ho preto milujú.

V rov­na­kom čase si udr­žuj so zvyš­nými 95 až 99 dobrý vzťah a pri­po­mí­naj im, že si na nich neza­bu­dol.

Slo­boda, vplyv a úči­nok ako prvé. Následne expan­zia.

montreal-tesla-store

fotka: electrek.co

zdroj:Richie Nor­ton — Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newsyac.com

Pridať komentár (0)