Jeep osla­vo­val. Pred­sta­vil nový model, ktorý má až 707 koní

Kristína Šuvadová / 11. marca 2016 / Business

Každý rok sa nad­šenci Jeepu zhro­maž­ďujú v meste Moab (ktorý sa nachá­dza v štáte Utah), aby sa skoro celý týž­deň mohli zabá­vať a obdi­vo­vať nové SUV modely.

No dnešný rok bol o niečo výni­moč­nejší — uda­losť totiž osla­vo­vala 50. výro­čie. Pre túto prí­le­ži­tosť sa spo­loč­nosť Jeep roz­ho­dol uviesť zopár nových mode­lov a navyše pred­sta­vil aj výni­močné a nezvy­čajné Jeepy.

Prvý nový model sa volá “Trail­cat”. Vďaka jeho 6,8 lit­ro­vému motoru “V8 Hell­cat”, má až neuve­ri­teľ­ných 707 koní. Vyniká špor­to­vými sedad­lami a 39,5 pal­co­vými “BF Good­rich” pneuma­ti­kami. Masívne náraz­níky sú samoz­rej­mos­ťou a celé auto pôsobí doj­mom, že by “vyšpl­halo” snáď všade.

jeep1
jeep2

Ďal­ším výni­moč­ným mode­lom je štvor­d­ve­rový Jeep Crew 715. Celý návrh vzni­kol ako pamiatka na vojen­ské služby. Dizajn je inšpi­ro­vaný sta­rými vojen­skými modelmi — v jeho palub­nej doske sa nachá­dza dokonca kom­pas.

jeep3jeep4jeep5

Tretí model s náz­vom “Jeep short­cut” sa podobá na skrá­tenú ver­ziu ran­geru, inšpi­ro­vanú mode­lom CJ-15. O 30 cen­ti­met­rov kratší ako kla­sický Jeep wran­gler, vyniká koc­ko­vými sedad­lami a čer­ve­ným inte­ri­é­rom.

jeep6jeep7jeep8

Mode­lov bolo samoz­rejme viac a ak ťa táto uda­losť zau­jala, určite by si tam mal budúci rok zájsť.

jeep9jeep10jeep11jeep12

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)