Jed­no­du­chý spô­sob ako môžeš využiť biz­nis stra­té­giu Tes­ly

Dárius Polák / 7. mája 2016 / Business

Tes­la sa o rok posna­ží udrieť na trh stred­nej trie­dy. Pre­čo?

Je to opak kon­venč­né­ho mys­le­nia. Väč­ši­na ľudí začne s lac­ný­mi ponu­ka­mi od dve­rí k dve­rám a až potom sa pre­su­nú k tým väč­ším. Musk však pred desia­ti­mi rok­mi pove­dal, ako vidí maj­strov­ský plán on:

  • vytvo­riť špor­to­vé auto
  • pou­žiť zís­ka­né penia­ze na vytvo­re­nie ceno­vo dostup­né­ho auta
  • pou­žiť ďal­šie zís­ka­né penia­ze na vytvo­re­nie ešte lac­nej­šie­ho auta
  • pop­ri­tom poskyt­núť ener­ge­tic­ké rie­še­nie s nulo­vý­mi emi­sia­mi.
tesla2

foto: rawstory.com

Namies­to pro­duk­cie veľ­ké­ho množ­stva lac­né­ho tova­ru sa Musk roz­ho­dol najprv pou­žiť finan­cie z Mode­lu S a X, zís­ka­né z men­šej cie­ľo­vej sku­pi­ny, na finan­co­va­nie ceno­vo dostup­né­ho auta pre väč­šiu cie­ľov­ku. Prvé, drah­šie Tes­ly pomoh­li zís­kať pozor­nosť, exklu­zi­vi­tu, túž­bu a rast fanú­ši­kov. Trpez­li­vo čaka­li, vytvá­ra­li repu­tá­ciu znač­ky a v správ­nom momen­te vypus­ti­li auto pre stred­nú trie­du.

Vieš o tom, že je dosť ceno­vo porov­na­teľ­ných áut s Mode­lom 3, však? Zatiaľ o nich ale prí­liš ľudí neja­ví záu­jem.

Väč­ši­na pod­ni­ka­te­ľov začne s pro­dukt­mi so štvr­tou ceno­vou sku­pi­nou a čudu­jú sa, pre­čo po čase spad­nú do cash flow prob­lé­mov.

tesla1

fot­ka: insideevs.com

Buď pre­zie­ra­vý. Buď seba­ve­do­mý. Začni vyso­ko. Je lep­šie pre teba pra­co­vať s jed­ným kli­en­tom za €1 000 eur, ako s 10 kli­ent­mi za €100 eur.

No väč­ši­na to tak­to nero­bí. Namies­to toho robia celý deň za drob­né.

Pre­čo? Strach.

Nie sú ochot­ní pre­sko­čiť plot a hrať veľ­kú hru. Ak vytvo­ríš veľ­kú hod­no­tu pre jed­né­ho člo­ve­ka, ako malú hod­no­tu pre nie­koľ­kých, vyťa­žíš z toho viac a osta­ne ti čas na iné veci.

Recept znie:

  1. vytvor pro­dukt s vyš­šou cenou
  2. pou­ži penia­ze na vytvo­re­nie ďal­šie­ho pro­duk­tu s vyso­kou cenou
  3. zopa­kuj krok 2.
Tesla-Store

foto: evobsession.com

Ak máš 100 poten­ciál­nych kli­en­tov, zame­raj sa na 1 až 5, kto­rých uspo­ko­jíš so svo­jou naj­lep­šou ponu­kou. Nate­raz zabud­ni na zvyš­ných 95 až 99.

To je to, čo uro­bil Musk…a všet­ci ho pre­to milu­jú.

V rov­na­kom čase si udr­žuj so zvyš­ný­mi 95 až 99 dob­rý vzťah a pri­po­mí­naj im, že si na nich neza­bu­dol.

Slo­bo­da, vplyv a úči­nok ako prvé. Násled­ne expan­zia.

montreal-tesla-store

fot­ka: electrek.co

zdroj:Richie Nor­ton — Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: newsyac.com

Pridať komentár (0)